Door Wil van Nunen op 7 juli 2017

In een verbonden samenleving telt iedereen mee!

Op dinsdagavond 4 juli werd het ‘Voorjaarsdebat’ gehouden, waarbij de Raad Rijswijk terugblikte op de Jaarrekening 2016, de eerste Halfjaarrapportage 2017 en het College nieuwe kaders meegaf voor de Begroting 2018.

De financiën zijn op orde. Het jaar 2016 is met een positief saldo van bijna 2 miljoen Euro afgesloten en de reserves zijn ook op peil. De basis hiervoor is uiteraard ook gelegd in voorgaande  Collegeperioden, in bovendien economisch slechtere tijden.

In het begrotingsdebat van november zal onze fractie de balans opmaken wat het zittende College heeft bereikt en ingaan op wat volgens ons goed is gegaan en beter had gekund.

We hebben in onze bijdrage bewust gekozen voor thema’s in het Sociaal Domein, omdat het parkeerbeleid, de ontwikkeling van het Huis van de Stad en (sociale) woningbouw in de afgelopen periode al vaak op de agenda hebben gestaan.

Ik wil hieronder graag nog kort inzoomen op enkele punten uit de bijdrage van de PvdA-fractie.

 Nieuwe woon-zorgconcepten

Het AD heeft de afgelopen week veel aandacht besteed aan een visie van onze fractie samen met het CDA op de woningmarkt voor senioren.

Kort gezegd willen wij dat de gemeente en de wooncorporaties  meer initiatief tonen om innovatieve woon-zorgconcepten te ontwikkelen en te realiseren. Er is te weinig doorstroming op de woonmarkt en nieuwe woonvormen kunnen ook de groeiende eenzaamheid onder ouderen aanpakken. Er zijn elders in het land al mooie voorbeelden van.

We hebben gezamenlijk met Onafhankelijk Rijswijk, die mede heeft ondertekend, een motie ingediend, die na enige aarzeling en een kleine aanpassing door het College is overgenomen.

We houden in het najaar natuurlijk vinger aan de pols of het College haar belofte nakomt.

Meer aandacht voor oudere werkzoekenden

Het aantal werkzoekenden boven de 45 jaar ligt in Rijswijk boven de 50%. Dat is overigens een landelijke trend, maar vraagt wel om lokale actie. De PvdA-fractie heeft het College met klem verzocht om een pilot voor deze doelgroep te starten met extra coaching en begeleiding op maat, zodat de kansen op het vinden van een betaalde baan sterk toenemen. Wethouder Lugthart zegde een pilot toe met een inhoudelijke terugkoppeling naar de Raad. Mooi dat na herhaaldelijke verzoeken van onze fractie in het recente verleden hier ook echt werk van wordt gemaakt.

Aandacht voor werknemers met een arbeidsbeperking

Onze fractie vindt de inspanningen van het College om bedrijven met een duidelijk MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) profiel naar Rijswijk te lokken weinig ambitieus. Plaatsing van werknemers met een arbeidsbeperking begint met een andere visie op de invulling van arbeidsplaatsen bij werkgevers en bij de gemeente. Onze fractie vindt dat de wethouder van Economische Zakenmeer meer kan doen om  bedrijven aan te trekken die diversiteit in personeelsbeleid hoog in het vaandel hebben staan. Mogelijk komen we hier, samen met D66, in het najaar nog op terug.

Jongerenwerk moet zichtbaar worden

De PvdA-fractie maakt zich al langere tijd zorgen over het jongerenwerk in onze gemeente en het bereik van de doelgroep zelf. Uit de opgave van het College zelf blijkt dat maar 100 jongeren worden bereikt. Dit is natuurlijk veel te laag, zeker ook gezien het feit, dat er wel uitgaven voor inhuur van derden worden gemaakt. Onze fractie wil dat het College op korte termijn deze ontwikkeling gaat ombuigen ten gunste van een groter bereik van de jongeren zelf. In het begrotingsdebat komen we hier zeker op terug.

Gratis OV voor jongeren en ouderen

In enkele gemeenten om ons heen en ook in de regio Rotterdam kunnen ouderen gratis gebruik maken van het OV. In Den Haag heeft de gemeente onlangs geld vrijgemaakt om jongeren met een Ooievaarspas  in weekends en in vakanties gratis te laten reizen met de HTM.

Ook de PvdA wil een dergelijke regeling graag voor zowel jong als oud. Ons College wil hier geen werk van maken. De PvdA-fractie komt hier zeker nog op terug in het begrotingsdebat.

Er is voor onze fractie dus nog genoeg te doen in het najaar! Over de evaluatie van het parkeerbeleid en over het definitieve ontwerpvoorstel voor het Huis van de Stad zult u ook zeker nog van ons horen.

Ik wens u een hele fijne zomer en hoop u in het najaar weer te ontmoeten op een van onze afdelingsbijeenkomsten.

Namens de PvdA-fractie,

Wil van Nunen

 

 

 

 

 

 

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen