Raadsleden

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Fractievoorzitter

Financiën; Facilitaire zaken; Kinderopvang; Duurzaamheid en innovatie; Milieu; Zwerfdieren; Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie); Actieve en passieve cultuurparticipatie; Sociaal Cultureel werk; Buurt- en speeltuinwerk; Vorming en Ontwikkeling, Sociale Zaken incl. armoedebeleid en minima; Opvang nieuwkomers/vluchtelingen; Volksgezondheid/Gehandicaptenzorg; Minimabeleid; WMO; Inkoopbeleid sociaal domein: Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; Sociaal Raadsman; In- en externe betrekkingen; Document management; Coördinatie Regionale samenwerkingYvonne Integriteit.
Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Raadslid

Financiën;Kwijtschelding; Inkoop algemeen;Informatisering, automatisering en ICT; Personeel en organisatie; Onderwijs; Volwasseneneducatie; Duurzaamheid en innovatie; Energie;Groenbeleid; Kunst en cultuur; Cultureel erfgoed; Jeugdbeleid en jeugdzorg , Emancipatie; GGD Haaglanden; Maatschappelijke begeleiding en advies; Dienst Sociale Werkvoorziening; Openbare Orde en Veiligheid; Handhaving; Gemeentearchief, inclusief historisch archief; voorlichting en public relations; Communicatie; Document management; Juridische zaken;
Jos Bolte

Jos Bolte

Raadslid

Beheer/Inrichting openbare ruimte; Riolering; Ruimtelijke Ordening; Planologie; Wonen en Volkshuisvesting; Wijk- en ontwikkelingsplannen (WOP); Reiniging; Groenbeheer; Grondzaken. , Economie; Citymarketing en toerisme; Verkeer en Vervoer (projecten/ beleid); Sport; Maatschappelijk vastgoed.
Erik van der Veer

Erik van der Veer

Fractie medewerker