Prestatieafspraken zorgen voor afname percentage sociale woningvoorraad

15 januari 2018

De fractie van de PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk inzake ‘Prestatieafspraken zorgen voor afname percentage sociale woningvoorraad’

Prestatieafspraken zorgen voor afname percentage sociale woningvoorraad

In de op 1 december 2017 ondertekende prestatieafspraken (op 2 januari 2018 aan de raad beschikbaar gesteld) is tussen partijen vastgelegd dat de inzet met betrekking tot sociale woningbouw is het behoud van 30% sociale woningvoorraad in de stad.

  1. Op grond van welk raadsbesluit kan het college zich vastleggen op een percentage van 30?
  2. Klopt het dat hierdoor het percentage sociale woningvoorraad ten opzichte van de totale woningvoorraad in Rijswijk nóg verder afneemt? (NB: in 2011 was de échte sociale woningvoorraad tot de huurprijsgrens nog 33,8%!)
  3. Zoals bekend en ook door uw college wordt vastgesteld (onder andere in de Woonvisie en deze prestatieafspraken) neemt de behoefte aan sociale huurwoningen de komende jaren zeer sterk toe, maar neemt het percentage sociale woningbouw alleen maar af. U komt dus met uw beleid niet tegemoet aan de (groeiende) woonbehoefte van mensen met een laag inkomen. Waarom zorgt u er niet voor dat alle mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning ook de kans hebben voor zo’n woning in aanmerking te komen?
  4. “Woningen die door de corporaties worden verkocht met Koopgarant blijven onderdeel van de sociale huurwoningvoorraad”, zo is vastgelegd. Is hier geen sprake van een ernstige vervuiling van het begrip “sociale woningvoorraad” en daarmee de vergelijkbaarheid voor de raad? Na verkoop aan particulieren behoren die woningen toch niet meer tot het (sociale) woningbezit van de corporaties? Zo wordt het nog gemakkelijker om tot slechts 30% sociaal totaal te komen! Wilt u deze aantallen in elk geval zichtbaar houden?
  5. Een afspraak is ook dat de gemeente in 2018 nieuwe realistische parkeernormen ontwikkelt. Is het huidige, door de gemeenteraad op voorstel van uw college vastgestelde beleid dus niet realistisch? Waarom heeft u de raad hierover niet eerder actief geïnformeerd?
  6. In bijlage IV (Sociaal nieuwbouwprogramma) is ook de locatie “Idenburglaan” opgenomen. Over deze locatie zijn door bewoners (via de Stichting Bewonersbelangen Te Werve) vele brieven aan college en raad gestuurd. Betekent het feit dat uw college deze nieuwbouwplannen in de prestatieafspraken heeft geaccordeerd dat u de vragen en standpunten van de bewoners niet (meer) serieus neemt? Wanneer rondt u de discussie met de bewoners daarover formeel af, zodat ook voor hun duidelijk is wat het standpunt van uw college is?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Artikel 42 vragen Prestatieafspraken