Huis van de Stad: ook de komende periode hoog op de agenda!

Door Jos Bolte op 23 december 2017

Deze maand (december 2017) heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het vervolgtraject om te komen tot een “Huis van de Stad” op de locatie van het oude gemeentehuis. Een project dat de gemeente (en dus de gemeenschap) tientallen miljoenen euro’s gaat kosten, en waarvan onduidelijk blijft of het nu wel of niet te risicovol is. En gaan de burgers en bedrijven hier te zijner tijd de rekening voor gepresenteerd krijgen?

Uitgangspunt van het college en de raad is altijd geweest dat het project niet meer mag kosten dan indien de gemeente in Hoogvoorde (het huidige gemeentehuis) gehuisvest zou blijven. Maar daarmee is ook een belangrijk discussiepunt benoemd. Want het college ging daarbij uit van de huidige huurlasten voor Hoogvoorde, terwijl het duidelijk is dat die bij een eventuele huurverlenging sterk kunnen worden verlaagd gezien de marktontwikkelingen. Maar echte onderhandelingen met de verhuurder om een gedegen inschatting te kunnen maken zijn er niet gevoerd.

Op verzoek van onze fractie is er in de laatste fase een ‘second opinion’ uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf om goed te kunnen inschatten of de rekensommen van het uitvoerende bedrijf en daarmee ook van het college niet te rooskleurig zijn voorgesteld. Uit die second opinion kwam een veel hoger bedrag dat nodig zou zijn om het Huis van de Stad uit te kunnen voeren. Omdat het om vertrouwelijke stukken gaat mag het verschil niet worden genoemd, maar dat is een fors verschil. Maar het college vond –op enkele beperkte aanpassingen na- dat de eerste berekeningen toch voldoende scherp zouden moeten zijn.

Al eerder hadden de coalitiepartijen –in navolging van het college- vastgelegd dat als het Huis van de Stad niet haalbaar zou zijn het oude gemeentehuis zou moeten worden gesloopt. Iets waartegen wij als PvdA ons altijd hebben verzet, omdat er best ander goede mogelijkheden voor het gebouw zouden zijn, zelfs met aanvullende functies! Maar het zullen politieke redenen zijn geweest die deze “alles of niets” situatie hebben veroorzaakt. De sloopkosten werden trouwens ook aan de variant “blijven in Hoogvoorde” toegerekend, evenals een aantal andere best discutabele zaken, waardoor het scenario “blijven in Hoogvoorde en sloop oude gemeentehuis” als duurste scenario uit de bus kwam. Ik stel vast dat de gemeenteraad nooit heeft gesproken over de onderliggende kosten die in dat scenario zijn opgenomen (ik heb er namens onze fractie diverse malen aandacht voor gevraagd). Door de vele aannames die aan het voorstel ten grondslag liggen en de zeer vele vertrouwelijker stukken (waardoor niet publiekelijk over verschillen of belangrijke aannames kon worden gesproken) is het besluit uiteindelijk niet echt transparant tot stand gekomen. Iets waar juiste deze coalitie voor stond dat zou gebeuren….Bovendien zullen een aantal besluiten die direct met het Huis van de Stad samenhangen (met grote financiële consequenties) de komende periode nog genomen moeten worden. Die financiële consequenties zijn niet in de vergelijking tussen scenario’s meegenomen.

Bij de uiteindelijke stemming stemden het CDA, Onafhankelijk Rijswijk en Yvonne Hagenaars en ondergetekende namens onze fractie tegen het voorstel. Wil van Nunen heeft een andere afweging gemakt en vóór gestemd, vooral omdat Wil het concept van het Huis van de Stad zwaar vond wegen en een kans wil geven.

Formeel zijn er nog 2 momenten waarop de (nieuwe!) gemeenteraad een oordeel over het al dan niet doorgaan kan uitspreken: bij de aanbesteding en bij de gunning van het werk. Ik ben zeer benieuwd welke argumenten op dat moment zullen spelen.

Mijn afweging is geweest dat de financiële risico’s te groot zijn bij dit project, waar de gemeente voor tientallen jaren een zeer duur gerenoveerd pand zal gaan bewonen, en tevens huurbaas wordt van gesubsidieerde instellingen. Dat risico zou je als gemeente niet moeten willen lopen., maar aan een marktpartij moeten overlaten. Misschien dat die optie toch nog een keer op tafel komt…..

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik naar mijn bijdrage in eerste termijn in het debat, dat op onze website is opgenomen. Om goed inzicht te krijgen wat er ook door andere fracties is ingebracht (soms erg weinig inhoudelijks!) kunt u de behandeling van het voorstel naluisteren via “Live-uitzendingen van de raad” op de website van de gemeente Rijswijk https://channel.royalcast.com/rijswijk/#!/upcoming

Jos Bolte
Raadslid