Door op 5 oktober 2017

College gaat gesprek aan over ontstane grensperikelen Cromvlietkade en Geestbrugkade

 

Zo als eerder gemeld heeft de onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de situatie op de Cromvlietkade naar aanleiding van vragen c.q. klachten van bewoners. Als gevolg van het grensbeloop tussen onze gemeente en Den Haag ter plaatse doen zich al lange tijd regelmatig voor de bewoners vervelende situaties voor.

Geacht college,

Onze fractie krijgt vragen c.q. klachten over de situatie op de Cromvlietkade. Als gevolg van het grensbeloop tussen onze gemeente en Den Haag ter plaatse doen zich al lange tijd regelmatig voor de bewoners vervelende situaties voor. Zo worden bewoners door parkeercontroleurs uit Den Haag beboet terwijl ze een Rijswijkse parkeervergunning hebben. Straatnaamborden zijn afwezig want kunnen/mogen niet door Rijswijk worden geplaatst. Bewoners zijn daarvoor afhankelijk van Den Haag. Overigens zullen deze op verzoek van een inwoner binnenkort door Den Haag worden aangebracht. In het verleden speelde zich een discussie af over de fietstrommels en waar die zouden kunnen staan. Als de bewoners van de Cromvlietkade hun voordeur uitstappen, staan ze letterlijk vrijwel direct op Haags grondgebied. Dat zou voor burgers slechts een administratieve situatie moeten zijn zonder praktische problemen. Goede afspraken tussen onze beide gemeenten zouden dergelijke problemen kunnen voorkomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Herkent het college de situatie zoals hierboven beschreven?
  2. Welk parkeerregime is ter plaatse van de Cromvlietkade van toepassing? Is dat het Haagse parkeerbeleid en geldt dan het Haagse beleid inclusief handhavingsbeleid?
  3. Bent u het met ons eens dat de praktische consequenties van het grensbeloop tussen Den Haag en onze gemeente ter plaatse niet tot negatieve consequenties en merkbare gevolgen voor onze inwoners zouden moeten leiden?
  4. Kunt u aangeven welke afspraken er tussen onze beide gemeenten zijn gemaakt om tot een praktisch beheer en handhaving van gemeentelijke bevoegdheden ter plaatse te komen, zodat onze inwoners van die situatie geen hinder en ergernis ondervinden?
  5. Voor zover die afspraken (nog) niet sluitend zijn, wil het college dan op zo kort mogelijk termijn met Den Haag in overleg treden om die afspraken alsnog te maken, zodat de gemeente Rijswijk ter plaatse kan handelen en handhaven als ware het Rijswijks grondgebied? Wilt u de raad over de voortgang uiterlijk in december dit jaar informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte                      

Yvonne Hagenaars

 

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Ja
  2. Op de Cromvlietkade en de Geestbrugkade is sprake van een hybride situatie. Het Haagse parkeerbeleid inclusief handhavingsbeleid is daar geldig; de afspraak is verder dat de Rijswijkse vergunningen worden gedoogd.
  3. Ja
  4. Wij hebben samen met de gemeente Den Haag onderzocht hoe bewoners meer duidelijkheid kan worden verschaft en geconcludeerd dat het beter is afscheid te nemen van de hybride situatie en de heffing en invordering van parkeerbelasting in een hand te leggen. Wij hebben de gemeente Den Haag verzocht de heffing en invordering van parkeerbelastingen aan de Cromvlietkade en de Geestburgkade te mogen overnemen. Dit betekent dat alleen het Rijswijkse parkeerbeleid en handhaving hier gaat gelden. Hierdoor ontstaat extra duidelijkheid op straat voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers.
  5. Zie bovenstaande antwoord. We zullen u en uiteraard ook de bewoners op de hoogte stellen zodra het college van de gemeente Den Haag reageert op ons verzoek. Daarnaast willen wij met de gemeente Den Haag in gesprek over het corrigeren van de grens zodat er voor bewoners van onze gemeente een eenduidige situatie ontstaat.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,            drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,     drs. M.J. Bezuijen

 

Beantwoording art. 42 vragen Grensperikelen Cromvlietkade ergernis bewoners