Beëindiging huurovereenkomst Huys de Wervelaan 4

8 januari 2018

De fractie van de PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk inzake ‘Beëindiging huurovereenkomst Huys de Wervelaan 4’

Enkele dagen voor oud en nieuw sprak ondergetekende toevalligerwijze de burgemeester en in dat gesprek kondigde ik vragen aan over de stand van zaken met betrekking tot de feitelijke beëindiging van de huurovereenkomst Huys de Wervelaan 4 (Pizzeria Casanova) per 31 december 2017. Aangezien op dat moment de mogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst nog aanwezig was, zijn deze vragen kort aangehouden. Helaas is duidelijk dat Bianchi Fasani (c.q. zijn rechtsopvolger) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van de vaststellingsovereenkomst, met name zijn door hem (of zijn rechtsopvolger) het verkooppunt/kiosk en de andere gronden als bedoeld in de overeenkomst niet per 31 december 2017 ontruimd.

Inmiddels heeft de fractie van de VVD ook vragen over de situatie gesteld, waarbij wij inhoudelijk aansluiten. Wij hebben aanvullend nog de volgende vragen:

  1. In de eerste week van januari 2018 zou door partijen gezamenlijk of eenzijdig door de gemeente een opneming worden gehouden van het verkooppunt/kiosk en de in 2.1 van de overeenkomst bedoelde gronden. Is dat gebeurd? Zo neen, waarom niet? Wilt u in dat geval de opneming alsnog per ommegaande laten uitvoeren?
  2. De dwangsommen die Bianchi Fasani eerder was verbeurd, vermeerderd met eventuele renten vanaf de dag van verbeurte en met eventuele kosten van aanmaning, invordering en dwangbevelen, zouden op grond van de vaststellingsovereenkomst worden kwijtgescholden. Nu Bianchi Fasani zich niet aan de overeenkomst heeft gehouden door de gemeentelijke gronden niet volledig te hebben ontruimd, brengt u nu alsnog de genoemde dwangsommen tot uitvoering?
  3. Reeds in het bestemmingsplan dat is vastgesteld in de raadsperiode 1998-2002 is het verkooppunt/kiosk weg bestemd. Op grond van de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedane uitspraak van 29 juni 2011 is het bestemmingsplan (vastgesteld door de gemeenteraad in 2009) onherroepelijk geworden. Wanneer gaat uw college invulling geven aan de vastgestelde bestemming ter plaatse, te weten een groene corridor tussen het Landgoed Te Werve en het Rijswijkse Bos?
  4. Welke middelen gaat uw college inzetten om er op de kortst mogelijke termijn voor te zorgen dat de gemeentelijke gronden, die inmiddels illegaal worden gebruikt, volledig en onbeperkt bruikbaar zijn voor de gemeente?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Artikel 42 vragen:  Beeindiging Huys de Wervelaan 4