Tweede termijn begrotingsraad 2019-2022

11 november 2018

‘Wonen, Werken, Welzijn’, inbreng tweede termijn begrotingraad 2019-2022 

Voorzitter,

Tijdens de eerste termijn stelde ik namens de PvdA fractie diverse vragen. Helaas hebben we weinig en vaak incomplete antwoorden gekregen van het college. Bijzonder jammer, maar wij geloven in 2e kansen. Dus zullen we een aantal vragen herhalen en hier en daar wat verduidelijken. Hopelijk kan het college in hun eigen 2e termijn de vragen dan wel volledig beantwoorden.

Wij vroegen in de eerste termijn om passend beleid op woningontwikkeling. De wethouder meldde ons dat er volumes bekend zijn bij de provincie over het aantal nog te bouwen woningen en hij deze met ons gaat delen. Dank daarvoor. Graag zouden we daar toch wel bij willen weten om welk soorten woningen het gaat en voor welke doelgroepen. Kan deze verduidelijking worden opgenomen in de aan te leveren cijfers?

Zeker om meer inzicht te krijgen voor de inwoners van Rijswijk. Er heerst namelijk onrust onder inwoners of er voldoende woningen beschikbaar zijn voor iedere doelgroep.
Beter voor Rijswijk vraagt hun motie rondom de voorrangsregeling statushouders ook aandacht voor.

De wethouder kwam met een helder antwoord hoe statushouders een woning toegewezen krijgen. Dank hiervoor. Toch vragen wij in vervolg hierop wederom aandacht voor de voorraad sociale woningen. Sociale woningen die ook toegewezen worden aan statushouders. Woningen waar veel mensen van afhankelijk zijn, maar waar bijna niet in geïnvesteerd wordt door dit college. Wij hebben na eigen onderzoek begrepen dat er in de komende college periode slechts 699 sociale woningen erbij gebouwd gaan worden. Met de bestaande voorraad, deze uitbreiding en het groeiend aantal inwoners komt het percentage van minimaal 30% sociale woningbouw ernstig in gevaar.

We kunnen daarom goed begrijpen dat Beter voor Rijswijk zich zorgen maakt. Nu kunnen wij hun motie niet ondersteunen, omdat we mensen niet willen buitensluiten.
Maar wij hopen wel dat de wethouder de motie en onze woorden serieus neemt en het als een signaal ziet om meer te investeren in sociale woningbouw.

En om de zorgen van de inwoners nog beter weg te nemen zouden de PvdA graag zien dat de wethouder mogelijk middels een woningmonitor voor inwoners beter inzichtelijk maakt welke woningen er zijn en komen. En hiermee ook inzichtelijk gemaakt kan worden welke invloed het bouwen voor doelgroepen heeft op de totale woningmarkt. En er ook wachttijden overzichtelijker gemaakt kunnen worden. Mogelijk kunnen de cijfers aangeleverd door de wethouder hiervoor een basis zijn. Hoe denkt de wethouder hierover?

Ook vragen we middels een motie opnieuw aandacht voor innovatieve woonzorgvormen voor hulpbehoevende groepen. In vorige college periode diende wij net als nu met het CDA een vergelijkbare motie in. Deze werd toen ook aangenomen. Helaas heeft het vorige en het huidige college nog geen actie genomen om verder gaande stappen te ondernemen om meer innovatieve woonzorgvormen te realiseren of plannen hierover te vormen.

Daarom de volgende motie:

MEER RUIMTE VOOR INNOVATIEVE WOON-/ZORGVORMEN

Constaterende dat:

  • In de vorige Raadsperiode met betrekking tot dit thema een motie is overgenomen door het vorige College, die onvoldoende is uitgevoerd,

Overwegende dat:

  • Uit gesprekken tussen welzijnsconsulenten en ouderen blijkt, dat er in Rijswijk een vraag is naar vormen van innovatieve woonvormen, waarbij meer activiteiten en zorgconcepten inpandig mogelijk zijn en worden aangeboden,
  • De gemeente meer regie kan nemen om deze ontwikkeling te stimuleren en om gesprekken te faciliteren tussen ontwikkelaars/corporaties/welzijnswerk en mogelijke huurders cq. kopers.

Verzoekt het College om:

  • Een plan van aanpak op te stellen om concepten voor bovengenoemde woonvormen vanuit de gemeente beter te faciliteren en partijen bij elkaar te brengen,
  • De genomen stappen terug te koppelen naar de Raad binnen een half jaar.

Een andere vraag waar we van de wethouder geen duidelijk antwoord op hebben gekregen is: Wanneer komt er passend beleid voor de blijvers-lening?

Naast wonen vroegen we in de eerste termijn aandacht voor werken en welzijn. Over werken stelde wij de vraag welk beleid de voorkeur geniet van de wethouder.
Die van mensen plaatsen in een willekeurige baan bv. minder aantrekkelijk werk of onder het gewenste niveau of het beleid om mensen te begeleiden naar een passend werk.

De wethouder kwam met een politiek correct antwoord waar wij in ieder geval niet tevreden mee zijn. Wij hopen dat de wethouder een duidelijker antwoord kan geven zodat niet alleen onze fractie maar ook de werkzoekende in Rijswijk duidelijk weten hoe zij geholpen gaan worden.

De PvdA staat voor maatwerk op basis van opgedane werkervaring, motivatie en aanwezige vaardigheden bij de werknemer. Bent u het met ons eens, dat een maatwerktraject uiteindelijk de beste weg is om mensen naar werk te begeleiden? We horen graag concreter voor welke aanpak het College kiest.

Op het gebied zorg hebben we ook nog een verduidelijkende vraag aan de wethouder. In de eerste termijn benoemde de wethouder de regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken als beleid voor ondersteuning voor chronisch zieken.

Hier is in onze gemeente 100.000 Euro voor gereserveerd. Een mooie regeling die in onze ogen scherpere uitvoering zou moeten krijgen om er zeker van te zijn dat deze regeling echt voor chronisch zieken is en met name voor de lage inkomens, die deze tegemoetkoming het hardst nodig hebben.

We deelde met de wethouder hoe de gemeente Den Haag deze regeling ingevuld heeft met een inkomens en vermogenstoets en een indicatiebesluit voor chronische zieken. Hierdoor komt het geld op de juiste plek. Hoe denkt de wethouder over deze invulling en is hij bereid om deze eventueel over te nemen voor onze gemeente?

Als afsluiting wil ik onze motie voor de weekendschool uit de eerste termijn nog even benoemen. We zijn blij te horen dat de wethouders onze motie wil ondersteunen en ook de zomerschool erbij wil betrekken. Hiermee zal er een verbreding kunnen plaatsvinden in het aanbod voor jongeren om zich voor te bereiden op vervolgkeuzes in opleiding en werk. We willen de motie toch wel in stemming brengen om te horen dat deze motie ook breed gedragen wordt door de raad.

Tot zover onze 2e termijn.

Andy Kooy

fractievoorzitter

 

motie: innovatieve woon- / zorgvormen