Door op 29 november 2016

Schuldhulpverlening in de praktijk: ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’

Geachte college, Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de Informatiebrief 16-075, de Terugblik schuldhulpverlening 2014 /2015, Schuldhulpverlening in de praktijk ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’ Deze informatiebrief geeft ons aanleiding tot aanvullende vragen teneinde inzicht te krijgen in de achtergronden van de aanvragen tot schuldhulpverlening.

1. Welke uitsluitingsgronden worden in Rijswijk gehanteerd?
2. In hoeveel procent van de aanvragen heeft de aanvrager geen betaald werk?
3. Is bekend wat de oorzaken zijn van de problematische schulden? Wordt dat in beeld gebracht en zo ja, wat is dat beeld?
4. In hoeveel procent is bij de aanvragen tot schuldhulp sprake van een financiële terugval tot op of onder de armoedegrens?

Met het oog op de toekomst hebben we nog de volgende vragen, aangezien het gebrek aan inkomen een van de belangrijkste oorzaken is in relatie tot problematische schulden:

5. Wat wordt gedaan om mensen die geen betaald werk en daarnaast problematische schulden hebben toe te leiden naar betaald werk? Met welk resultaat?
6. Op welke wijze/met behulp van welke instrumenten wordt extra aandacht besteed aan preventie: het voorkomen van problematische schulden?
7. Wat is de stand van zaken m.b.t. het klanttevredenheidsonderzoek?

Nieuwe kaders:

8. De huidige kaders voor de schuldhulpverlening zijn in 2015 verlopen. Wanneer kunnen we nieuwe kaders voor de schuldhulpverlening tegemoet zien?

Namens de PvdA-fractie:

Wil van Nunen

Artikel 42 vragen: Schuldhulpverlening in de praktijk van verhelpen naar voorkomen