PvdA: college moet meer ambitie tonen

8 juli 2018

Op dinsdag 3 juli sprak de gemeenteraad over de grote lijnen van het beleid dat burgemeester en wethouders willen gaan voeren. De Rijswijkse PvdA heeft in dit zogenoemde “kaderdebat” een aantal zaken genoemd waarop het college meer zou moeten doen dan het nu van plan is. Rijswijk en de Rijswijkers verdienen meer ambitie.

Kansen voor kinderen
In de halfjaarcijfers valt te lezen dat de gemeente bedroevend slecht scoort als het daarom gaat. Rijswijk behoort zelfs tot de slechtst scorende gemeenten van Nederland. Na schriftelijke vragen over deze cijfers werd door het college gemeld dat we landelijk onderaan bungelen, maar regionaal gemiddeld scoren. De ambitie van het college is nu, om de komende jaren enkele plaatsten te stijgen in de zogeheten tabel “Kinderen van Tel” die het welzijn monitort. Dat vindt de Rijswijkse PvdA veel te weinig. De fractie heeft een keiharde opdracht aan het college meegegeven om deze ambitie bij te stellen en ervoor te zorgen dat we in 2022 tot de beste gemeentes behoren als het gaat om welzijn van kinderen.
We wezen er hierbij ook op dat het welzijn van kinderen verband houdt met het welzijn van ouders en je dus een beter Rijswijk voor iedereen kan creëren door in te zetten op kinderen. Wethouder Van der Laar zag dit verband wel in en gaf aan dat er initiatieven zijn die werken aan het welzijn van de kinderen. Maar een echt sterke ambitie om te werken aan een stijging in de tabel werd niet uitgesproken. Ook van andere partijen, van zowel coalitie als oppositie, hebben we weinig plannen gehoord die gericht zijn op welzijn van kinderen. Erg jammer, maar we gaan graag met allen in gesprek om met betere plannen te komen om van Rijswijk een gemeente te maken waar het voor kinderen, onze toekomst, goed toeven is.

Goede zorg
De toegankelijkheid van de zorg moet voor jong en oud verbeterd worden. De zorg moet aansluiten op de vraag: in de buurt, dichtbij de mensen en rekening houdend met hun wensen. Betere communicatie hangt daar in onze ogen mee samen, zowel mondeling als op papier. En voor wie moeite heeft alles te begrijpen, vragen we ondersteuning. Zo kan de drempel verlaagd worden en kan iedereen met een zorgbehoefte krijgen wat hij of zij nodig heeft. Het college heeft goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Wij gaan er daarom ook vanuit dat in het collegewerkplan deze zaken de aandacht krijgen. Wij zullen dit als fractie nauwlettend in de gaten houden.

Voldoende werk
Er dient een ambitieus arbeidsplan opgesteld te worden voor zoveel mogelijk inwoners: niet alleen voor uitkeringsgerechtigden maar ook voor mensen die aan de slag willen, maar die niet als werkzoekend geregistreerd staan. Daar het gemeentebestuur zich voor inzetten en er moet geld voor worden vrijgemaakt. Daarnaast vroegen we -niet voor het eerst- om niet alleen algemene maatregelen te nemen. Waar nodig moet er ook een doelgroepen-aanpak komen. Denk aan statushouders. De wethouder had hierover in het forum van 28 juni al aangegeven dat hij geen heil ziet in doelgroepenbeleid – ondanks de cijfers die onze fractie presenteerde over het succes van maatregelen om alleenstaande ouders aan het werk te helpen die parttime willen werken. Wij zullen hierop blijven aandringen.

Schone lucht en een beter milieu
De luchtvervuiling moet worden aangepakt. Gezond en prettig wonen, winkelen en recreëren gaan niet samen met luchtvervuiling. We willen dat er voor het ondertunnelingsproject Beatrixlaan een gedegen aanpak komt, in samenspraak met de bewoners en de raad.
Verduurzaming van woningen is noodzakelijk. Maar bewoners moeten wel weten wat dat financieel betekent. De PvdA wil dat we uiterlijk in 2020 op wijk en op huisniveau inzicht hebben. Verduurzaming moet ook haalbaar zijn voor mensen met lage inkomens. Het college heeft toegezegd dat men gaat kijken hoe we rekening kunnen houden met de draagkracht.

Goede en betaalbare woningen
Er moeten voldoende goede en goedkope woningen komen voor jongeren en ouderen. Dat betekent meer sociale woningbouw. Daar is veel meer behoefte aan dan wat nu wordt opgeleverd. Dit geld ook helaas ook voor beschermd wonen.
Ook vragen wij aandacht voor de “kloof” in de woningbouw, woningen tussen de top van de sociale huur en de goedkoopste in de vrije sector. Die zijn er te weinig. Daarom hebben we weer aangedrongen op minimaal 30% goede en goedkope woningen bij ontwikkelprojecten. Beschermd wonen gaat de wethouder oppakken en ook aan het dichten van de kloof gaat gewerkt worden.

Mobiliteit voor iedereen
Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van leven en welzijn. De Rijswijkse PvdA wil dat er in 2022 een goed dekkend veilig fietspadennetwerk is, met veilige oversteken. En een dekkend ov-netwerk waar oudere Ooievaarspashouders gratis gebruik van kunnen maken.
Op veilige fietspaden wil het college terugkomen in het werkprogramma. Naar gratis openbaar vervoer voor ouderen met een ooievaarspas is eerder gekeken, volgens het college. De kosten hiervan zijn behoorlijk hoog en het college zegt daarom niet direct toe om dit in te voeren. Wij zullen samen met het college kijken of er alsnog budget voor gevonden kan worden.

Meer ambitie
Het college wil een aantal goede dingen. Maar op veel terreinen is meer nodig dan het college van plan is. Rijswijk en de Rijswijkers verdienen het dat college en gemeenteraad met hogere ambitie aan de slag gaan.