Door Jos Bolte op 15 mei 2017

Huis van de Stad: de volgende fase

Dinsdag 9 mei is in de gemeenteraad het voorstel behandeld voor de volgende fase om (al dan niet) te komen tot een “Huis van de Stad”. Zoals ik al eerder heb gemeld (zie ook mijn terugkoppeling uit de laatste Forumvergadering van 18 april) had en heeft onze fractie veel vragen of dit een verstandig besluit is. Daarover is binnen de fractie zeer uitvoerig over gesproken waarbij onze argumenten en gevoelens zeer verschillend lagen. Het gaat natuurlijk om een belangrijk besluit dat grote (financiële) consequenties heeft voor een zeer lange periode. Als fractie hebben we de voorstellen voor een Huis van de Stad altijd positief-kritisch gevolgd, ook omdat in ons verkiezingsprogramma deze mogelijkheid (mits financieel haalbaar!) is benoemd. Maar dat biedt een college geen carte blanche natuurlijk.

Tot het laatst toe  zijn we intern en achter de schermen bezig geweest om de scherpte in het debat te houden en zoveel mogelijk zekerheid te krijgen of de scenario’s inderdaad, zoals het college heeft aangegeven, goed vergelijkbaar waren. We voelden ons daarbij ook beperkt omdat alleen scenario’s waren uitgewerkt om te komen tot een Huis van de Stad, of tot sloop van de oude stadhuislocatie. Wij hebben andere opties nooit uitgesloten, en doen dat nog niet. Daar hebben we vaak naar gevraagd, maar uiteindelijk lag er een raadsvoorstel waarover wij een oordeel moesten uitspreken.

Tijdens de behandeling heb ik een motie ingediend om een ‘second opinion’ te laten uitvoeren zodat geen enkele twijfel kan bestaan over de aannames, uitgangspunten en risico’s van de aangedragen scenario’s . Die motie is door het college overgenomen.

Voor mij was dit, mede gezien de stevige inbreng van met name D66, VVD en ook CDA om op alle momenten “de vinger aan de pols te houden”, voldoende om alsnog (na flinke twijfel tot dat moment) met het voorstel in te stemmen. Ook Wil stemde met het voorstel in. Yvonne kon echter, op basis van haar overwegingen en eigen afweging, niet akkoord gaan. Dat gold ook voor de fractie van Onafhankelijk Rijswijk, terwijl de rest van de gemeenteraad het voorstel steunde.

Qua stemmen is het voorstel dus met brede steun aangenomen. Maar door vele fracties, ook vanuit de coalitie, zijn scherpe randvoorwaarden gesteld waaraan het definitieve voorstel zal moeten voldoen. Binnen vele fracties lag het voorstel van tevoren behoorlijk ingewikkeld (wat je op basis van de stemming niet zou zeggen). Dat bleek echter ook doordat Nicky de Haaij van de VVD achteraf, na de besluitvorming, per direct zijn lidmaatschap van de gemeenteraad opzegde! Dat is politiek heel pijnlijk natuurlijk., zeker ook voor de coalitie en in het bijzonder de VVD.

Het voorstel dat nu is aangenomen houdt in dat een “definitief ontwerp” kan worden uitgewerkt dat de basis is voor de uiteindelijke aanbestedingsprocedure. Over dat “definitief ontwerp” zal de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken. Dan zal beoordeeld worden of het college naar de mening van de raad aan alle voorwaarden, die in de discussie zijn meegegeven, voldoende is tegemoet gekomen. Dat wordt dus opnieuw een spannend beslismoment, maar vooralsnog kan het college door met zijn voorstel.

Wordt vervolgd!
Jos Bolte

Motie:  Second opinion uitgangspunten en risico’s Huis van de Stad