Welzijn, Werken, Wonen

7 november 2018

‘Wonen, Werken, Welzijn’, inbreng eerste termijn begrotingraad 2019-2022 

Voorzitter,
Ook de fractie van de Rijswijkse PvdA heeft met veel belangstelling het college werk programma en de ondersteunde begroting gelezen. Onze aandacht ging dan vooral uit naar voor ons 3 belangrijke sociaal democratische basiselementen: Welzijn, Werken en Wonen. Daarnaast hebben wij kritisch gekeken hoe het college het dossier duurzaamheid zal gaan oppakken, omdat dit in onze ogen een belangrijke extra factor is voor “toekomstvastheid van onze bestaanszekerheid”.
Het college wil aan de slag en daar zijn wij heel blij mee, maar we missen op bepaalde onderwerpen nog goed passend beleid om iedereen mee te laten doen. Hiervoor hebben wij een aantal moties voorbereid die dit passende beleid helpen te vormen en deze zullen misschien om kleine budgettaire verschuivingen vragen. Maar dit hoeft geen groot probleem te zijn als we Rijswijk samen maken en het college open staat om hun beleid beter passend te maken als dit nodig is om iedereen ook mee te laten doen.

Welzijn
Om iedereen mee te laten doen kijken wij als PvdA eerst naar het Welzijn van de mensen. Een zeer breed onderwerp waar vele dingen mee samenhangen om op orde te zijn. Wij denken dan bijvoorbeeld aan elkaar ontmoeten en samen een spelletje spelen, samen sporten of gezellig koffie of thee drinken. Daarnaast hecht elk mens aan eigen voorwaardes om zijn welzijn goed te noemen. Dit vraagt dus om passend beleid.

Jong en oud zoekt ieder op zijn eigen wijze sociaal contact en de gemeente kan dit goed faciliteren. De PvdA is voorstander van een wijkgerichte en doelgroep gerichte aanpak en merkt dat de inwoners en verenigingen hier ook behoefte aan hebben en met eigen initiatieven komt. We hopen dat het college deze initiatieven snel oppakt en gaat ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld de buurthuizen van de toekomst en buurthuiskamers. Wanneer wordt het eerste buurthuis van de toekomst geopend?

Welzijn van mensen wordt ook bepaald door een fijne plek om te wonen. Wij vroegen bijvoorbeeld al aandacht voor de blijvers-lening. Wij zouden dit terug vinden in het CWP was het antwoord. Wij hebben alleen geen passend beleid terug kunnen vinden. Wanneer en welk passend beleid komt er voor deze blijvers-lening?
In het verlengde hiervan vragen we opnieuw aandacht voor de aangenomen motie woonvormen voor ouderen van de PvdA en CDA. Dus vragen we dit college: wanneer en welk passend beleid komt er voor woonvormen voor ouderen?

Het welzijn moet goed zijn voor iedereen dus ook voor onze jeugd. Onze fractie vond het bijzonder jammer om te lezen dat het college weinig ambitie toont om het welzijn van kinderen te verbeteren.
Uit de cijfers blijkt de groep onder de 20 jaar in de komende jaren flink te gaan groeien en dat brengt een stevige verantwoordelijkheid met zich mee.
Deze groep inwoners verdiend aandacht en we hebben een flinke inhaalslag te doen. Dat betekent voldoende ruimte voor sport, spel en beweging, voldoende passende onderwijsplekken en passende hulpverlening gericht op het kind.

Hiermee willen we bereiken dat Rijswijk in 2022 als 1 van de beste scoort op welzijn van kinderen.” Als het welzijn van de kinderen goed is, dan kun je er vanuit gaan dat dit ook voor ouders van deze kinderen geldt.

En niets is makkelijker dan andere het werk laten doen zeg ik met een knipoog. Waarom laten we de kinderen van Rijswijk niet zelf een belangrijk deel van dit werk doen? Juist door hen hierin te betrekken, voelen zij een stukje verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor hun eigen Rijswijk.

Laat hen ook meedenken over de toekomst van de stad. Gaat dit college met passend beleid bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen om de jeugd een stem te geven in de gemeente? En zo ja luister dan goed naar hen, want ze houden ons een spiegel voor die laat zien of wij het echt beter voor ons en hen maken in Rijswijk.

Een taak van onderwijs is om Kinderen voor te bereiden aan de maatschappij om deel te nemen. Hiermee willen wij bereiken wij dat ieder kind de kans krijgt tot volle ontwikkeling te komen. Dat is in niet alle gevallen de situatie. Een mogelijkheid tot verbreding van de kansen is door betere oriëntatie. Dit zouden we kunnen bieden vanuit een weekendschool.

Wij als PvdA Rijswijk komen daarom samen met GL, D66 en WIJ met de MOTIE WEEKENDSCHOOL IN RIJSWIJK even samenvatten:
Dit omdat:

  • Goed onderwijs een belangrijke voorwaarde is voor volwaardige deelname aan de samenleving,
  • Een weekendschool een brede oriëntatie op de samenleving, vakgebieden en beroepen kan bieden,

Verzoeken de indieners

  • Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijke komst van een weekendschool in Rijswijk,
  • met steun van externe fondsen, een weekendschool te starten,
  • wij zijn benieuwd of de wethouder hier al direct in mee wil gaan?

Goede zorg die tevens dichtbij en toegankelijk is voor iedereen draagt veel bij aan het welzijn van iedereen. Niemand mag toegang tot zorg als drempel ervaren. De hoge zorgkosten voor chronisch zieken is voor ons zorgpunt. Dit is niet acceptabel en vraagt dus om passend beleid.

Met name chronisch zieken met een laag inkomen hebben het moeilijk. Niet alleen met het hebben van de chronische ziekte of aandoening, ook met de vaak bijkomende hoge kosten van de eigen risico. Wij pleiten hierom voor een gedifferentieerde bijdrage. Een passende bijdrage. Wethouder ziet u nog kansen met beter passend beleid te komen voor deze doelgroep?

Naast welzijn kijken we vervolgens naar werk
Een passende baan met toekomstperspectief draagt bij aan het welzijn van mensen. Het is ook onze overtuiging dat werken en vrijwillige inzet bijdraagt om actief deel te nemen aan de maatschappij. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen op basis van eigen talenten, motivatie en vaardigheden: werkzoekenden die geregistreerd zijn maar ook de niet uitkeringsgerechtigden.

Daarom pleiten wij voor een passende- ondersteuning, om deelname aan de arbeidsmarkt en de Rijswijkse samenleving te vergroten.
“Iedereen aan het werk” stelt het college. Maar wat bedoelt het college hiermee? Is dat iedereen plaatsten in een baan of betekend dit begeleiding naar een passende baan? De Rijswijkse PvdA ziet liever het laatste. Gaat het college hierin mee met passend beleid? Of heeft het college ander passend beleid?

Wonen

Met een passende inkomen kun je een huis huren of kopen en daarom is Wonen het volgende waar de Rijswijkse PvdA aandacht voor vraagt.
De PvdA zet zich in voor goede betaalbare woningen. Voor huisvesting van jongeren, ouderen, betaalbare woningen voor iedereen. We vragen nogmaals aandacht voor de GAP in woningbouw en voor beschermd wonen.

De kranten geven aan dat er veel behoefte is aan betaalbare huisvesting. Dit geeft aan hoe groot de spanning op de huizenmarkt is. Zeker voor lager inkomens.
Hoe weet een 18 jarige dat hij binnen afzienbare tijd het huis uit kan en zelfstandig kan wonen? Hoe lang moet mijn buurvrouw van 80 wachten op een beter passende woning? En is dit voor iedereen haalbaar? Er staat een steeds groter druk op betaalbare woningen.

De wethouder heeft meermaals aan gegeven te gaan bouwen naar de markt. Een mooi streven, maar wij vonden geen passend beleid hierop. Komt de wethouder met een passend beleid waarin de woonontwikkeling vertaald is? Hoe kunnen wij als raad, maar zeker ook de inwoners van Rijswijk volgen hoe dat woonbeleid voor de woningzoekende uitpakt? Is er bijvoorbeeld een woonmonitor waarin we dat kunnen zien?

Duurzaamheid (Toekomstbestendigheid van onze bestaanszekerheid)
Zoals al aangegeven gaat ook duurzaamheid een grotere rol spelen in het toekomstbestendig maken van onze bestaanszekerheid. Goed wonen, werken en welzijn gaan niet samen met lucht- en geluidsvervuiling. Denk maar aan onze bijdrage in de discussie over de Beatrixlaan. Wonen en werken in een vervuilde omgeving. Dit vraagt op passend beleid.

De energietransitie van woningen moet ook goed worden opgepakt. De kosten hiervan kunnen niet op de schouders van de minst draagkrachtigen komen te liggen. Heeft het college naast mooie plannen ook een passend beleid hierop?

Wij vragen om bestaanszekerheid voor wonen, werken welzijn. Dit vraagt om helder en passend beleid. Wij horen graag via uw beantwoording hoe u dit gaat invullen. En van ons kunt u verwachten dat we voorstellen vanuit het College en de raad tegen onze sociaal democratische waarden afwegen. Daarnaast kunt u van ons in de komende tijd eigen initiatieven verwachten op de besproken gebieden. Zo maken we een Rijswijk niet alleen samen, maar ook PASSEND voor iedereen. Tot zover onze inbreng in de eerste termijn.

PvdA gemeenteraadsfractie

 

Motie Weekendschool