Door op 14 februari 2016

Sociale woningbouw afhankelijk van “hoop” of actief beleid?

In de Rijswijkse Krant van 3 februari 2016 hoopt” wethouder Van der Meij dat het allemaal wel goed komt met de Sociale woningbouw in Rijswijk. Maar naar de mening van de Rijswijkse PvdA worden er geen sociale woningen gebouwd op basis van “hoop”, maar moet er actief beleid worden gevoerd om ook mensen met een laag inkomen de kans te bieden in Rijswijk te (blijven) wonen.

De fractie van de PvdA heeft mede naar aanleiding van dit bericht in de Rijswijkse krant artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk met als titel: Sociale woningbouw afhankelijk van “hoop” of actief beleid?

Sociale woningbouw afhankelijk van “hoop” of actief beleid?

In de Rijswijkse Krant van 3 februari 2016 is vermeld dat er behoefte is aan een grotere sociale woningbouwvoorraad in de regio, volgens wethouder Van der Meij vooral in de categorie “betaalbaar” (tussen 450 en 618 euro). De Partij van de Arbeid deelt deze constateringen. Probleem volgens de wethouder is dat het voor de woningbouwcorporaties financieel lastig is “betaalbare” woningen te bouwen. En “dus” moet Rijswijk naar andere oplossingen kijken waarbij het volgens de wethouder de vraag is of we in de behoefte kunnen voorzien. Verder “hoopt” hij dat het allemaal wel goed komt. Maar naar de mening van de Rijswijkse PvdA worden er geen sociale woningen gebouwd op basis van “hoop”, maar moet er actief beleid worden gevoerd om ook mensen met een laag inkomen de kans te bieden in Rijswijk te (blijven) wonen.

Volgens uw informatie stijgt het aantal huishoudens in de doelgroep voor sociale woningbouw van 11.800 nu naar 13.800 huishoudens in 2030, een stijging van circa 17%! En daarmee stijgt vanzelfsprekend de vraag naar betaalbare (sociale) woningen.

Ook op grond van andere informatie blijkt dat de vraag naar huurhuizen stijgt, maar het aanbod slinkt. Volgens Vastgoedadviseur Capital Value (Volkskrant, 9 februari 2016) verontrustend, maar ook onnodig. Omdat corporaties wel degelijk de middelen hebben daaraan iets te doen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het college inderdaad van mening dat er behoefte is aan een grotere sociale woningbouwvoorraad, vooral in de categorie “betaalbaar”?
  2. Hebben de (in Rijswijk actieve) woningbouwcorporaties onvoldoende (financiële) mogelijkheden om betaalbare woningen te bouwen, of hebben zij daar de middelen wel voor zoals Capital Value meldt in de Volkskrant van 9 februari 2016? Kunt u uw antwoord op deze vraag financieel onderbouwen?
  3. Bent u met de PvdA van mening dat de gemeente een zware bestuurlijke verantwoordelijkheid en regierol heeft (naast de inhoudelijke verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties) om te zorgen voor voldoende woningen in de sociale woningbouwklasse zodat ook mensen met een laag inkomen de mogelijkheid hebben en houden in Rijswijk te wonen?
  4. In villapark Eikelenburg is de vierde fase van start gegaan. Dat is een goede ontwikkeling. Keiharde voorwaarde voor het totaalplan voor villapark Eikelenburg was dat er 25% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Dat is ook in het bestemmingsplan vastgelegd. Wanneer wordt van start gegaan met de bouw van deze sociale huurwoningen?
  5. Ook in Rijswijk-Buiten verloopt de planvorming en bouw van woningen voorspoedig. Evenwel blijft het aantal sociale woningen erg achter bij het uitgangspunt dat er tenminste 10% sociale woningbouw wordt gerealiseerd in Rijswijk-Buiten. Kunt u aangeven wat het college doet om ervoor te zorgen dat deze 10% de komende jaren alsnog gerealiseerd zal worden?
  6. Op de HBG-locatie en in het voormalige belastingkantoor zullen zoals het er naar uitziet vele honderden (luxe) appartementen komen. Door het bijna alleen maar realiseren van vrije sectorwoningen zal het percentage sociale woningbouw (op dit moment circa 35%) fors dalen. Wat gaat het college actief aan beleid inzetten om ervoor te zorgen dat het percentage sociale woningvoorraad voor mensen met een laag inkomen in Rijswijk tenminste behouden blijft, mede gezien de grotere behoefte in de nabije toekomst?
  7. Wilt u tenslotte jaarlijks in het eerste kwartaal de raad actief informeren over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Artikel 42 vragen RvO :  Actief beleid Sociale Woningbouw