Wonen

Betaalbaar en goed wonen voor iedereen bereikbaar

Er moeten in Rijswijk voldoende betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren zijn. We willen (terug!) naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende woningen voor verschillende groepen financieel bereikbaar en beschikbaar zijn.
Voor wie niet kunnen kopen, moeten er voldoende financieel bereikbare huurwoningen beschikbaar zijn, maar ook eigen woningbezit (koopwoningen) voor brede groepen moet in Rijswijk mogelijk blijven. Door verevening van grondopbrengsten kunnen we woningen betaalbaar maken voor lagere inkomens.
Voor bestaande gebouwen die al lang leegstaan, moet met meer energie gezocht worden naar nieuwe bestemmingen, waaronder ook een eventuele woonbestemming.

Dit wil de Rijswijkse PvdA:

 • De wachttijd voor sociale, betaalbare woningen moet worden verkort en mag in ieder geval niet verder oplopen.
 • Er moeten in Rijswijk meer sociale huurwoningen en woningen met een betaalbare huur gebouwd worden.
 • Rijswijk moet zuinig zijn op de bestaande woningvoorraad en in het bijzonder op de voorraad sociale huurwoningen. Om het wonen comfortabel en energiezuinig te maken, worden eigenaren en corporaties uitgenodigd deze woningen (waar nodig) te renoveren. Bij zo een renovatie zou aan de hoogst mogelijke milieu- en geluidsnormen voldaan moeten worden..
 • Ook bij een moeilijke woningmarkt blijft de hoge standaard van kwaliteit en duurzaamheid voor de nieuwbouw in ‘Rijswijk Buiten’ gehandhaafd.
 • We gaan ons met behulp van buurtbewoners en andere partijen inzetten om voor de leegstaande (gemeentelijke) gebouwen een oplossing te vinden. We noemen,naast andere gebouwen, het Oude Stadhuis, de oude melkfabriek in de Stadhoudersstraat en de voormalige TH- locatie.
 • De leegstand van de vele kantoorpanden is een probleem. We willen dat er serieus onderzocht wordt of er panden bij zijn die geschikt te maken zijn voor wonen.
 • Een inventarisatie van problemen die ouderen ondervinden als zij willen verhuizen naar een beter aan hun situatie aangepaste woning, kan bijdragen tot betere en snellere oplossingen.
 • Er zullen naar verwachting de komende jaren weinig mogelijkheden zijn voor nieuwbouw van voor ouderen aangepaste woningen. Het is dan ook realistisch om oplossingen te zoeken in de bestaande sociale woningvoorraad. Maar ook in deze voorraad zijn niet alle woningen geschikt te maken voor bijvoorbeeld mensen met een rollator of rolstoel. Met de corporaties gaan we afspraken maken over aantallen woningen die aangepast worden en tot welk niveau deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.
 • We  vinden dat ook de ouder wordende eigenaar-bewoner gestimuleerd moet worden om zelf te investeren in het meer geschikt maken en houden van zijn eigen woning.
 • Er is een grote behoefte aan geschikte ouderen-woningen in combinatie met woonzorg en vormen van groepswonen. We vragen inspanning van de gemeente en woningbouwcorporaties hiervoor; als een mogelijkheid noemen we de ‘Benedictus-locatie’.
 • We willen dat wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid, de wijkonderhoudsplannen, het leefbaarheidsbeleid et cetera worden betrokken. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan.
 • We  willen dat jaarlijks aan wijkbewoners gevraagd wordt welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen en willen doen.
 • Veilig verkeer rond scholen heeft aandacht nodig, ook in de sfeer van handhaving. Er moeten veilige fiets- en looproutes worden ontwikkeld van en naar scholen.
 • Overal waar dat mogelijk is, gaat de maximum snelheid van 50 km naar 30 km per uur.