Werkgelegenheid en economie

Aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Behouden en aantrekken van makkelijk toegankelijk werk, waarvoor een hoge opleiding dus niet nodig is Mensen met een uitkering moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij Een ontspannen combinatie van arbeid, vrije tijd en zorg - voor mannen en vrouwen.

Werk is van belang voor iedereen. Voor onszelf en voor de Rijswijkse samenleving. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, levert sociale contacten op en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie. De Rijswijkse PvdA vindt dat zorg, werk en vrije tijd ontspannen samen moeten gaan: maatregelen die dat bevorderen zullen worden uitgevoerd.

Recent is gebleken hoe kwetsbaar onze economie is. De gemeente zorgt vanuit haar mogelijkheden en verantwoordelijkheid voor goede randvoorwaarden voor een sterke lokale economie en een goed vestigingsklimaat, mede gelet op het grote belang ervan voor de werkgelegenheid in Rijswijk. Rijswijk moet ook aantrekkelijker worden en blijven voor bedrijven met een groot aanbod aan laaggeschoolde arbeid. De Rijswijkse PvdA zal functies als straatvegers weer terugbrengen eventueel door middel van gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Het startershuis moet actief ondersteund worden.Het in gang gezette proces van herstructurering van de Plaspoelpolder wordt voortvarend voortgezet.

zonder werk, en dan?
De Rijswijkse PvdA vindt dat uitkeringsgerechtigden actief moeten worden begeleid om aan het werk te komen. Maar niet voor iedereen is betaalde arbeid haalbaar. Voor mensen die (nog) niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, zorgt de gemeente voor het tijdig verstrekken van hun recht op uitkering.

De armoede die door de economische crisis, toeneemt is een grote zorg. Steeds meer mensen raken, ondanks een uitkering, in financiële nood. Het huidige minimabeleid blijft daarom op ten minste hetzelfde niveau. Kwijtscheldingsbeleid en de mogelijkheden voor een gratis aanvullende zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen blijven gehandhaafd en naar een mogelijkheid om ook het eigen risico af te dekken, wordt gezocht. De gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van goede schuldhulpverlening. Daarnaast moet de gemeente particuliere initiatieven, die bijdragen aan armoedebestrijding, ondersteunen.

werk en het bestuur
De Rijswijkse PvdA wil regionaal blijven samenwerken op het gebied van wonen, werken, economie, milieu, welzijn en verkeer. Rijswijk is voor de Haagse regio van groot belang, en omgekeerd. Door samenwerking is een sterk en sociaal regionaal beleid mogelijk. Uitgangspunt is zo min mogelijk afstand tussen gemeentebestuur en burgers. Alleen indien taken beter regionaal dan lokaal kunnen worden uitgeoefend, mogen die worden overgedragen.

De positie van Rijswijk binnen de regio is in de afgelopen jaren gewijzigd en staat onder druk. Vanuit strategisch oogpunt is een meer intensieve afstemming en samenwerking met één andere gemeente binnen de regio daarom wenselijk. Door de fysieke begrenzing en de al bestaande samenwerkingsvormen ligt intensivering van de samenwerking met Delft het meest voor de hand. Deze periode wordt bestuurlijk overleg met Delft gestart om hieraan invulling te geven.