Financiën

Financiën op orde is in ieders belang

Zoals zoveel gemeenten verkeert ook de gemeente Rijswijk financieel in zwaar weer. Inkomsten zijn vaak onvoorspelbaar. Uitgaven nemen toe. De lokale lasten, die de gemeente aan zijn inwoners oplegt, kunnen in deze tijden niet bovenmatig worden verhoogd. Dat wil de Rijswijkse PvdA dan ook niet. Wij willen dat de lasten in Rijswijk niet hoger worden dan gemiddeld in Haaglanden het geval is.

Als de inkomsten van Rijswijk verslechteren dan zullen de uitgaven van de gemeente terug moeten. Bij die onvermijdelijke en dus moeilijke keuzes heeft de Rijswijkse PvdA een standvastig en helder uitgangspunt:  Mensen met lage en middeninkomens, die moeilijk kunnen rondkomen, zullen in Rijswijk gebruik kunnen blijven maken van een betaalbaar voorzieningenniveau op het terrein van cultuur, educatie, welzijn en leefomgeving. Ook voor de Rijswijkse PvdA geldt: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  De gemeente gaat per 2015, dus in de komende raadsperiode, veel meer geld uitgeven aan díe taken in het sociale domein, die van het Rijk overgaan naar de gemeenten, Deze decentralisatie betekent dat de uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeente ongeveer wordt verdubbeld. Dat vereist al direct, in 2014, een versterking van de financiële organisatie van de gemeente. Veel van de nieuwe taken in dit sociale domein zullen in samenwerking met andere gemeenten worden opgepakt en daarbij is het voor de gemeenteraad zaak om de democratische controle hierop te houden.

Dit wil de Rijswijkse PvdA:

  • We vinden dat ook de gemeentelijke organisatie een bijdrage moet leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting, de inhuur van externen en – in ieder geval – meer ambtelijke samenwerking met buurgemeenten.
  • De gemeentelijke lasten mogen in Rijswijk niet hoger zijn dan het gemiddelde van alle gemeenten in de regio Haaglanden. Een beperkte verhoging om het voorzieningenniveau op peil te houden is niet geheel uitgesloten.
  • Wij willen dat bij de verdeling van de financiële middelen het doel, het helpen van de mensen die het nodig hebben, niet uit het oog wordt verloren.