Duurzaamheid

Een duurzaam Rijswijk, in het belang van iedereen

Meer aandacht voor duurzaamheid is ook in Rijswijk een absolute noodzaak. Luchtvervuiling, zoals fijnstof, treffen de bewoners in de directe omgeving van de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan het meest. Dat moet worden teruggedrongen, vooral door het nemen van verkeersmaatregelen.  Zo wordt de Haagweg als éénbaansweg ingericht. Maar duurzaamheid gaat verder. Het is tijd voor een omslag naar een echt duurzame gemeente. Bij de invulling van ‘Rijswijk Buiten’ is deze omslag al zichtbaar. Binnen de hele gemeente moet deze omslag stevig ter hand worden genomen.   Schoolkinderen en jongeren moeten de gelegenheid krijgen van zoveel mogelijk facetten van duurzaamheid kennis te nemen.   Aandacht moet er zijn voor de bescherming, instandhouding en verbetering van de Landgoederenzone, de groene long van Rijswijk.

Dit wil de Rijswijkse PvdA:

 • Vervuiling door auto’s moet zoveel mogelijk tegengegaan worden. In de gemeente wordt de fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefaciliteerd. Er komen vrije busbanen en geasfalteerde fietspaden met meer aandacht voor directe verbindingen. Er komen meer  mogelijkheden om de fiets veilig te stallen. Het aantal aansluitpunten om elektrische auto’s te laden wordt sterk uitgebreid.
 • We willen schonere lucht bereiken door in Rijswijk en in onze samenwerkingsverbanden (vervoerregio), schoner vrachtverkeer en elektrisch vervoer binnen de bebouwde kom te stimuleren.
 • We willen dat de gemeente nieuwbouw- en verbouwplannen duurzaam laat uitvoeren. De verplichtingen daartoe worden in verordeningen en in contracten vastgelegd. Ook wordt rekening gehouden met hergebruik van de materialen na sloop.
 • Intelligente gebouw- en installatieconcepten zorgen ervoor dat besparingen op energie- en watergebruik tot 50% kunnen oplopen.
 • De gemeente zet zich voor haar eigen gebouwen maximaal in voor het installeren van zonnepanelen.
 • Er moeten initiatieven genomen worden zodat in 2020 de gemeente Rijswijk CO2 neutraal is.
 • De ‘Rijswijkse Duurzaamheidslening’ is door inspanningen van de Rijswijkse Partij van de Arbeid tot stand gekomen. Deze  moet verder worden uitgebouwd tot een duurzaamheidfonds. Dit fonds moet financieel worden gevoed. Dat kan door een opslag op de bouwleges of de verkoop van bouwgrond.
 • Voor de inwoners van Rijswijk moet het aantrekkelijk worden om zelf te investeren in duurzaamheid in en rond de eigen woning, zoals isolatie en zonnepanelen.
 • We stimuleren de start van een duurzaamheidplatform in Rijswijk
 • In de Landgoederenzone wordt alleen nog gebouwd op díe locaties waar tot nu toe afspraken over zijn gemaakt.
 • In de wijken en buurten worden meer groene verblijf- en speelterreinen gecreëerd. De bestaande terreinen worden, waar nodig, opgeknapt. Wijkbewoners worden hierbij betrokken.
 • Rijswijk moet één van de schoonste gemeenten in Nederland worden. Zwerfvuil in het openbaar gebied wordt sterk teruggedrongen. Extra aandacht voor handhaving is daarvoor noodzakelijk.