Vragen omtrent procedure aanbesteding WMO-woonvoorzieningen in Rijswijk

9 mei 2018

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan een inwoner van onze gemeente een aanvraag bij de gemeente indienen voor een woonvoorziening.

De PvdA-fractie heeft onlangs kennis genomen van een uitgevoerde opdracht bij een inwoner in Rijswijk, waarbij de factuur van enkele kleine werkzaamheden in en rondom het huis circa €2.500 bedroeg. Dit werd voor deze werkzaamheden als behoorlijk hoog ervaren door betrokkene.

In de praktijk werd de opdracht via onderaanbesteding uitgevoerd door een aannemer in het oosten van het land! Het uiteindelijke resultaat was bovendien op onderdelen kwalitatief onvoldoende. Cliënten hebben geen invloed op de inkoopprijs van werkzaamheden, maar aan hen wordt wel een deel van die kosten in rekening gebracht.

Op basis van deze informatie willen we u de volgende vragen stellen over aanbesteding van cq. opdrachtverlening voor WMO-woonvoorzieningen:

  1. Welke procedure hanteert de gemeente bij de aanbesteding ten behoeve van uitvoering van WMO-woonvoorzieningen? Zijn er vaste overeenkomsten met 1 of enkele aannemers in de regio of worden opdrachten per situatie verleend?
  2. De inwoner betaalt in de meeste gevallen zelf ook een substantiële bijdrage van de uitgevoerde werkzaamheden. Het is dus zowel in het belang van de gemeente als onze inwoners om bij aanbesteding of opdrachtverlening scherp te letten op de prijsstelling in relatie tot de te leveren kwaliteit. Kunt u aangeven hoe de gemeente deze aspecten scherp in de gaten houdt?
  3. Bent u ervan op de hoogte en vindt u het een wenselijke situatie dat de hoofdaannemer in de praktijk een onderaannemer kan inhuren om de werkzaamheden uit te voeren?
  4. Bent u het met ons eens dat inhuur van een (onder)aannemer van ver buiten onze regio een voorziening waarschijnlijk onnodig duur maakt?
  5. Behoeft n.a.v. bovenstaande vragen de gemeentelijke procedure rond aanbesteding van WMO-woonvoorzieningen volgens u aanpassing?

Namens de PvdA-fractie,
Wil van Nunen