Door Wil van Nunen op 27 november 2014

Verordening WMO 2015: Zorgen dat we het goed regelen in Rijswijk en vinger aan de pols in 2015

Dinsdagavond 25 november hebben we als Raad 2 belangrijke besluiten genomen, die de zorg voor jeugd/jongeren en de zorg voor ouderen regelen op basis van landelijke wetgeving die per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten legt.
De PvdA-fractie heeft met beide verordeningen ingestemd en waardering uitgesproken voor de concept-verordeningen. Ze vormen het sluitstuk van een lang traject, dat begon bij de Kadernota ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat…’ van voormalig PvdA-wethouder Jos Bolte in het vorige College. Het is een goede basis gebleken, waarop het huidige College kon voortbouwen.

Bij de behandeling van die Kadernota, in maart van dit jaar, voegde ik daar al aan toe: laten we zorgen, dat we het goed regelen in Rijswijk.

De PvdA-fractie heeft wat betreft de nieuwe Verordening WMO voor 3 onderdelen uit de Verordening extra aandacht gevraagd in de Raad van 25 november. Als het aan de coalitiepartijen had gelegen, waren zowel de Verordening WMO als de Verordening Jeugdzorg als hamerstuk afgedaan.

De fractie heeft de volgende vragen gesteld/opmerkingen gemaakt:

  • Hoe gaat het College om met maatschappelijke initiatieven ter versterking van de WMO-ondersteuning? In antwoord op een schriftelijke vraag van onze kant antwoordt het College dat deze initiatieven niet ‘bij voorbaat ontmoedigd worden’, maar dat men zich toch vooral concentreert op initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld (de professionals dus). Tja, dat is niet bepaald wat wij ons voorstelden bij het adagium van dit College: samen denken, samen doen en samen beslissen (met inwoners).
  • Mantelzorgers pvdaEen ander punt van zorg voor ons is de ondersteuning van en waardering voor mantelzorgers. Zij vormen immers een belangrijk fundament waardoor de kanteling in de zorg kan worden uitgevoerd. De PvdA zal zorgvuldig volgen hoe het College de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers tot uitdrukking brengt. De wethouder is op dit moment hierover in gesprek met de betrokken partners in het veld. Voor ons is het advies van belangenvereniging MEZZO en onze eigen WMO-adviesraad de leidraad. Ook de ondersteuning van mantelzorgers (dit zullen vooral veel vrouwen zijn) zal een punt zijn, waar we in 2015 regelmatig op zullen terugkomen. In Den Haag blijkt dat er een groeiende wachtlijst is voor respijtzorg (ondersteuning van mantelzorgers). Hoe is het op dit punt in Rijswijk gesteld?
  • En dan de evaluatie van de transitie: hoe en wanneer kunnen we beoordelen of we doen wat we zeggen en hebben afgesproken met de zorgaanbieders?
    Over monitoring maakt de PvdA-fractie zich weinig zorgen. Het College is van plan regelmatig gegevens over de stand van zaken te rapporteren aan de Raad. Dat zijn gegevens die het proces van veranderingen in de zorg in kleine stappen weergeven. De PvdA vindt het nu juist belangrijk om na 1 jaar na effectieve ingang van de veranderingen (1 juli 2015) te kunnen beoordelen welke patronen er zich voordoen. Welke structurele effecten heeft de nieuwe wetgeving op de zorg aan cliënten en waar schiet de zorg mogelijk tekort? Het College wil zoals de wet voorschrijft, eind 2016 evalueren. De PvdA stelde medio 2016 voor, maar vond hiervoor geen steun bij het College en andere raadsfracties.
    We houden in ieder geval vinger aan de pols en zullen ook zelf actief informatie verzamelen bij professionals en inwoners, de zorgvragers, in onze gemeente.

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen