Door Wil van Nunen op 19 november 2014

Sterk en sociaal blijft ons kompas!

In de Vooruit van mei jongstleden heeft u kunnen lezen hoe de onderhandelingen na de gemeente-raadsverkiezingen van maart zijn verlopen. Inmiddels is het nieuwe College met 5 wethouders van Gemeentebelangen, D’66, VVD, GL en SP alweer bijna 6 maanden in functie. De PvdA-fractie zit, na 12 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid, in een oppositierol.

Wat is er in de afgelopen 6 maanden gebeurd?
Bij de installatie van het nieuwe College heeft de PvdA via een motie, die breed is aangenomen, gevraagd om inzichtelijk te maken wat de meer-kosten zijn van een extra fulltime (vijfde) wethouder. Zowel politiek als financieel is uitbreiding van de bestuurlijke formatie, zeker in deze tijd van bezuinigingen wat ons betreft een volstrekt verkeerd signaal naar de burger. In de Kaderbrief van juni heeft het College de extra personele lasten toegelicht. Extra indirecte kosten, zoals bureaukosten en extra secretariële ondersteuning worden er volgens het College niet gemaakt. Wij houden dit punt natuurlijk scherp in de gaten.

Het Kadernotadebat dat altijd vόόr het zomerreces plaatsvindt, is het moment voor alle fracties om te horen welke beleidsplannen het College voor het nieuwe jaar heeft. De Raad kan daar dan op reageren. Maar dit jaar lag er in juni alleen een Kaderbrief, die weinig informatie bevatte. Het College zat er immers nog maar zo kort was het argument. Het College beloofde wel na de zomer haar concept-werkprogramma met de Raad te bespreken.
Dit is inderdaad gebeurd maar alleen tijdens enkele informele bijeenkomsten, bedoeld om de reacties te ‘proeven’ van alle fracties.

In het Collegewerkprogramma neemt het nieuwe College duidelijk afstand van de werkwijze van het vorige. Het wil meer transparant, innovatief werken, met open vizier en dichtbij de burgers.
Het vorige College werkte in de praktijk ook met een open blik naar veranderingen en wensen vanuit de Rijswijkse samenleving, maar had er minder woorden op papier voor nodig dan het nieuwe.

Aan de hand van tien maatschappelijke opgaven wil het College de komende jaren aan de slag. Daarbij valt op dat ‘participeren en communiceren met open vizier’ op de eerste plaats staat en de ‘sociale agenda’ daaronder komt. De PvdA-fractie ziet die volgorde graag omgedraaid. Voor ons hebben de majeure operaties op het Sociaal Domein (zorg voor ouderen, jeugdhulp en werk en inkomen) vanaf 1 januari de allerhoogste prioriteit.
U kunt overigens het Collegewerkprogramma ook op de gemeentewebsite lezen (www.rijswijk.nl)

Het eerste officiële moment om met het College te debatteren over het beleid voor de nabije toekomst is uiteindelijk pas bij de Begrotingsbehandeling op 4 en 11 november. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, heeft de fractie haar bijdrage voor het begrotings-debat geformuleerd.
Wat ons opvalt is, dat het jaar 2015 wordt gebruikt om veel onderzoeken uit te voeren, startnotities en visiedocumenten te schrijven. Uiteindelijk zal dat dan eind 2015 of pas in 2016 tot concreet uit te voeren beleid leiden. Voor de PvdA-fractie is het onbegrijpe-lijk dat het jaar 2015, evenals de 2e helft van 2014, een beleidsvoorbereidend jaar zal zijn op enkele grote dossiers. Een structurele aanpak van armoede-bestrijding kan nl. niet tot 2016 wachten. En temeer niet, omdat dit College vindt dat het vorige College dit beleidsthema te weinig aandacht heeft gegeven.
Op het Sociaal Domein wil de PvdA-fractie duidelijke afspraken over monitoring van de ervaringen van professionals en cliënten. We willen op gezette tijden kunnen volgen hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk uitwerkt. De fractie wil graag kunnen bijsturen als de zorg tekortschiet aan burgers, die hier niet zonder kunnen. Bovendien willen we actief meedenken en voorstellen doen over innovatie in de zorg, zodat die ook na 2015 voor de mensen, die hulp nodig hebben, beschikbaar blijft.

Ondertussen ging in het afgelopen halfjaar het ‘politieke handwerk’ rond de verschillende dossiers ook gewoon door. In de bijdrage van de andere fractieleden en fractiemedewerker Erik van der Veer leest u hier meer over.

Ik hoop u op de ALV van 11 december te mogen begroeten om u uitleg te kunnen geven over het verloop van het begrotingsdebat begin november. Onze bijdrage in het begrotingsdebat op 4 en 11 november kunt u, kort na de raadsvergaderingen, ook op onze eigen PvdA-website lezen.
De fractie zet zich met volle motivatie en kracht ook de komende tijd in om Rijswijk weer een stukje sterker en socialer te maken. Dat is en blijft ons kompas!

Wil van Nunen
Fractievoorzitter.

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen