Schrikbarende toename verkeersongevallen in Rijswijk

19 februari 2018

Volgens de website “verkeersongevallen.info” is sinds 2008 het aantal ongevallen in Rijswijk ruim verdubbeld van 187 naar 431 in 2016. Het aantal slachtoffers steeg in diezelfde periode van 52 naar 118. Wij vinden deze toename schrikbarend en zeer verontrustend en stellen daarover de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Zijn de ongevallencijfers bij uw college bekend en kloppen deze met uw informatie?
  2. Waaraan is de schrikbarende en structurele toename van ongevallen de laatste jaren te wijten volgens u?
  3. Zijn er locaties die opvallend hoog scoren als het gaat om verkeersongevallen?
  4. Speelt volgens u de fysieke situatie c.q. de infrastructuur (overzichtelijkheid voor de weggebruiker) een belangrijke rol bij verkeersongevallen in Rijswijk?
  5. Speelt de afstelling van verkeerslichten (in sommige situaties lijken die erg weinig wachttijd te kennen) mogelijk een rol?
  6. In hoeveel situaties zijn er (brom)fietsers betrokken bij de ongevallen?
  7. Wilt u op zeer korte termijn (gezien de ernst van de situatie denken wij aan een termijn van maximaal 3 maanden) ingrijpende maatregelen nemen om het aantal verkeersongevallen in Rijswijk sterk terug te dringen en de Raad daarover informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte