Door Wil van Nunen op 18 december 2016

Samen de armoede in Rijswijk aanpakken!

Vanaf 2017 is jaarlijks 100 miljoen Euro extra rijksbudget beschikbaar voor gemeenten om armoede onder kinderen te bestrijden. Het geld is bedoeld om op lokaal niveau bestaande regelingen te versterken/uit te breiden tot een Kindpakket met inzet van lokale partners (zoals kerken, bedrijven, Humanitas)

Nu staat in onze Kadernota Sociaal Domein ook dat het College van plan is om een dergelijk Pact te sluiten, waar zich gaandeweg steeds meer partijen bij kunnen aansluiten. Tot nu toe hebben de gemeentelijke regelingen (zoals schoolspullenpas, Ooievaarspas) veel aandacht gehad. Het wordt nu tijd om een Pact ook daadwerkelijk te sluiten.

De PvdA- fractie heeft daarom in de laatste raadsvergadering van 13 december een motie ingediend om een Pact nu snel te sluiten.

Bovendien willen we ook graag dat vakantie-activiteiten in Rijswijk voor kinderen in armoedegezinnen worden uitgebreid. Ieder kind wil graag met mooie vakantieverhalen in september terugkomen op school. We roepen het College dan ook op, om bv. een vakantieweek mogelijk te maken voor kinderen, waarvan de ouders dit zelf niet kunnen betalen.

Voldoende fracties hadden vooraf aangegeven de motie te willen steunen, als het College de strekking ervan niet over zou nemen. Dit was echter niet nodig, want wethouder Lugthart zegde toe op korte termijn zijn best te doen om met een plan te komen voor een Pact tegen armoede. Hij maakte wel het voorbehoud dat voldoende partijen bereid moeten zijn om hier aan mee te werken. Voor de PvdA-fractie is het in ieder geval belangrijk, dat in 2017 een Pact officieel in Rijswijk wordt gelanceerd. Natuurlijk is het een proces, dat tijd kost, maar door samen te werken in de strijd tegen armoede kom je verder. Wat ons betreft doen peuterspeelzalen en scholen ook actief mee, juist omdat zij veel kunnen signaleren en de contacten met ouders gemakkelijk kunnen leggen.

Wil van Nunen

Motie: Pact Aarmoedebestrijding onder kinderen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen