Door Jos Bolte op 8 februari 2015

Parkeren in Rijswijk: waar gaan we naar toe?

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het parkeren in Rijswijk. Zo heeft het college besloten om de gebieden Cromvliet, Oud Rijswijk Noord en Welgelegen, waar een proef werd gehouden met belanghebbenden parkeren, nu definitief te maken. Bovendien werd een zeer groot gebied (Rembrandtkwartier, deel Oud Rijswijk, Leeuwendaal en Park de Wervelaan) toegevoegd “als proef” aan het belanghebbenden parkeren. Al deze maatregelen gaan gepaard met veel kosten: voor de inwoners voor een vergunning en voor de gemeente met name de kosten van handhaving. En voor dat laatste heeft het college nog geen oplossing.

De parkeerproblematiek zoals die nu al meer dan een jaar in discussie is, is ontstaan doordat Den Haag vergunning parkeren invoerde in de avonduren in de wijken die tegen Rijswijk liggen. Daardoor is er een verschuiving opgetreden van mensen die in Den Haag wonen, maar hun auto vervolgens in Rijswijk gingen parkeren. In wijken als Cromvliet en een deel van Oud Rijswijk, waar fysiek toch al weinig ruimte is om te parkeren, werd die druk het meest gevoeld. Deels ging de discussie vervolgens over de vraag of het vooral buitenlandse kentekenborden waren die men in de wijk zag staan. Maar dat heeft met het probleem op zich natuurlijk niets te maken (is alleen eenvoudiger te constateren dan wanneer het om Nederlandse kentekens gaat). Om dit “uitwijkgedrag” te ontmoedigen en om zoveel als mogelijk het parkeren in de eigen omgeving mogelijk te houden heeft het vorige college besloten om als proef gedurende een jaar belanghebbenden parkeren in te stellen.

Gezien de maatschappelijk onrust die dit onderwerp teweeg bracht heeft de gemeenteraad (en zeker ook ondergetekende) nadrukkelijk aan het college van burgemeester en wethouders voorgehouden dat definitieve besluitvorming in overleg met de gemeenteraad zou moeten gebeuren. Het college schreef ook zelf in augustus 2014 dat de formele besluitvorming over het al dan niet voortzetten van de proef in de raadsvergadering van 25 november zou plaats vinden. Doordat het college aan het eind van het jaar een aantal bewonersavonden heeft gehouden, was dat niet haalbaar. Geen probleem, want dan had dat in een raadsvergadering in februari wel gekund. Maar wat schetst onze verbazing: plotseling heeft het college op 20 januari besloten om het belanghebbenden parkeren in het proefgebied definitief te maken, zonder de gemeenteraad nog te betrekken! En een week later neemt het college het besluit om in een nog groter gebied als proef ook het belanghebbenden parkeren in te voeren, ook zonder overleg met de gemeenteraad, omdat –zoals wethouder Rene van Hemert meldde- “de druk vanuit de bewoners erg hoog was”. Dat verdient op zijn zachtst gezegd geen schoonheidsprijs: een college dat de gemeenteraad in strijd met eerdere afspraken passeert speelt met vuur. Ik ga er van uit dat deze vergissing eenmalig was. Juist dit college wil immers transparant besturen en de raad meer betrekken, toch?

Maar lossen al deze maatregelen de gevoelde parkeerproblematiek wel op, wat mag het kosten en waar houdt het op? Want de uitbreiding van het huidige gebied is gebeurd omdat door het “waterbedeffect” de problemen telkens weer verschuiven naar een naastgelegen gebied. Het is dus al voorspelbaar dat straks de Bomenbuurt en andere gebieden ook last ervaren van mensen van buiten de wijk die hun auto parkeren. Moet heel Rijswijk dan belanghebbenden parkeren krijgen, en is het probleem dan opgelost?
En wat mag het kosten? Het college gaf laatst aan dat de kosten voor handhaving (volgens sommigen toch al te weinig) nog niet zijn gedekt. Er werd al gesuggereerd vanuit het college om de kosten voor een vergunning dan maar fors te verhogen. Ik denk dat de druk vanuit de burgers om dat niet te doen ook erg hoog zal zijn. Maar voorlopig ligt er dus een probleem: de beperkte proef kostte al zo’n 115.000 euro op jaarbasis: straks zijn we als gemeenten tonnen kwijt aan dit beleid! Dat geld kan dan niet aan belangrijke zaken als zorg, jeugdbeleid of participatie worden besteed, óf er moet extra worden bezuinigd (ten koste van wat?) of de OZB moet omhoog. Willen we dat?

Het is ook niet echt duidelijk of het beleid tot een breed maatschappelijk gedragen oplossing heeft geleid. De evaluatie van de proef is in de gemeenteraad niet besproken, maar het college trekt er wel eigen conclusies uit en zegt dat er draagvlak is voor het belanghebbenden parkeren. Terwijl de cijfers wat dat betreft beslist niet overtuigend zijn. Volgens informatie van het college is 54% van de bewoners van het Rembrantkwartier, 52% van Oud Rijswijk Zuid en 63% van Te Werve/Park de Wervelaan vóór invoering van vergunning parkeren. In Leeuwendaal (45%) en Huis te Landebuurt (35%) is er geen meerderheid. Je kunt dus vraagtekens zetten bij het draagvlak onder alle inwoners, en zeker als de lasten in de toekomst alleen maar toenemen. Overigens heeft de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk al langer vraagtekens bij het beleid: zij hebben gedurende een lange periode periodiek tellingen uitgevoerd naar lege parkeerplaatsen, en die blijken er zowel voor als na invoering van het vergunning parkeren altijd te zijn geweest.

Bovendien lijkt het erop dat Den Haag de kosten voor een vergunning voor een tweede auto gaat halveren. De kans is aanwezig dat mensen die het nu nog te duur vonden straks wel een vergunning hebben, en niet meer in Rijswijk parkeren. Is het probleem straks dus nog even groot als toen het werd veroorzaakt door de Haagse maatregelen?

Laat helder zijn: het is vervelend als je je auto niet gemakkelijk in de eigen omgeving kunt parkeren. Maar de openbare ruimte is beperkt en niet alleen bestemd om te parkeren. Het kan dus zijn, afhankelijk van de situatie, dat parkeren in de eigen omgeving in het openbaar gebied lastig is. Parkeermaatregelen kunnen verlichting geven, maar een veelgehoorde klacht is nu al dat men geen visite meer kan ontvangen, en zeker als het om meer dan 1 auto gaat. Ook het bedrijfsleven zet grote vraagtekens. Het parkeerprobleem is dus nog lang niet opgelost. Verstandig beleid kan alleen op basis van de juiste informatie, waarbij goed naar de belanghebbende inwoners wordt geluisterd en in samenspraak met de gemeenteraad. De maatregelen en de kosten moeten ook in verhouding blijven staan tot het probleem. Het college moet daar het voortouw in nemen, en niet verkokerd gaan denken. Alléén vergunningen zijn geen oplossing, de ruimte en de middelen zijn beperkt. Wordt het misschien toch tijd om opnieuw na te denken aan ondergrondse parkeervoorzieningen, zoals jaren geleden al werd gedacht aan een parkeergarage onder het Ruysdaelplein? Onder de Haagweg, op vrijkomende plekken/nieuwbouw in Leeuwendaal, elders?

De Rijswijkse PvdA denkt graag mee, maar zal het college kritisch volgen als het beleid niet effectief zal zijn. Dit onderwerp zal de gemoederen nog wel even bezig houden! Als u suggesties of andere reacties heeft, laat het ons horen s.v.p.

Jos Bolte