Door Wil van Nunen op 3 november 2013

Nota Bewonersparticipatie: faciliteren en maatwerk centraal!

Op 15 oktober bespraken de raadsfracties in het Forum Samenleving de Nota Bevorderen van bewonersparticipatie met wethouder Jos Bolte.  Deze nota is in feite een uitvoering van de al eerder door de Raad vastgestelde kadernota WMO-beleid en was daardoor niet vanzelfsprekend een agendapunt. De fractie van D’66 had deze nota echter op de agenda laten zetten en het werd algauw duidelijk waarom. De kritiek op de gemeente was niet mals. De gemeente zou te weinig doen om bewonersparticipatie te stimuleren en te weinig weten wat er in de wijken speelde.

Daarnaast maakte de fractie van Gemeentebelangen weer dankbaar gebruik van de gelegenheid om de professionaliteit van de medewerkers van Welzijn Rijswijk in twijfel te trekken.
De PvdA-fractie is juist tevreden met de uitgangspunten van deze nieuwe nota die de bewonersinitiatieven juist moeten versterken. Dit College wil juist bewonersinitiatieven de ruimte geven in wijken en buurten. Meer participatie is belangrijk, omdat juist bewoners, georganiseerd of ongeorganiseerd als geen ander weten welke kansen en problemen er zich voordoen in de eigen wijk. Ondersteuning op maat wordt het motto!
Voor de duidelijkheid: in het proces voorafgaande aan deze nota is uitvoerig overleg geweest tussen de gemeente en de verschillende bewonersorganisaties. Daar zijn wij als raadsleden (als toehoorders) ook bij betrokken geweest. Daarnaast hebben bewonersorganisaties de mogelijkheid gekregen en benut om reacties te geven op de concepttekst.
Kortom, de nota die er nu ligt wordt breed gedragen door de bewonersorganisaties.

De PvdA-fractie vindt deze nota een goed startpunt om bewonersparticipatie nieuw elan te geven. We hebben tijdens de behandeling nog wel enkele voor ons belangrijke accenten gelegd.
We willen graag dat goed gekeken wordt naar de legitimatie/ de representatie van de huidige bewonersorganisaties. Regelmatig zijn dat vrijwilligers die goed en veel werk verzetten, maar te weinig kunnen spreken vanuit een achterban. Met andere woorden: de wijkbestuurders zijn niet democratisch gekozen. Ze zitten vaak jaren in het bestuur, omdat zich geen nieuwe vrijwilligers melden.
De nota biedt nieuwe regels om hier in de subsidiering van de wijkorganisaties op termijn rekening mee te houden.
Daarnaast vroegen zowel de PvdA als Groen Links nog eens nadrukkelijk aan de wethouder om ook de incidentele initiatieven van bewoners met een specifiek gemeenschappelijk belang, te belonen. Dat kan bijvoorbeeld een initiatief zijn van een groep bewoners om de eigen straat aantrekkelijker, veiliger te maken. Met een dergelijk initiatief moeten burgers ook rechtstreeks, buiten de bewonersorganisaties om, naar de gemeente kunnen stappen.
De nota biedt hier de mogelijkheden voor; het gaat er nu vooral om dat burgers hiervan op de hoogte zijn en er in de praktijk ook gebruik van maken!

Wil van Nunen
Raadslid

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen