Door Yvonne Hagenaars op 28 januari 2015

Linkse idealen

Het rapport ‘De bakens verzetten en de economie terug naar de mensen’ nader bekeken.
Een van de vele amendementen dat ingediend is en waarvan ik vind dat het een illustratie is van de kwaliteit in onze partij, geef ik hier. Zoals het rapport verwoordt wat de bezwaren kunnen zijn tegen linkse idealen, zo geeft het amendement aan waarom je zo kritisch naar jezelf zou moeten kijken ‘kan dat niet weg’? Nee, zegt het bestuur ‘je moet oog hebben waar je ideaal toch in de praktijk misgaat’. Het eeuwige dilemma voor een politicus.
Een korte inleiding op het rapport. De vijf bakens die in het rapport worden besproken zijn:

 1. Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht;
 2. Omslag naar duurzaam in hogere versnelling;
 3. Innovatie en motivatie voor economische prestatie;
 4. Transparantie: verantwoording en zeggenschap versterkt;
 5. Evenwicht: vizier op de lange termijn gericht.

De koersverlegging heeft als doel:

 • Twee tekorten tegelijk weg te werken: die van de schuldenlast en van de werkloosheid, in samenhang met lange termijn prijsstabiliteit.
 • Drie innovatie revoluties in te zetten als voorwaarde voor hogere productiviteit en groenere groei: gericht op fundamenteel en toegepast onderzoek, versnelling van investeringen in duurzaamheid, vernieuwing van onze sociale organisatie met een betere combinatie van werk en privé en met volledige en volwaardige deelname aan arbeidsmarkt en samenleving.
 • Onze mentale instelling meer te richten op gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht en op ‘humanisering’ als het alternatief van ‘financialisering’ – want het kapitaal zit in de mensen.
 • Gezamenlijk de blik naar voren en naar buiten te richten, daar waar de kansen liggen: werkzaam, duurzaam, innovatief.
 • Perspectief te scheppen voor werknemers met een bescheiden opleidingen en voor werknemers wier banen bedreigd worden door voortgaande robotisering door innovatie te richten op de vraag naar arbeid.
 • Een sociaaldemocratisch antwoord te bieden in de discussie over de belastingherziening. Met als uitgangspunt verschuiving van lasten die drukken op arbeid naar andere grondslagen voor belastingheffing zoals kapitaal, vermogen, milieubelasting en grondstoffenverbruik; met maximale beperking.

Zoals gezegd, er zijn vele amendementen ingediend en zoals gezegd het preadvies luidde meestal ‘ afwijzen.’ Ad Melkert die dit rapport verdedigde nam echter vele suggesties wél over.

Uit het rapport

Commissie Melkert‘ De aanval op linkse idealen richt zich immers vaak niet op het ideaal zelf, maar op de mogelijk aanwezige averechtse effecten ervan. Zo is er een economisch verhaal dat zegt dat sociale bescherming ten koste gaat van economische groei. Het leidt uiteindelijk tot een verdeling van de armoede. Het leidt tot minder banen en daarmee tot meer armoede. Er is een sociaalpsychologisch verhaal dat zegt dat succes de eigen verdienste is en falen de eigen schuld. Sociale bescherming nodigt uit tot een slachtoffercultuur. Het sluit mensen op in afhankelijkheid. Er is een sociologisch verhaal dat stelt dat het streven naar binding juist heeft geleid tot uitsluiting van andere groepen. Van dit sociologische verhaal zijn verschillende varianten. Eén variant gaat over insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. Een ander verhaal gaat over onderwijs. Door alle aandacht voor zwakke leerlingen, is er geen plek meer voor excellente leerlingen. Een andere variant gaat over de multiculturele samenleving. Door te buigen voor nieuwkomers is er juist segregatie ontstaan. Door het knuffelen van allochtonen, voelen autochtonen zich achtergesteld. Er is neerwaartse jaloezie ontstaan. ‘

 

Amendementen 94. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) Schrappen Toelichting: Waar dient deze alinea toe? Kan dit niet positiever/constructiever worden verteld?

PREADVIES: AFWIJZEN Deze alinea laat juist zien dat, hoe goed bedoeld ook, beleid in de praktijk tot averechtse effecten kan leiden. Juist sociaaldemocraten moeten daar oog voor hebben en waar nodig het beleid aanpassen. Verder is het alleen maar goed om transparant te zijn als er sprake is van averechtse effecten.

 

En zo is het maar net. Op naar de verkiezingen met oog voor de realiteit maar met een links hart.

Yvonne Hagenaars

 

Voor heel veel meer details zie http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2014-12/Beschrijvingsbriefcongres2015.pdf)

Voor een beeld van de congreslocatie http://defabrique.nl/

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars