Door Wil van Nunen op 17 mei 2014

Koersvast in de oppositie

Sinds 6 mei vormen Gemeentebelangen Rijswijk (GBR), D66, GroenLinks, SP en VVD samen het nieuwe College en daarmee is de oppositierol voor de PvdA-fractie ook een feit. Aan deze nieuwe positie zal de fractie even moeten wennen na 12 jaar een bestuurlijke verantwoordelijkheid te hebben gehad met Jos Bolte als onze wethouder in drie opeenvolgende Colleges. Jos, Yvonne en ik zullen er in de komende 4 jaar echter met enthousiasme en 100% sociaal tegenaan aan.

Het nieuwe College schrijft in haar Beleidsakkoord het vooral anders te willen doen dan het vorige College. Niet voor niets was de slogan van GBR in de verkiezingscampagne: ‘het moet anders, het kan anders.’ Het vorige College wordt ‘achterkamertjespolitiek’ verweten, geen open, transparante bestuurscultuur en vooral te weinig aandacht voor wat de burger in Rijswijk bezighoudt.

De oppositiepartijen zijn door het nieuwe College van harte uitgenodigd om mee te denken met het toekomstige beleid. Dat zal de PvdA-fractie zeker doen, maar wel vanuit onze eigen PvdA-uitgangspunten, zoals vastgelegd in ons verkiezingsprogramma.

Ik ga graag even terug naar de laatste raadsvergadering van 13 mei jongstleden. Het was een vergadering van ‘oud beleid’ met een nieuw College aan de bestuurstafel. Op die avond werd het laatste Raadsvoorstel van Jos Bolte over de besteding van extra rijksgelden voor armoedebeleid weliswaar unaniem gesteund maar ook van kritische kanttekeningen voorzien. Het zou volgens meerdere partijen getuigen van symptoombestrijding van armoede, te veel betuttelend zijn in de uitvoering en het voorstel zou te weinig mensen uit de doelgroep bereiken. En het is juist een voorstel dat de steun heeft van meerdere maatschappelijke instellingen en de adviesraad Sociale Zaken. Bovendien praktisch en op korte termijn uit te voeren.

SP-wethouder Lugthart zegde op 13 mei een Kadernota Armoedebestrijding toe, die het probleem structureel gaat aanpakken. Goed idee, maar daar heeft het vorige College zich ook voor ingezet. Er werd op 13 mei door meerdere partijen bewust een statement afgegeven: ‘we gaan het vanaf nu geheel anders doen’.

We zijn zeer benieuwd hoe met name het sociale beleid van deze regenboogcoalitie van SP tot VVD eruit zal zien! Hoe worden de decentralisaties op het Sociale Domein verder ingevuld? Daar krijgen veel burgers mee te maken. De veranderingen in de WMO, de Jeugdzorg en wijzigingen in de participatie van mensen in de bijstand, jonggehandicapten en werknemers in de sociale werkvoorziening moeten in de komende maanden verder worden ingevuld.
Er is een Coalitie-akkoord op hoofdlijnen gesloten tussen de collegepartijen. Dit betekent ongetwijfeld dat bij sociaal/economische dossiers de verschillende wethouders steun in de Raad zullen zoeken bij steeds wisselende meerderheden van coalitie- en oppositiepartijen. Niet vanuit een ideologische benadering (oppositiepartijen krijgen ook de ruimte) maar puur pragmatisch omdat de deelnemende coalitiepartijen op veel dossiers sterk van elkaar verschillen in visie en aanpak. Op dit punt zijn wij zeer benieuwd welke accenten er in een
nieuwe Kadernota Subisidiebeleid worden gelegd. En hoe de coalitiepartijen zich in het debat hierover in de Raad gaan opstellen.

De PvdA-fractie zal bij ieder dossier koersvast haar eigen standpunten verwoorden en steeds opnieuw haar positie bepalen. Altijd gericht op behoud van goede voorzieningen en bestaanszekerheid voor met name de kwetsbare groepen in Rijswijk.
Wij zullen een voorstel alleen steunen als we ons eigen sociaaldemocratische gedachtengoed erin duidelijk herkennen.In het Coalitie-akkoord worden de eigen kracht, de eigen initiatieven en eigen verantwoordelijkheid van burgers vaak genoemd.
Wij zullen daarnaast ook, in en buiten de Raad, opkomen voor burgers die (tijdelijk) niet over die eigen kracht beschikken en daarom onze steun zo nodig hebben.
Binnenkort zal de fractie haar werkplan en speerpunten bespreken en vaststellen voor de komende 4 jaar. We zullen ijkpunten formuleren waar we over een jaar, halverwege en aan het einde van deze raadsperiode willen staan.
We houden u via de Vooruit , de eigen website en onze afdelingsbijeenkomsten op de hoogte, zoals u dat van ons gewend bent.

Een sterke en sociale opstelling, dat is wat u van de fractie kunt verwachten. Juist nu!

Wil van Nunen
Fractievoorzitter.

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen