Door Wil van Nunen op 9 juli 2014

Heldere kaders voor Sociaal beleid

“Geen woorden, maar daden” dat waren de woorden waarmee fractievoorzitter Wil van Nunen de bijdrage van de Partij van de Arbeid tijdens het kaderdebat 2014 afsloot als oproep aan het college. 

Voorzitter,

De PvdA vindt het teleurstellend dat het nieuwe College nog geen kaders voor haar nieuwe beleid heeft gepresenteerd aan de Raad. Natuurlijk hebben wij er begrip voor, dat de nieuwe wethouders zich op de verschillende dossiers flink moeten inwerken, maar we hadden toch op z’n minst wel accentverschillen met het oude beleid verwacht in de Kaderbrief, die we nu bespreken.
Juist ook omdat die verwachtingen ook gewekt zijn in het coalitieakkoord van dit College. Het beleid moet transparanter, efficiënter, en tot meer verbinding leiden tussen burgers, overheid, bedrijven en maats. organisaties zo lezen we in het Coalitieakkoord. In de eigen gemeentelijke organisatie zal dit moeten leiden tot ontschotting van de verschillende beleidsterreinen en extern wordt een betere communicatie met de burger beoogd.
Voorzitter, het is jammer, dat we daar tot nu toe nog weinig van hebben gemerkt. Wat die verbinding betreft zie ik op dit moment in ieder geval een mooi initiatief van mijn eigen fractie tot bloei komen nl. de organisatie van een Beursvloer tijdens het Strandwalfestival. Het vorige College heeft dit PvdA-voorstel voortvarend opgepakt.
We hopen natuurlijk van harte, dat het huidige College door dit voorstel geïnspireerd is geraakt en deze koers van verbinding voortzet.
De PvdA is benieuwd hoe dit College het Sociale Domein binnen de gegeven landelijke kaders gaat invullen. We zullen zelf ook met voorstellen komen, als de zorg voor bepaalde groepen zoals kwetsbare ouderen en zorgjongeren in de knel komt en burgers niet naar vermogen kunnen participeren. Voor de PvdA zijn dit speerpunten voor de komende jaren.
Voorzitter, we voeren hier een Kaderdebat zonder kaders. Het College zegt in een brief aan de Raad toe dat we in september nog kunnen meepraten over de invulling van concrete opgaven en de maatschappelijke effecten. Inkleuring dus op meer uitvoerend niveau. De PvdA constateert hiermee dat we dit jaar dus niet meer met elkaar over kaders en keuzes voor beleid kunnen praten maar over de verdeling van middelen in november bij de behandeling van de begroting van 2015 en volgende jaren.
We hadden van dit College in grotere samenstelling met 5 wethouders, meer slagkracht verwacht, ook in de eerste 2 maanden. En voorzitter, de PvdA heeft het al herhaaldelijk gemeld: we vinden het in deze tijd van economische krapte geen goed politiek en maatschappelijk signaal dat waar andere ons omringende gemeenten bijna allemaal hun aantal wethouders verminderen, Rijswijk voor een fulltime wethouder erbij kiest. U heeft op zijn minst in de onderhandelingen, ook naar de burgers toe de suggestie gewekt, serieus naar parttime invulling te kijken.
Naar aanleiding van de halfjaarrapportage en de schriftelijk gestelde vragen heeft mijn fractie nog enkele vragen:
– U heeft toegezegd met een plan te komen voor de vernieuwing van de Scholendriehoek inclusief de Van Zweedenzaal. Kunt u toezeggen nog dit jaar met een voorstel naar de Raad te komen? Het College antwoordt dat de Raad een conceptplan in het najaar ontvangt.
– Hoe is op dit moment de stand van zaken rond de privatisering van de Schilp? Wanneer licht u de Raad in over de stand van zaken? Het College antwoordt dat er op dit dossier vertraging is opgetreden.
– de PvdA is van mening dat dat wanneer inflatiecorrectie wordt doorberekend dit voor alle beleidsproducten zou moeten gelden, en niet alleen voor de openbare ruimte zoals nu wordt voorgesteld. Bent u het hierin met ons eens? Het College antwoordt dat het inderdaad om een kwestie van verdeling van middelen gaat en we hier bij het begrotingsdebat een politieke discussie over kunnen voeren.
Voorzitter, meerdere fracties brengen de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden ter sprake. De PvdA waarschuwt voor een invulling van de tegenprestatie die tot verdringing van andere werknemers op de arbeidsmarkt kan leiden. Wij houden wethouder Lugthart aan zijn toezegging dat dit niet de bedoeling is en dat de tegenprestatie er vooral op gericht moet zijn om de kansen op een baan op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij zien een Collegevoorstel met deze uitgangspunten graag tegemoet.

Voorzitter, dit College benadrukt, dat bij toekenning van subsidies nut en noodzaak voorop moeten staan en nader wordt ingevuld wie wat moet leveren tegen welke prijs en welke output. De PvdA is vooral benieuwd naar de uitwerking ervan, waarbij niet de bezuinigingen centraal staan maar een heldere visie op het cultuur- en het welzijnsbeleid leidend zijn.
Voorzitter, dit College heeft zich gepresenteerd met veel ambitie om een nieuwe koers in te slaan, maar voorlopig zijn het alleen nog voornemens op papier. Eigenlijk past daar maar 1 uitdrukking bij: geen woorden, maar daden, en deze uitspraak sluit goed aan bij deze dagen van voetbalgekte.

 

 

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen