Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

12 april 2018

Het kabinet is van plan om de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie. Op dit moment verdienen mensen met een arbeidsbeperking, net als hun collega’s zonder beperking, ten minste het minimumloon. Voor het verschil in loonwaarde worden werkgevers door de overheid gecompenseerd door middel van loonkostensubsidie. Daardoor is de beloning van het werk van mensen met een arbeidsbeperking gelijk gesteld aan dat van hun collega’s. Dit gaat dus mogelijk binnenkort veranderen. Dan betaalt de werkgever wat iemand bijdraagt aan de productie, de rest vult de gemeente aan tot bijstandsniveau door loondispensatie.

Deze verandering heeft nogal wat gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo zal hun perspectief op een volwaardig inkomen verdwijnen en zullen ze geen volledig pensioen en WW-rechten meer opbouwen. Daarnaast hebben mensen met spaargeld en/of een partner met eigen inkomen geen recht op loondispensatie. Het zelf moeten aanvragen van de loondispensatie zorgt voor veel administratieve rompslomp. Verder creëert het een ongelijke positie voor deze mensen op de werkvloer.

PvdA en GroenLinks vinden dat dit indruist tegen het VN-verdrag handicap, dat zegt dat mensen met een handicap volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met PvdA en GroenLinks eens dat alle werknemers, met of zonder arbeidsbeperking, waardering en (financiële) zekerheid verdienen?
  2. Wat vindt het college van het voornemen van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie?
  3. Wat gaat er volgens het college veranderen voor de gemeente Rijswijk als de Participatiewet zo wordt aangepast als is voorgesteld door het kabinet? Hoe schat het college in wat de consequenties zijn voor o.a. uitkeringsaanvragen, beroep op armoedebeleid en schuldhulpverlening?
  4. Is het college bereid om, met PvdA en GroenLinks, de petitie ´Wij staan op!´ te tekenen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt? Zo nee, waarom niet?
  5. Gaat het college bij de VNG en het kabinet de risico’s van dit plan aankaarten en zich sterk maken voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers met een arbeidsbeperking? Zo nee, waarom niet?

Namens de fracties van PvdA en GroenLinks,

Wil van Nunen (PvdA), Hanneke van der Kooij (GroenLinks) en Marieke Alberts (GroenLinks)

Schriftelijke vragen PvdA GL  Gelijke kansen op de arbeidsmarkt