Door Wil van Nunen op 5 november 2014

Geen woorden maar daden!

Bijdrage Algemene beschouwingen 2015-2018 van de PvdA gemeenteraadsfractie : “Geen woorden maar daden”

 

Algemene beschouwingen 2015 – 2018

Alleen de uitgesproken tekst geldt!

Voorzitter,

Dit College staat zich erop voor het allemaal anders te gaan doen dan het vorige College. Meer bestuurlijke transparantie, een meer visionaire blik op de toekomst van Rijswijk en een gezonder financieel beleid.

Dat klinkt veelbelovend, maar daar zien wij tot nu toe nog niet veel van.
Kijken we naar het Collegewerkprogramma, dan springen de vele toekomstambities in het oog.
Tegelijkertijd lezen we dat u het volgende jaar vooral wilt besteden aan onderzoeken, een visie op de stad en startnotities. Dat betekent dat u pas vanaf 2016 van woorden naar daden komt.
Overigens trekt u voor een stadsvisie maar liefst 185.000 Euro uit. In het recente verleden zijn al vele plannen voor de toekomst van Rijswijk vastgesteld, die nog niet zijn uitgevoerd. Gaat u het wiel opnieuw uitvinden? Is een beperkte actualisering niet voldoende? Wij hebben grote twijfels bij dit voorstel. Het geld daarvoor kan wel beter worden besteed.

Graag zien wij een forse versnelling in de aanpak van echt belangrijke dossiers. Wilt u met een voorstel komen om hierin te prioriteren? Een meer structurele aanpak van armoede in Rijswijk, zoals u hebt aangekondigd, kan nl. niet wachten tot 2016. Temeer daar het College vindt, dat dit onderwerp lange tijd niet de aandacht heeft gekregen die het verdient. Wij zien dit anders, maar zullen u van harte steunen om het minimabeleid verder te verbeteren. Vooralsnog staat er immers voor armoedebestrijding en schuldenbeleid in 2015 minder op de begroting dan in 2014! Wij zien uw voorstellen graag op korte termijn tegemoet. Het valt ons bovendien op, dat u in tegenstelling tot L-V, Wassenaar en Voorschoten, niet meedoet aan een programma voor professionals in het kader van begeleiding van burgers in de schuldhulpverlening. Wat is hiervan de reden?

Financiën
Meerdere partijen in het nieuwe College hebben het vorige College herhaaldelijk verweten op onverantwoordelijke wijze middelen aan de reserves van Rijswijk te onttrekken om uitgaven te kunnen dekken. Maar RijswijkBuiten is nu een succes, omdat we er op een eerder moment in hebben geïnvesteerd!
We herinneren ons dat de ‘hoge schuldenpositie’ van Rijswijk voor sommige partijen, maar met name voor D66 een zwaar politiek punt was. We lezen in deze begroting (onder 1e verantwoordelijkheid van een D66-wethouder van Financiën) echter dat deze schuldenpositie ‘van tijdelijke aard’ is, ‘vooral wordt veroorzaakt door de investeringen in de grondexploitatie RijswijkBuiten’ en ‘goed in beeld’ is. Het weerstandsvermogen bedraagt 3.0 en heeft daarmee de kwalificatie ‘uitstekend’ ontvangen.
Bevestigt het College hiermee dat de financiën van Rijswijk op orde zijn en dat de hoge schuldenpositie, als gevolg van bewuste beleidskeuzes en raadsbesluiten om grondposities in te nemen in RijswijkBuiten, inderdaad geen bijzonder risico bevatten?

Een aantal gemeentebelastingen gaat fors omhoog, met name die kostendekkend moeten zijn. Maar Rijswijk is (na Den Haag) nog altijd de goedkoopste gemeente in de regio. Voor ons is belangrijk dat de opbrengst van lokale belastingen wordt ingezet om de sociale structuur van Rijswijk te versterken en het voorzieningenniveau op peil te houden. Daar hebben inwoners en bedrijven in onze gemeente belang bij. Naast of in plaats van eventuele bezuinigingen is een beperkte verhoging van de lasten ook een middel om dit te bereiken. Deelt het College onze mening?
Wij stellen voor de belastingverordening op vermakelijkheden te laten vervallen. De grondslag voor deze belastingplicht is discutabel; de netto opbrengsten zijn marginaal. Een belasting die slechts geldt voor twee Rijswijkse organisaties past niet in het beleid op het gebied van economische visie, citymarketing en cultuur. Is het College dat met ons eens? We hebben indien nodig hiertoe een amendement.

Het Sociale Domein is voor de PvdA een zeer belangrijk dossier in de komende jaren. Kunt u garanderen dat mensen die ondersteuning nodig hebben om maatschappelijk te kunnen meedoen, deze steun ook krijgen? Als het (door innovatie of anderszins) mogelijk is de komende jaren financiële meevallers te boeken in het Sociaal Domein, bent u dan bereid deze meevallers in de zorg te investeren?

Onze fractie vindt het van belang om te monitoren hoe de nieuwe wetgeving in het Sociale Domein in de praktijk uitwerkt. Wij vragen u dan ook een monitor op te zetten om de ervaringen van zowel professionals in de zorg als cliënten op vaste tijdstippen met de Raad te delen, zodat wij kunnen bijsturen als dit nodig is. Afhankelijk van uw reactie dienen wij hiervoor in 2e termijn mogelijk een motie in (1)

Ronduit teleurstellend vinden wij het dat u door het wegvallen van rijksgelden het project ‘Wij(k) in beweging’ en het geven van voedingsvoorlichting en extra sportlessen voor kinderen in het basisonderwijs in sterk afgeslankte vorm wilt voortzetten. Het gaat om zaken die zeer succesvol zijn en waarvan u zelf hebt geantwoord dat ze aansluiten bij de integrale visie op het Sociaal Domein. Is het College bereid om alsnog extra middelen beschikbaar te stellen om deze onderwerpen stevig voort te zetten? Zo nodig dienen wij hiervoor in 2e termijn een motie in (2)

Voorzitter, u bent van plan minder in de sociale woningbouw te investeren in een tijd, dat er nog steeds grote behoefte is aan goedkope huurwoningen. U overweegt om het percentage sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten als RijswijkBuiten en Eikelenburg aan te passen. Daarmee zou u eerder gemaakte harde afspraken over sociale woningbouw in deze projecten van tafel vegen. Dit is voor de PvdA niet acceptabel en dat kan het toch met name voor uw coalitiepartner SP, gezien haar eerdere uitspraken over tenminste 40% sociale woningbouw, ook niet zijn. Wij willen een helder antwoord of u van plan bent om het percentage sociale woningbouw in deze projecten naar beneden bij te stellen!

Voorzitter, vanaf 1 januari worden cliënten met een beperkte arbeidsproductiviteit naar een reguliere werkplek begeleid. Daarvoor is medewerking van werkgevers nodig. Wat is op dit moment de stand van zaken rond de plaatsingsmogelijkheden van cliënten waarvoor u zorg draagt? En welke mogelijkheden ziet u voor deze groep werknemers binnen uw eigen organisatie om aan de eisen te voldoen en het goede voorbeeld te geven?
Uiteraard horen wij als gemeente het goede voorbeeld te geven op alle terreinen van participatie en emancipatie. Hoe ziet dit College dat met zo weinig vrouwen bijvoorbeeld in de ambtelijke top? Mogelijk dienen wij in 2e termijn over de voorbeeldfunctie van de gemeente ter bevordering van participatie en diversiteit een motie in. (3)

Onze fractie zou een notitie met de stand van zaken van ontwikkelingen in de Landgoederenzone zeer op prijs stellen. Wil het College dit toezeggen? Functieaanpassingen omdat die economisch beter uitkomen, zullen wij zeer terughoudend beoordelen. Wat wordt nu de inzet van dit College om het ingezette beleid van versterking van de Landgoederenzone te bereiken?

Het College ziet duurzaamheid als een integraal onderdeel van het beleid. Daar zijn we blij mee, omdat de PvdA altijd heeft gepleit voor de instelling van een duurzaamheidsfonds .
Onze inzet op het gebied van zwerfvuil is bekend: wij komen daar zeker op terug.

Uw tekst in de begroting onder Kunst en Cultuur begint met ‘het stimuleren van maatschappelijk en cultureel ondernemerschap binnen de gemeente’. Voor de PvdA maakt cultuur op de eerste plaats iets los bij mensen, leidt het tot reflectie en verbindt het mensen met een verschillende achtergrond. Dat zien wij graag terug in uw tekst. Afhankelijk van uw reactie dienen wij mogelijk in 2e termijn een amendement op de begrotingstekst in.
Wij willen het College tevens vragen om de Raad in de eerste helft van 2015 een heldere cultuurvisie voor Rijswijk te presenteren. Wij zijn zeer benieuwd hoe die eruit gaat zien. Kunt u dit toezeggen?

Voorzitter, u heeft voor het oude stadhuis een nota aangekondigd in 2016. Gezien de duidelijke visie van dit College op dit onderdeel moet dat toch uiterlijk in 2015 kunnen. Zoals u weet, wil de PvdA ook een publieke functie voor dit gebouw. Wij hebben goede nota genomen van de randvoorwaarden die het College aan de plannen stelt, waardoor wij eraan twijfelen of uw ambities haalbaar zijn. Wij wachten uw voorstellen af en zullen ze kritisch beoordelen.
Dat geldt ook voor uw plan om het pontje over de Vliet opnieuw in de vaart te brengen. Met de officiële openingshandeling van de nieuwe fietsbrug net achter de rug zullen wij uw voorstel hierover kritisch lezen.
Voorzitter, ik sluit af. Natuurlijk komen wij over veel andere onderwerpen op een later tijdstip nog te spreken. Daar ontbreekt in dit debat de tijd voor.

Dit College legt graag de nadruk op een robuust financieel beleid voor Rijswijk. De PvdA wil dat graag aangevuld zien met een robuust sociaal-/cultureel beleid, zodat we Rijswijk nog een stukje sterker en socialer kunnen maken.
Laten we daar werk van maken. Ik sluit graag af met dezelfde woorden als na het Kaderbriefdebat: geen woorden maar daden! Papier is geduldig; de PvdA verwacht daadkracht van u!

Wil van Nunen

 

Bijlage:   Algemene Beschouwingen 2015-2018  “Geen woorden maar daden!”

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen