“College legt zich neer bij tekort aan sociale huurwoningen”

4 februari 2018

De gemeente heeft met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties afspraken gemaakt. Daarin staat dat tenminste 30% van de woningen in Rijswijk sociale huurwoningen zullen zijn. De PvdA denkt dat door deze afspraak het percentage sociale huurwoningen nog verder zal dalen. Het is nu namelijk nog meer dan 33%. Voor mensen met een laag inkomen blijven er zo veel te weinig sociale huurwoningen over. Daarom heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de gemeente niet denkt dat het percentage sociale huurwoningen zal dalen. De 30% is bedoeld als minimum, dus in de praktijk kan het best hoger blijven, zegt het college. Wij zijn bang dat de woningbouwcorporaties, ook door het beleid van het college, naar het minimum zullen afzakken.
Het college zegt ook dat er in de komende tijd 700 sociale huurwoningen bij zullen komen. Dat is te weinig. De behoefte aan dergelijke woningen neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat weet het college ook. Er komen vele duizenden duurdere woningen bij. Wij willen dat er voor iedereen met een laag inkomen een sociale huurwoning beschikbaar is.

De volledige vragen en de antwoorden leest u hieronder:

Prestatieafspraken zorgen voor afname percentage sociale woningvoorraad

In de op 1 december 2017 ondertekende prestatieafspraken (op 2 januari 2018 aan de raad beschikbaar gesteld) is tussen partijen vastgelegd dat de inzet met betrekking tot sociale woningbouw is het behoud van 30% sociale woningvoorraad in de stad.

 1. Op grond van welk raadsbesluit kan het college zich vastleggen op een percentage van 30?
 2. Klopt het dat hierdoor het percentage sociale woningvoorraad ten opzichte van de totale woningvoorraad in Rijswijk nóg verder afneemt? (NB: in 2011 was de échte sociale woningvoorraad tot de huurprijsgrens nog 33,8%!)
 3. Zoals bekend en ook door uw college wordt vastgesteld (onder andere in de Woonvisie en deze prestatieafspraken) neemt de behoefte aan sociale huurwoningen de komende jaren zeer sterk toe, maar neemt het percentage sociale woningbouw alleen maar af. U komt dus met uw beleid niet tegemoet aan de (groeiende) woonbehoefte van mensen met een laag inkomen. Waarom zorgt u er niet voor dat alle mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning ook de kans hebben voor zo’n woning in aanmerking te komen?
 4. “Woningen die door de corporaties worden verkocht met Koopgarant blijven onderdeel van de sociale huurwoningvoorraad”, zo is vastgelegd. Is hier geen sprake van een ernstige vervuiling van het begrip “sociale woningvoorraad” en daarmee de vergelijkbaarheid voor de raad? Na verkoop aan particulieren behoren die woningen toch niet meer tot het (sociale) woningbezit van de corporaties? Zo wordt het nog gemakkelijker om tot slechts 30% sociaal totaal te komen! Wilt u deze aantallen in elk geval zichtbaar houden?
 5. Een afspraak is ook dat de gemeente in 2018 nieuwe realistische parkeernormen ontwikkelt. Is het huidige, door de gemeenteraad op voorstel van uw college vastgestelde beleid dus niet realistisch? Waarom heeft u de raad hierover niet eerder actief geïnformeerd?
 6. In bijlage IV (Sociaal nieuwbouwprogramma) is ook de locatie “Idenburglaan” opgenomen. Over deze locatie zijn door bewoners (via de Stichting Bewonersbelangen Te Werve) vele brieven aan college en raad gestuurd. Betekent het feit dat uw college deze nieuwbouwplannen in de prestatieafspraken heeft geaccordeerd dat u de vragen en standpunten van de bewoners niet (meer) serieus neemt? Wanneer rondt u de discussie met de bewoners daarover formeel af, zodat ook voor hun duidelijk is wat het standpunt van uw college is?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,
Jos Bolte

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Het maken van prestatieafspraken valt onder uitvoering van beleid en is dus een bevoegdheid van het college. De kaders van het beleid zijn onder meer vastgelegd in de door de raad vastgestelde woonvisie Vertrouwd stedelijk wonen in Rijswijk. Hierin is opgenomen de ambitie om de omvang van de sociale huurvoorraad minimaal te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. In de woonvisie is echter geen percentage voor de sociale woningvoorraad als ondergrens genoemd.
 2. Nee, die relatie zien wij niet. Met het opnemen van het behoud van 30% sociale woningvoorraad in Rijswijk is er alleen een ondergrens benoemd in de lokale prestatieafspraken 2018 – 2021.
 3. Het college komt wel degelijk tegemoet aan de woonbehoefte van mensen met een laag inkomen. Tot 2025 worden er in ieder geval ruim 700 sociale nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om ook bij transformatie van kantoren naar wonen een deel sociaal te realiseren. Dat alle mensen met een laag inkomen de kans krijgen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is op zich een nobel streven, maar gezien het regionaal functioneren van de woningmarkt kan dit nooit alleen door Rijswijk gerealiseerd worden. Rijswijk neemt echter regionaal gezien zondermeer haar verantwoordelijkheid als het om de sociale huurvoorraad gaat.
 4. Woningen die met koopgarant verkocht worden behoren op dat moment niet meer tot de sociale huurvoorraad. Echter, bij verkoop is er de verplichting de woning weer terug te verkopen aan de corporatie. Zodoende verdwijnen deze woningen niet definitief uit de sociale voorraad. Overigens kent op dit moment alleen Vidomes een beperkt aantal koopgarantwoningen. Wij zeggen u toe de koopgarantwoningen als aparte categorie zichtbaar te houden.
 5. In algemeenheid kan niet gesteld worden dat de huidige parkeernormen niet realistisch zijn. Echter, het ontwikkelen van realistische parkeernormen is ingegeven door de wens meer rekening te willen houden met nieuwe ontwikkelingen (zoals een toename van het delen van een auto) alsmede met een specifieke doelgroep of locatie. Waar dure parkeervoorzieningen nieuwbouw in de weg staan (maar dit geldt ook bij transformatie) is het goed om te onderzoeken of de huidige parkeernorm niet te hoog is. Als voorbeelden kunnen dienen de parkeergarages onder de complexen De Sfinx en de Hofmeesters die een grote leegstand kennen.
 6. De keuze voor sloop / nieuwbouw van de woningen aan de Idenburglaan in plaats van renovatie is de verantwoordelijkheid van Vidomes. Wij kunnen ons vinden in deze keuze. Dit standpunt is meerdere malen met de Stichting bewonersbelangen Te Werve gedeeld. In die zin is voor ons de discussie afgerond. Wij blijven echter de bewoners serieus nemen door hun vragen te blijven beantwoorden. Daarnaast worden in een later stadium uiteraard nog de procedures in het kader van het wijzigingsplan (R.O.) en de omgevingsvergunning doorlopen.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen