Betrouwbaar bestuur is ook: afspraak is afspraak!

3 februari 2018

Afspraak is afspraak: nu snel de ecologische verbindingsstrook tussen Te Werve en Rijswijkse Bos!

Al heel veel jaren geleden is in het bestemmingsplan vastgelegd dat de pizzeria uit de Landgoederenzone zou moeten verdwijnen. De PvdA heeft er daarna altijd voor gepleit om een groene verbindingsstrook (‘groene corridor’) aan te leggen tussen Te Werve en het Rijswijkse Bos. Dat is ook in het nu geldende bestemmingsplan opgenomen. Hierover zijn door de eigenaar van de pizzeria heel veel juridische procedures gevoerd die allemaal tot in hoogste instantie door de gemeente zijn gewonnen. Om er toch voor te zorgen dat eigenaar Fasani ruim de tijd zou hebben om de locatie te ontruimen en indien gewenst elders een nieuwe zaak te beginnen, is door de gemeente in 2013 met Fasani een overeenkomst gesloten. Daarin is door beide partijen vastgelegd dat de gronden waar de pizzeria op staat uiterlijk op 31 december 2017 “schoon” aan de gemeente zouden worden overgedragen.

Helaas heeft Fasani zich niet aan de overeenkomst gehouden. Dat is natuurlijk onacceptabel: contractbreuk mag niet worden beloond! Hoewel er enkele partijen zijn die in Rijswijk die daar geen moeite mee hebben en vinden dat de pizzeria er wel mag blijven staan. Je kunt je afvragen welk gemeentelijk belang daarmee is gediend. De gemeente eist -terecht naar de mening van de PvdA- via een kort geding dat alsnog aan de overeenkomst wordt voldaan. Daarna kan zo spoedig mogelijk de ecologische verbindingsstrook worden aangelegd tussen Te Werve en het Rijswijkse Bos, waardoor de Landgoederenzone weer een beetje groener wordt. Voor de PvdA is behoud en versterking van de Landgoederenzone een heel belangrijk punt!

 

De volledige vragen en de antwoorden leest u hieronder:

“Beëindiging huurovereenkomst Huys de Wervelaan 4”

Geacht college,

Enkele dagen voor oud en nieuw sprak ondergetekende toevalligerwijze de burgemeester en in dat gesprek kondigde ik vragen aan over de stand van zaken met betrekking tot de feitelijke beëindiging van de huurovereenkomst Huys de Wervelaan 4 (Pizzeria Casanova) per 31 december 2017. Aangezien op dat moment de mogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst nog aanwezig was, zijn deze vragen kort aangehouden.
Helaas is duidelijk dat Bianchi Fasani (c.q. zijn rechtsopvolger) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van de vaststellingsovereenkomst, met name zijn door hem (of zijn rechtsopvolger) het verkooppunt/kiosk en de andere gronden als bedoeld in de overeenkomst niet per 31 december 2017 ontruimd. Inmiddels heeft de fractie van de VVD ook vragen over de situatie gesteld, waarbij wij inhoudelijk aansluiten. Wij hebben aanvullend nog de volgende vragen:

  1. In de eerste week van januari 2018 zou door partijen gezamenlijk of eenzijdig door de gemeente een opneming worden gehouden van het verkooppunt/kiosk en de in 2.1 van de overeenkomst bedoelde gronden. Is dat gebeurd? Zo neen, waarom niet? Wilt u in dat geval de opneming alsnog per ommegaande laten uitvoeren?
  2. De dwangsommen die Bianchi Fasani eerder was verbeurd, vermeerderd met eventuele renten vanaf de dag van verbeurte en met eventuele kosten van aanmaning, invordering en dwangbevelen, zouden op grond van de vaststellingsovereenkomst worden kwijtgescholden. Nu Bianchi Fasani zich niet aan de overeenkomst heeft gehouden door de gemeentelijke gronden niet volledig te hebben ontruimd, brengt u nu alsnog de genoemde dwangsommen tot uitvoering?
  3. Reeds in het bestemmingsplan dat is vastgesteld in de raadsperiode 1998-2002 is het verkooppunt/kiosk weg bestemd. Op grond van de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedane uitspraak van 29 juni 2011 is het bestemmingsplan (vastgesteld door de gemeenteraad in 2009) onherroepelijk geworden. Wanneer gaat uw college invulling geven aan de vastgestelde bestemming ter plaatse, te weten een groene corridor tussen het Landgoed Te Werve en het Rijswijkse Bos?
  4. Welke middelen gaat uw college inzetten om er op de kortst mogelijke termijn voor te zorgen dat de gemeentelijke gronden, die inmiddels illegaal worden gebruikt, volledig en onbeperkt bruikbaar zijn voor de gemeente?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,
Jos Bolte

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Omdat de huurder pand en gronden per 31 december 2017 nog in gebruik had hebben wij de huurder gesommeerd het pand en de gronden uiterlijk 16 januari 2018 op te leveren. Bij de opneming van pand en gronden op 17 januari 2018 zijn pand en gronden niet leeg opgeleverd. We zijn daarom inmiddels een kort gedingprocedure gestart.
  2. Onze inzet richt zich primair op het opleveren van het pand en de gronden onder de voorwaarden die met de huurder zijn overeengekomen, niet op de terugvordering van de kwijtschelding.
  3. Over de planning hiervan kunnen we nog geen nadere informatie geven.
  4. Zoals bij 1. beantwoord hebben wij huurder gesommeerd het pand en de gronden op te leveren per 17 januari 2018; omdat hieraan niet is voldaan starten wij een kort gedingprocedure.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen