Door op 12 februari 2015

Art. 42 vragen ‘Consequenties van uitbreiding winkelcentrum Leidschenhage voor Rijswijk/In de Bogaard’ zijn beantwoord door college

De fractie van de PvdA heeft op 16 januari 2015 vragen gesteld aan het college van Rijswijk inzake over de eventuele consequenties van de uitbreiding van winkelcentrum Leidschenhage voor de omliggende gemeentes. Geacht college,

In het blad Binnenlands Bestuur van 13 januari 2015 is een artikel opgenomen over de consequenties van de uitbreiding van winkelcentrum Leidschenhage. Uit onderzoek in opdracht van de ontwikkelaar blijkt dat deze uitbreiding in een aantal omliggende gemeenten samen tenminste 43 miljoen euro omzet kost. Bovendien zorgt de herontwikkeling van Leidschenhage naar schatting voor zes tot twaalfduizend vierkante meter extra winkelleegstand in de regio.

 1. Heeft het college kennis genomen van de publicatie in BB van 13 januari over de consequenties van het uitbreidingsplan van winkelcentrum Leidschenhage voor de winkelgebieden in omliggende gemeenten?
 2. Kent u (de uitkomsten van) het onderzoek dat in opdracht van de ontwikkelaar is uitgevoerd?
 3. De consequenties worden geschat op een omzetverlies in omliggende gemeenten van tenminste 43 miljoen euro en de extra leegstand aan vierkante meters winkelvloeroppervlak in Haaglanden en Rijnland tussen de 6000 en 12.750 vierkante meter. Zijn de (geschatte) consequenties ook specifiek bekend voor de gemeente Rijswijk en voor winkelcentrum In de Bogaard?
 4. Is deze uitbreiding in het verband van (voormalig) Haaglanden besproken en geaccordeerd en wat was het standpunt daarbij namens uw college?
 5. Voert de provincie Zuid-Holland op dit moment nog overleg met uw college? Kunt u toelichten waar dit overleg op is gericht en wat uw insteek is?
 6. Heeft uw college bezwaar gemaakt tegen het desbetreffende bestemmingsplan of bent u voornemens dat te doen indien dat nog mogelijk is?
 7. Welke stappen gaat u ondernemen om de hier bedoelde negatieve consequenties op economisch gebied voor Rijswijk te minimaliseren?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Jos Bolte

Inmiddels heeft het college de vragen op 12 februari 2015 als volgt beantwoordt:

 1. ja
 2. ja
 3. ja, er is een rapport opgesteld waarin, op basis van de verschillende scenario’s effecten zijn ingeschat. Dit rapport zal als bijlage wordentoegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan van Leidschendam-Voorburg.
 4. Ja, de mogelijke uitbreidingvan Leidschenhage is in 2013 besproken ino.a. het Dagelijks Bestuur en vanuit het college van Rijswijk is, in deomstandigheden van toen, tegen deze plannen geen bezwaar gemaakt. Daarbijwas de overweging dat de investeringen weliswaar niet binnen de gemeente Rijswijk, maar wel binnen de regio Haaglanden gerealiseerd zouden worden.
 5. Ja. De insteek van het college is dat de voorziene effecten op de anderewinkelgebieden in de regio wel hard aankomen, gezien de snel lopendeleegstand.
 6. Nee Wij hebben in et kader van het wettelijke vooroverleg aandachtgevraagd voor de verslechterde economische omstandigheden en voor de actueleontwikkelingen in detailhandelsland, zoals blijkt uit het onderuit gaan vangerenommeerde filiaalbedrijven als Mexx en Halfords. Ook hebben we gepleitvoor een mogelijk bescheidener uitbreiding van de oppervlakte. Afhankelijk van het antwoord van Leidschendam-Voorburg op onze voorontwerpreactie beslissen wij of we een zienswijze op het bestemmingsplan indienen.
 7. Wij hebben – begin 2014 en in nauwe samenwerking met de eigenaren en dewinkeliers – een proces van revitalisering en herontwikkeling van In deBogaard in gang gezet. De raad heeft daar in de begroting middelen voor terbeschikking gesteld, evenals de gezamelijke eigenaren in hun begroting.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen