Door Wil van Nunen op 12 november 2014

Algemene beschouwingen 2015 – 2018 (2e termijn)

Bijdrage Tweede termijn Algemene beschouwingen 2015-2018 van de PvdA gemeenteraadsfractie : “Geen woorden maar daden”

Tweede termijn: 11 november 2014
Alleen de uitgesproken tekst geldt!

Voorzitter,

Allereerst dank aan het College voor de beantwoording van onze vragen in 1e termijn.

Wij hebben in de 1e termijn benadrukt dat wij uw ambities voor de toekomst van Rijswijk prijzen, maar wij de vele plannen graag in uitvoering zien, ook al in 2015.
Weten waar je naartoe wilt, welk einddoel je wilt bereiken is inderdaad belangrijk, zoals wethouder Borsboom al in de Algemene Beschouwing van het College aangaf. Maar het wordt nu echt tijd om in te vullen langs welke wegen u het einddoel wilt bereiken en met welke middelen u dat wilt doen. Concretisering van de plannen heeft nu de hoogste prioriteit, zodat burgers in Rijswijk ook daadwerkelijk zien waar dit College voor staat en wat ze van u kunnen verwachten. Genoeg woorden, nu de daden, zo zei ik al in eerste termijn. De PvdA zal zich vooral focussen op het beleid dat u ontwikkelt voor de inwoners en minder op de stapeling van stenen. Daarbij blijven ontwikkelingen in de sociale woningbouw voor ons natuurlijk wel een belangrijk aandachtspunt, waar we nog regelmatig met u over in debat zullen gaan.

Voorzitter, ik wil graag terugkomen op een aantal aandachtspunten uit mijn bijdrage in eerste termijn.

De PvdA-fractie is blij dat wethouder Lugthart nav onze vraag aangaf snel met een Aanpak van Armoedebestrijding te komen. Wij gaan er vanuit dat we een voorstel tegemoet kunnen zien in het eerste kwartaal van 2015. Graag een bevestiging van de wethouder hierop!
Voorzitter, we hebben voorgesteld de belastingverordening op vermakelijkheden te laten vervallen, omdat:
• die belasting voor slechts 2 organisaties geldt,
• de netto opbrengsten marginaal zijn en
• de extra kosten van de gemeente voor deze organisaties niet erg verschillen met die voor andere organisaties.

Wethouder Dierdorp zei in haar reactie dat ze in 2015 graag met de Raad in gesprek wil over financiële kaders en richtlijnen voor diverse belastingverordeningen.

Voorzitter, mijn fractie wil mede met inachtneming van deze reactie toch graag op dit punt een motie inbrengen.

MOTIE: Motie op het Raadsvoorstel belastingverordeningen 

Voorzitter, in het Sociaal Domein moeten we de ontwikkelingen in de praktijk vanaf januari 2015 nauwkeurig gaan volgen. 2015 wordt een belangrijk jaar om innovaties in de Zorg volop te stimuleren, om goed voorbereid te zijn op de kanteling in 2016.
U heeft aangekondigd om de Raad regelmatig te informeren of de afspraken met zorgaanbieders en afspraken die zijn gemaakt in de uitvoering van de Participatiewet in de praktijk worden nagekomen. De PvdA ziet ook graag dat ervaringen van professionals op de werkvloer en van cliënten meegenomen worden in de rapportages over de 3 decentralisaties; we hebben het hier dus zowel over wijzigingen in de WMO als bij Werk en Inkomen.

Vooruitlopend op uw eigen conceptverordening WMO, die wij op 18 november uitgebreider bespreken, stelt u een evaluatie per 2 jaar voor. Dat zou betekenen dat wij eind 2016 voor het eerst met elkaar spreken over de uitkomsten en bevindingen. De PvdA, en we hebben daarbij de VNG aan onze zijde staan, die een evaluatie eens per jaar voorstelt, dient daarom de volgende motie in.

MOTIE: Motie Monitoren van praktijkervaringen in het Sociaal Domein 

Wij hebben daarnaast in de 1e termijn ook aandacht gevraagd voor het goede voorbeeld van de eigen gemeentelijke organisatie op het gebied van emancipatie en diversiteit. Wij denken hierbij aan meer vrouwen in topfuncties en werknemers met een niet volledige arbeidsproductiviteit meer kansen te bieden op een baan bij de gemeente. Kunt u aangeven hoe u zich gaat inzetten om vanaf 2015 zichtbaar resultaat te boeken op een betere vertegenwoordiging van diverse groepen in de eigen organisatie? Kunt u toezeggen om hier de Raad regelmatig over te informeren?

Voorzitter, wij hebben in 1e termijn een pleidooi gehouden voor voortzetting van de activiteiten van het project ‘Wij(k) in beweging en voor voedingsvoorlichting en extra sportlessen voor kinderen van de basisschool. U heeft geantwoord, dat dit ook gebeurt, maar dat u de gelden gerichter gaat inzetten. Blijft het budget van 2015 gelijk aan dat van 2014 en kunt u nader toelichten op welke groep en welke activiteiten worden ingezet?

Voorzitter, bij ons is nog onduidelijk of de Urbanisator van u in 2015 nog ‘subsidie’ krijgt. Wij kunnen de post nergens in uw begroting terugvinden, maar lazen in GR de uitspraak van de wethouder, dat hij de subsidie voor 2015 nog handhaaft. Als de wethouder in zijn eigen begroting alsnog een bedrag wil vrijmaken, horen wij graag waar u het bedrag vanaf haalt. Graag uw reactie.

Voorzitter, het College heeft op korte termijn een startnotitie toegezegd over Kunst en Cultuur. Wij hopen dat u onze opmerkingen over Cultuur als drager van creativiteit in alle mogelijke vormen en op verschillende niveaus in deze notitie de hoogste prioriteit geeft. Wij wachten deze notitie met spanning af.

U heeft, zoals al door ons gezegd, een ambitieuze duurzaamheidsagenda, die wij toejuichen. Maar wij hebben In de bijdragen van diverse coalitiefracties in 1e termijn ook goede nota genomen van de grote verschillen in de uitwerking bij die verschillende fracties. Met name de VVD lijkt erg veel afstand te nemen van het Collegebeleid in dezen. Is deze constatering juist en zo ja, welke gevolgen gaat dit hebben? Wij zijn nog meer dan voor de begrotingsbehandeling nieuwsgierig naar uw concrete invulling.
Voorzitter, het verbaast ons ook zeer, dat juist de VVD met een voorstel komt om de Vrede van Rijswijk aan te grijpen om het thema Vrede jaarlijks aandacht te geven.
In 2006 heeft mijn fractie al een dergelijk voorstel gedaan, ook ondertekend door de VVD, maar uiteindelijk bij de stemming niet gesteund door de VVD. Voorzitter, ik kan u geruststellen, dat de PvdA consequent is in haar opstelling en een nieuw voorstel van de VVD van harte zal ondersteunen.

Voorzitter, het wordt volgens onze fractie tijd snel aan de slag te gaan. Het opstellen van resultaatindicatoren en het meten van het maatschappelijke effect zijn prima voornemens om gevoerd beleid te evalueren, maar kaders moeten nu wel snel tot zichtbare acties leiden.

Wij wensen u veel succes en denken graag vanuit onze eigen uitgangspunten met het oog op de belangen van de Rijswijkse inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven met u mee. Wij zullen de begroting, waarop op onderdelen de nodige opmerkingen te maken zijn, en de 2e halfjaarrapportage steunen, ervan uitgaande dat u met de door ons ingebrachte standpunten serieus rekening houdt.

 

Spreektekst: Algemene Beschouwingen 2015-2018 tweede termijn

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen