Vragen over de afspraken procedure Herbestemmingsonderzoek de Voorde

20 maart 2018

In de raadsvergadering van 6 maart jongstleden hebben wij uitvoerig gesproken over de procedure inzake het herbestemmingsonderzoek van De Voorde. Met betrekking tot het proces is vastgelegd dat na weigering van de aanvraag van de initiatiefnemer nu eerst het herbestemmingsonderzoek zal worden uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen aan de raad worden voorgelegd, op basis waarvan de raad in overleg met uw college de kaders voor nieuwe initiatieven zal vaststellen. Pas daarna zullen marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om een gewenste herbestemming van De Voorde, binnen de gestelde kaders en overige te maken zakelijke afspraken, ter hand te nemen.

Ons bereiken berichten dat deze overeenstemming over het proces tussen uw college en de raad op uitvoeringsniveau mogelijk niet scherp zijn overgekomen of overgebracht. Het betreft met name het al dan niet betrekken bij het herbestemmingsonderzoek van de oorspronkelijke initiatiefnemer, wiens aanvraag recent is afgewezen.

Voor alle duidelijkheid naar alle betrokken partijen toe stellen ondergetekenden uw college de volgende vragen:

  1. Deelt uw college onze conclusie dat in de raadsvergadering van 6 maart jl. helder Is vastgesteld, en door wethouder Van der Meij als goede suggestie is overgenomen, dat op basis van de uitkomsten van het herbestemmingsonderzoek voor De Voorde de raad éérst kaders stelt alvorens het college met mogelijke marktpartijen in gesprek gaat?
  2. Indien uw antwoord op de eerste vraag bevestigend is, wilt u er dan op toezien en daar zonodig toe opdragen dat tijdens het proces van het herbestemmingsonderzoek door de onderzoeksbureaus géén eventuele marktpartijen (waaronder mede begrepen de oorspronkelijke initiatiefnemer) worden betrokken?
  3. Wilt u gezien het lopende proces deze vragen op de kortst mogelijke termijn beantwoorden en op de uitvoering ervan toezien?

 

Jos Bolte                   Constantijn Dolmans
PvdA                          D66

Art 42 vragen PvdA D66   Afspraken procedure heronderzoek De Voorde