Door op 9 oktober 2016

Uitkomsten buurt enquête Stationsbuurt

Onlangs hebben we bewoners in de Stationsbuurt een aantal vragen gesteld. We waren nieuwsgierig wat bewoners positief aan hun wijk vonden, wat men als negatief ervoer en wat de politiek er volgens hen aan kon doen om zaken te verbeteren. In totaal hebben 25 mensen deze vragen beantwoord. Hieronder kunt u lezen wat zij zoal opmerkten.

 

Positief aan de wijk
Een groot winkelaanbod en een gunstige ligging t.o.v. openbaar vervoer worden vaak genoemd, evenals de rustige woonomgeving. Ook de schone straten worden door veel bewoners genoemd, net als de aanwezigheid van voldoende groen en natuur.

Negatief aan de wijk
Problemen met parkeren zijn het meest (acht maal) genoemde negatieve aspect. Zoals een van de geïnterviewde zegt: “parkeren blijft een drama. Er is te weinig handhaving, de parkeerdruk is groot o.a. doordat Bogaard 7 dagen open is”. Zwerfafval, bijplaatsing bij containers en hondenpoep werden vijf maal genoemd en tekortschietend onderhoud van de openbare ruimte twee maal: “In sommige straten staan te hoge bomen maar de gemeente wil niet kappen”. Onveiligheid en overlast (van jongeren) worden door vier bewoners genoemd, twee wijzen op verkeersonveiligheid (te hard rijden). Ook waren er twee bewoners die vonden dat er niets negatiefs te melden was.

Wat moet er veranderen?
Wat de geïnterviewde graag veranderd zouden zien, komt helemaal overeen met de klachten: minder verkeersoverlast, minder zwerfvuil, minder overlast en onveiligheid. Om de parkeeroverlast te verminderen zou parkeren gratis moeten zijn in Bogaard. En de wijkagent zou vaker zichtbaar moeten zijn, en meer handhaven.

En hoe nu verder
Een aandachtspunt voor de politiek is, goede voorlichting te geven over wat de gemeente, B&W en politieke partijen eigenlijk kunnen en daadwerkelijk doen. Het nog beter betrekken van de wijkbewoners bij plannen en acties van de gemeente maakt ook onderdeel uit van de inzet van onze gemeenteraadsleden in de gemeenteraad.

Heeft u zelf verhalen, vragen of suggesties over wat er leeft bij U dan horen wij dat natuurlijk graag!

E-mail: rijswijk@pvda.nl