Door Jos Bolte op 31 mei 2016

Twee dingen: Huis van de Stad en Landgoederenzone

Om de fameuze uitspraak van Den Uyl nog maar eens aan te halen, wil ik het hebben over twee dingen die de afgelopen weken van belang waren.

Allereerst het voorstel van het college om met de ambtelijke organisatie (en het gemeentebestuur) terug te verhuizen naar het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Daar zouden dan ook een aantal andere culturele en maatschappelijke functies in worden ondergebracht, reden waarom het college vervolgens spreekt van een “Huis van de Stad”. Op onze website www.rijswijk.pvda.nl kunt u al uitgebreid lezen hoe ik namens onze fractie onze inbreng over dit voorstel heb verwoord. Allereerst benadruk ik nog maar eens dat juist onze fractie altijd voorstander is geweest om op die locatie culturele of maatschappelijke functies te huisvesten. In de relatie met onze Schouwburg aan de andere kant van de stadhuisvijver zou dit een mooie concentratie van cultuurvoorzieningen geven en het gebied verlevendigen. Wij beoordelen het voorstel van het college dan ook positief-kritisch, met een nadruk voorlopig op het laatste. Het college heeft namelijk vastgelegd dat het “Huis van de Stad” de Rijswijkse inwoners en bedrijven niet meer mag gaan kosten, en dat de huisvestingslasten van de gemeente als dekking voor het plan moeten dienen. Alleen gaat het college daarbij uit van de huidige huur zoals die in 2017 zal gelden, en daar gaat de vergelijking natuurlijk mank! Omdat het huurcontract van Hoogvoorde in 2023 afloopt (en de gemeentelijke organisatie pas in dat jaar zou verhuizen) moet een vergelijking worden gemaakt met de huurlasten van dat moment, gebaseerd op onderhandelingen met de huidige verhuurder. De gemeente heeft namelijk een huurcontract voor 20 jaar afgesloten (!) en betaalt een hele hoge huur naar de huidige maatstaven. Naar schatting zou een nieuwe huurprijs jaarlijks enkele tonnen minder kunnen zijn, en dan zou het terug verhuizen naar het oude stadhuis de Rijswijkse inwoners en bedrijven dus wel veel meer gaan kosten! In de raadsvergadering hebben wij daar een motie over ingebracht, waarin ook de eis is opgenomen om bij een volgende stap in het proces te weten hoe het gemeentelijk personeel denkt over het voorstel. Dat was indertijd voor onze fractie doorslaggevend om uiteindelijk akkoord te gaan met verhuizing naar Hoogvoorde. Het college heeft de opdracht van onze motie overgenomen, en dat was belangrijk voor ons om in te stemmen met de vervolgstap: het uitwerken van een ontwerp voor het idee van een Huis van de Stad. Wij wilden de kosten van dit vervolg omlaag brengen omdat het college 50.000 euro wil uitgeven aan communicatie, maar die motie haalde het niet. Een amendement van VVD en D66 om het proces als “Groot Project” te bestemmen (wat betekent dat elke belangrijke stap in het proces aan de raad moet worden voorgelegd) hebben we gesteund. Maar heel nadrukkelijk hebben we aangegeven dat het voorstel voor een Huis van de Stad wat ons betreft nog uiterst onzeker is. En dat geldt -gezien de motie en de inbreng tijdens de behandeling van D66 en VVD- ook voor een deel van de coalitie volgens ons! Wordt vervolgd!

13241347_1192298697470227_3523973439519847317_nEen ander voor ons interessant punt was het (planologische) voorstel om in het gebouw De Voorde (waar voorheen de kunstenaars zaten) een hotel te vestigen. Inhoudelijk kan onze fractie met dit voorstel leven, maar een zwaar punt was dat (opnieuw) vierkant meters in de Landgoederenzone worden bebouwd die volgens het bestemmingsplan “groen” moeten blijven. Ik heb daarom voorgesteld dat dit elders in dit gebied wordt gecompenseerd door te bebouwen grond om te zetten naar “groen”. Een goede mogelijkheid hiervoor biedt de bouwlocatie “De Opperd”, op de grens met Den Haag. Deze oude schoollocatie is in het bestemmingsplan als bouwlocatie bestemd met de bedoeling dat de opbrengst ervan wordt ingezet voor de Landgoederenzone. Naar verwachting zal deze locatie echter niet veel opbrengen, en zou daarmee de argumentatie voor deze locatie vervallen. Om daar duidelijkheid over te krijgen heb ik het college gevraagd een stedenbouwkundige analyse voor de locatie uit te laten voeren, zodat er deskundig inzicht wordt gegeven over de mogelijke opbrengst. Wethouder Van der Meij heeft dit heel sportief toegezegd en we wachten af wat de uitkomst is. Als die inderdaad bevestigt wat wij verwachten, dan zullen wij met voorstellen komen om de extra bebouwing in de Landgoederenzone te compenseren met “groen”. Aangezien alle partijen in de gemeenteraad de Landgoederenzone als parel in Rijswijk zien, gaan we er van uit dat dit dan op brede steun kan rekenen. Ook dit wordt vervolgd!

Jos Bolte