Door op 10 november 2015

Samen werken aan een kleurrijke toekomst voor Rijswijk – deel 2

Dit is de integrale tekst die fractievoorzitter Wil van Nunen op dinsdag 10 november namens de PvdA-fractie heeft gesproken tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling 2016 – 2019.

Samen werken aan een kleurrijke toekomst voor Rijswijk

Voorzitter,

Allereerst dank aan het College voor de beantwoording van onze vragen in eerste termijn.
De PvdA is net als de meeste fracties tevreden over de solide begroting voor 2016 maar we hebben ook aangedrongen om uw Collegeprogramma met de robuuste naam ‘En Garde’ op korte termijn in daden om te zetten. Helaas zien we daar weinig van terug. We vinden bij deze constatering D66 aan onze zijde die u ook aanspoort om lef te tonen en vernieuwing ruim baan te geven. Ook de SP benadrukte vorige week het belang van een structurele aanpak van de armoede in onze gemeente in relatie tot de werkgelegenheid. En ook dit zijn kernpunten in ons betoog van vorige week. Ik kom daar later nog op terug.

Uw coalitiepartner VVD voelt zich duidelijk niet op haar gemak in dit College, zo bleek op 3 november. Zij hebben – bijna – het gevoel deel te nemen aan een ultralinks College. En ja, het afgeven van een winstwaarschuwing leidt meestal tot een forse duikeling van de aandelenkoers, in dit geval van dit College. Wij zijn benieuwd hoe de boodschap van de VVD-fractie bij de andere coalitiepartners en het College is overgekomen. Wij horen graag de reactie van het College en willen van de VVD graag horen welke consequenties deze fractie trekt als aan haar eisen door dit College onvoldoende tegemoet wordt gekomen.

Voorzitter, de PvdA is tevreden met enkele antwoorden van het College op onze bijdrage in 1e termijn.

Zo heeft wethouder Dierdorp toegezegd, dat met ingang van het schooljaar 2018-2019 een nieuwe brede school inclusief vervanging van de van Zweedenzaal in gebruik kan worden genomen in het Rembrandtkwartier.

De Godfried Bomansschool gaat tijdelijk naar de Churchilllaan waardoor de skatebaan voor jongeren wordt afgebroken. Heeft de wethouder hierover contact gehad met bv. de jongerenwerker van Welzijn Rijswijk en de jongeren zelf? Welk alternatief wordt de jongeren geboden?

We hebben nog een vraag aan de wethouder van onderwijs over het geplande investeringskrediet van ruim 2 miljoen Euro voor basisschool Kronenburgh. Is er sprake van een sterke groei van het aantal leerlingen en kloppen onze berichten dat de locatie Ottoburgh geheel in gebruik genomen wordt door Kronenburgh? Dit heeft dan ongetwijfeld weer gevolgen voor de uitvoering van het accommodatiebeleid. Graag uw reactie op onze vragen!

Wethouder Lugthart heeft op onze vragen over meer specifieke indicatoren die ook de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van cliënten meten, toegezegd hier in het voorjaar van 2016 mee naar de Raad te komen. De PvdA is voorlopig tevreden met uw reactie en we wachten uw voorstellen af.

Voorzitter, we hebben het belang van culturele en sportvoorzieningen benadrukt. We willen u erop attenderen, dat volgens een art. in Binnenlands Bestuur steeds meer gemeenten bezuinigen op de sportsector. Voor de PvdA is dit niet acceptabel omdat sport voor jong en oud naast het leveren van sportieve prestaties ook een sterke sociale functie heeft. U komt in het voorjaar van 2016 met een nota Sport en wij zullen u op dat moment vragen stellen over uw visie op de rol van onze verenigingen.

Voorzitter, minder tevreden is de PvdA over de reactie van het College op onze oproep om extra budget uit diverse posten te reserveren voor onze ouderen en onze mantelzorgers. Voor de PvdA heeft de zorg voor en actieve participatie van onze ouderen met veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de eigen wijk prioriteit. ( Amendement PvdA / CDA “Extra zorg voor ouderen” )

Wethouder Lugthart gaf in zijn reactie aan, dat het niet de taak van de gemeente is om banen te creëren of om extra financiële impulsen te geven aan het bedrijfsleven. Jammer want het gemeentebestuur in Den Haag heeft deze handschoen wel opgepakt en een ambitieus banenplan opgesteld. Het kan dus wel en we hadden van deze wethouder met zijn ervaring om mensen aan het werk te helpen, een meer actieve houding verwacht. Juist om eigen inwoners, die moeilijk op eigen kracht aan de slag komen op de arbeidsmarkt dat extra zetje te geven om actief mee te doen en de armoede en schulden achter zich te laten.

Het 10.000 banenplan van Den Haag zou in verhouding tot het inwoneraantal van onze gemeente met enige aanpassing het 1000 banenplan van Rijswijk kunnen worden voor de periode van ruim 2 jaar, van 2016-2018. Een plan waarmee we armoede en werkgelegenheid in 1 keer aanpakken. Dit plan zou toch zowel de linker- als rechterzijde van dit College moeten aanspreken.

U zet in op opgavengericht werken. Laten we deze opgave: 1000 mensen meer aan het werk gezamenlijk oppakken. De PvdA hoopt van harte dat u als College deze verantwoordelijkheid neemt en een impuls aan de werkgelegenheid geeft. Mijn fractie wil de groei van werkgelegenheid niet alleen aan de ‘markt’ overlaten. Wij gaan ook uit van steun van andere fracties, die werk willen maken van werk en armoedebestrijding. Mijn fractie dient daarom de volgende motie in ( Motie 1000 banen plan begroting 2016 )

Voorzitter, ik rond af.
Uw reactie op of de stemmingen over onze motie en het amendement vinden wij essentieel bij de afweging om al dan niet in te stemmen met deze begroting. Daar kunnen wij pas na de afronding van de 2e termijn iets over zeggen.
Zoals ik in mijn eerste termijn al heb benoemd, zullen wij een aantal onderwerpen nauwkeurig volgen. Op grond van onze schriftelijke vragen kunt u wel inschatten welke onderwerpen dat zijn.

De PvdA zal nu en in 2016 altijd blijven opkomen voor een kleurrijke en sociale samenleving, waaraan we met elkaar en ieder afzonderlijk een bijdrage leveren. Meer dan ooit wordt er veel van eenieder in Rijswijk gevraagd in 2016. Laten we elkaar daarin vooral vasthouden!

Wil van Nunen
fractievoorzitter

Alleen de uitgesproken tekst geldt!