Door op 3 november 2015

Samen werken aan de kleurrijke toekomst van Rijswijk

Dit is de integrale tekst die fractievoorzitter Wil van Nunen op dinsdag 3 november namens de PvdA-fractie heeft gesproken tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling 2016 – 2019.

Samen werken aan de kleurrijke toekomst van Rijswijk

Voorzitter,

Het was een bijzonder jaar voor Rijswijk, waarbij ontwikkelingen in onze gemeente een paar keer de landelijke pers haalden.

Een maand geleden hebben we met grote meerderheid in de Raad besloten om 500 vluchtelingen in onze gemeente op te vangen. Daardoor hebben we onze verantwoordelijkheid genomen in het mondiale humanitaire drama dat zich op dit moment afspeelt. Voor mijn fractie is het een vanzelfsprekende zaak om mensen in nood, die voor oorlogsgeweld vluchten, te helpen. Maar we zien en horen ook de vele zorgen en vragen die er leven bij een deel van onze inwoners. Die nemen we serieus en mede daarom hebben wij bijzondere aandacht van uw College gevraagd voor de communicatie nu en in de toekomst. Mijn fractie zal er zorgvuldig op letten dat dit plan ook wordt uitgevoerd.

De PvdA heeft bovendien nog wel enkele ideeën hoe vluchtelingen en onze inwoners wat voor elkaar kunnen betekenen en elkaar kunnen ontmoeten. We willen op een nuchtere en praktische wijze gezamenlijk werken aan de integratie van en verbinding met de mensen die deel gaan uitmaken van onze gemeenschap. Op een later tijdstip komen we hier zeker op terug.

Voorzitter het College heeft in het afgelopen jaar belangengroepen en inwoners opgeroepen om (zoals in het verleden wel vaker is gebeurd) mee te denken over de toekomst van Rijswijk. Hiervoor was 185.000 Euro in de begroting opgenomen, dus wij verwachten er wel wat van. Voor de PvdA zal het nu en in de toekomst in ieder geval altijd gaan over het recht van iedereen op een fatsoenlijk bestaan, op meedoen en eerlijk delen. Een samenleving, waarin betaalbare woningen, goede scholen, duurzaam gebruik van onze grondstoffen en bereikbare voorzieningen voor iedereen in onze gemeente centraal staan. Daar zullen wij uw ambities en plannen op blijven beoordelen.

U opent de begroting 2016 met ongeveer dezelfde zin als vorig jaar: ‘Dit jaar bouwen we de ambities (van vorig jaar) verder uit en gaan we in gesprek met de Raad en de inwoners.’ Dit komt nogal afwachtend over en vinden wij niet in lijn met de naam van uw College-akkoord “En Garde”. Ik begon mijn betoog vorig jaar al met de vele woorden maar weinig daden van dit College. Er lijkt nog weinig veranderd.

Voorzitter, het College presenteert een sluitende begroting met zelfs een positief saldo van 1,5 miljoen Euro.

Daarnaast is het weerstandsvermogen nog nooit zo goed geweest. De basis hiervoor is natuurlijk ook in het verleden gelegd. Voor de PvdA bieden deze positieve signalen financieel de ruimte om extra te investeren in met name onze inwoners en dus het Sociaal Domein, waar we voor een enorme opdracht staan. Bent u met ons van mening dat dit wenselijk is? Zo nodig hebben wij hiervoor een motie achter de hand.

Voorzitter, wij vragen dat nadrukkelijk omdat de bezuinigingen in 2016 vooral betrekking hebben op de uitgaven in het Sociaal Domein, ongeveer 2,3 miljoen Euro. Hebben deze bezuinigingen vooral te maken met de gevolgen van de mei- en septembercirculaire, dus bezuinigingen van hogerhand, of liggen hier andere bestuurlijke keuzes aan ten grondslag? Graag uw reactie.

B. Sociaal

De periode van invoering van de taken in het Sociaal Domein is nu achter de rug. Het gaat er vanaf nu om dat onze inwoners, die dat nodig hebben, de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

U heeft onlangs meerdere partijen uitgenodigd om samen te werken in zorg- en welzijnsinitiatieven ten behoeve van ouderen zoals bv. een Resto van Harte en de inzet van buddy’s. Een mooi startpunt vindt de PvdA, maar we pleiten voor een meer solidair en scherper geformuleerd beleid en tevens meer budget om onze doelstelling: “iedereen kan meedoen” echt in de praktijk te brengen. Dat betekent solidariteit als uitgangspunt en zelfredzaamheid en eigen kracht waar mogelijk.
Wij willen u graag enkele suggesties aan de hand doen, waarbij we onze doelen ‘zorg voor elkaar’ en ‘ieder talent telt’ willen benadrukken:

  • Meer initiatieven om wijkzorg, dichtbij mensen mogelijk te maken en meer wijkgerichte mogelijkheden voor ouderen om elkaar en anderen te ontmoeten op korte afstand van huis. Eenzaamheid is een groot probleem voor ouderen!
  • Meer werk maken van werk met een aanvalsplan tegen langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid. In Den Haag heeft de PvdA-wethouder 10.000 nieuwe banen toegezegd in de nabije toekomst. Van onze SP-wethouder verwachten we een dergelijke inzet in de komende periode ook: laten we er het 1000-banenplan van Rijswijk van maken. Zo willen wij dat onze gemeente in haar rol als werkgever meer vaste arbeidsplaatsen creëert ipv werklozen re-integratie banen aan te bieden.
  • Het mede mogelijk maken van garantiebanen in bedrijven
  • Meer budget voor professionele ondersteuning van mantelzorgers en respijtzorg. Onlangs werd bekend dat bijna 10.000 inwoners boven de 18 jaar in onze gemeente mantelzorg verlenen. Een groot deel van deze mantelzorgers is zelf boven de 65 jaar. Er is berekend dat mantelzorgers in onze gemeente voor 5 miljoen Euro aan werk verrichten, dat is meer dan we aan onderwijs uitgeven.

Voorzitter, dit zijn enkele suggesties om een krachtiger beleid te voeren voor onze meest kwetsbare inwoners: jongeren die begeleiding nodig hebben, mensen zonder werk rond het bestaansminimum en met name ook de vele ouderen in onze gemeente.

Zoals ik al aangaf biedt de begroting gezien het weerstandsvermogen en het positieve saldo financiële ruimte. Wij vinden het belangrijk te investeren in onze samenleving, in mensen. In elk geval kan er wat ons betreft minder geld, we denken aan 200.000 Euro, worden uitgegeven aan reorganisatie en scholing in opgaven-gestuurd werken. Wij vinden een verdubbeling van de post Onvoorzien, die vorig jaar bovendien niet is gebruikt, ook niet nodig. Ook van onderhoud van gebouwen (waarover de Raad nog moet besluiten in relatie tot de Accomodatienota) kan een deel worden vrijgemaakt bv. 200.000 Euro.

Wij horen graag uw reactie op onze plannen en dienen zo nodig in 2e termijn een motie in.

Voorzitter, recentelijk bleek uit onderzoek dat gemeenteraden te weinig informatie krijgen over het sociale domein om hun kaderstellende en controlerende functie goed in te vullen. Vorige week donderdagavond gaven meerdere fracties in de bijeenkomst Zorg en Welzijn aan niet te weten hoe we er nu voor staan.

Mijn fractie vroeg vorig jaar bij het begrotingsdebat al om regelmatige monitoring van resultaten en nu wordt die behoefte blijkbaar ook door andere fracties gevoeld.
Uw indicatoren in de begroting geven alleen op termijn een beeld van het aantal mensen, jong en oud, waaraan zorg wordt verleend. De PvdA wil echter meer inzicht in de aard en vooral de kwaliteit van zorg en hulp die wordt geboden en de effecten ervan. Uw indicatoren geven te weinig informatie of eenieder de zorg krijgt, die hij/zij nodig heeft. Hoe ervaren bv. ouderen met zorg en ondersteuning de afname van het aantal uren huishoudelijke hulp? Kunt u toezeggen om de monitor op dat aspect aan te scherpen, zodat de Raad haar controlerende taak goed kan vervullen? Om tijdig bij te sturen verwacht mijn fractie halfjaarlijks een rapportage , zodat we weten of we onze inwoners de juiste hulp bieden. Graag uw reactie en afhankelijk hiervan dienen we zo nodig in 2e termijn een motie in.

Voorzitter, onze fractie is benieuwd naar de Kadernota armoedebestrijding, die deze maand door het College aan de Raad wordt gepresenteerd. Uit interviews met wethouder Lugthart blijkt dat uw ambities op dit terrein hoog liggen en we een structurele en integrale aanpak van armoede tegemoet kunnen zien. Een forse inzet op meer mensen aan het werk, een effectieve aanpak in de schuldhulpverlening en een eerlijker verdeling van lasten naar draagkracht zijn voor de PvdA belangrijke pijlers in de armoedebestrijding. Daarop zullen wij uw Kadernota voornamelijk beoordelen. Ook armoede onder jongeren is een schande. Dat vindt de PvdA en dat vindt dit College. We gaan ervan uit dat u in uw aanpak hier ook aandacht voor heeft. Deelt de wethouder bovengenoemde uitgangspunten en zien we dit in de Kadernota terug?

C. Onderwijs

Voorzitter, 3 basisscholen in het Rembrandtkwartier zijn in de zomervakantie getroffen door een allesverwoestende brand. Er is in de weken erna en nog steeds een ongelooflijke inzet getoond door schooldirecties, personeel en ouders en de verantwoordelijke wethouders om de kinderen op een alternatieve plek goed onderwijs te bieden. Nogmaals een compliment aan alle betrokkenen, die een groot deel van hun zomervakantie hebben doorgewerkt. Een structurele oplossing op de kortst mogelijke termijn voor deze scholen en de Van Zweedenzaal is mede gezien deze trieste omstandigheden zeer gewenst. Wilt u alles op alles zetten om uiterlijk bij de start van het schooljaar 2018 de nieuwe situatie te hebben gerealiseerd?

Het verbaasde ons onlangs in de pers te moeten lezen, dat de samenwerking op de eerste Brede School in de Muziekbuurt klaarblijkelijk niet geheel volgens verwachting verloopt. Deelt het College dit beeld? Waarom heeft u de Raad hierover dan niet actief geïnformeerd? Op welke wijze kan en wil de gemeente hierbij school, cultuur/sport en buurt dichter bij elkaar brengen? Graag uw reactie hierop!

D. Stedelijke ontwikkeling

Het gaat goed met de verkoop van grond en de huizenbouw in Rijswijk Buiten. Daar bent u terecht trots op en wij zijn dat met u, ook gezien onze inzet hiervoor in het verleden.
Wel zullen wij aan een aantal voor ons belangrijke uitgangspunten vasthouden die sterk bepalend zijn voor onze steun aan de verdere plannen zoals het minimale percentage sociale woningbouw en het niet bouwen in het huidige Wilhelminapark.

E. Cultuur

Voorzitter, voor ons is een bindend en kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau niet een vraag maar een gegeven. Eigenlijk net als bij het vluchtelingenvraagstuk: niet of maar hoe.
We hebben vorige week een ruwe schets besproken, die moet leiden tot een cultuurvisie voor de komende jaren. Net als enkele andere fracties heeft de PvdA er bij de wethouder van Cultuur op aangedrongen nu snel een vervolgstap te zetten zodat we met elkaar de uitgangspunten voor een helder cultuurbeleid kunnen delen. Dat is weer van belang voor de ondersteuning van onze grote instellingen en niet te vergeten de vele amateurverengingen in Rijswijk. En met een bruggetje naar de sportsector: onze vele sportverenigingen verdienen ook onze steun.
Voorzitter, er zijn nog veel onderwerpen waarvoor nu de tijd ontbreekt om er al veel over te zeggen. Ik noem er kort enkele:

  1. Terugverhuizen naar het oude stadhuis lijkt financieel een veel te groot risico en vooral geënt op emotie. U wilt de Boogaard positioneren als stadscentrum. In dat concept pas een gemeentehuis prima. Dan zouden mooie appartementen met wat ons betreft een aantal maatschappelijke voorzieningen in het oude stadhuis kunnen komen. Zo behoudt deze plek haar uitstraling.
  2. Een pontje terug over de Vliet, ook daar zetten we grote vraagtekens bij. Hoeveel gebruik zou daarvan nog worden gemaakt ook gezien de nieuwe brug De Oversteek?

En last but not least: we missen helaas in deze begroting ook een helder plan van aanpak voor allerlei onderdelen van het duurzaamheidsbeleid.

Voorzitter, ik sluit af. Er liggen in 2016 grote uitdagingen voor ons, die College, Raad en inwoners samen moeten oppakken. En dat vertrouwen heeft mijn fractie ook. Wat de PvdA betreft zetten we steviger dan nu wordt voorgesteld in deze begroting in op onze ouderen, kwetsbare jongeren en volwassenen op de arbeidsmarkt.

Laten we samen werken aan een kleurrijke toekomst voor Rjswijk! Of zoals een bijna 11-jarig meisje uit Rijswijk het in een opstel verwoordde: “Het zou zo moeten zijn, dat als je in Rijswijk geboren bent, je er niet meer weg zou willen gaan.”

Laten we ons daar maximaal voor inspannen!

Wil van Nunen
fractievoorzitter

Alleen de uitgesproken tekst geldt!