Door Jos Bolte op 29 september 2016

Rioleringsplan weggestemd ondanks toezegging door college.

Met tegenstemmen van de fractie van de VVD en van Niek van Dam van Gemeentebelangen Rijswijk is een voorstel van het college voor een nieuw rioleringsplan (waarvoor wethouder Van der Meij van Gemeentebelangen verantwoordelijk is….) weggestemd. Wat betekent dit voor de Rijswijkse burgers en bedrijven?

Het voorstel hield kort gezegd in om door een andere technische aanpak van rioleringswerken en aanpassing van afschrijvingstermijnen te komen tot lagere rioleringslasten voor de burger. Die zouden op grond van het bestaande plan uitkomen op € 211,= per aansluiting, en in het nieuwe plan op € 198,=. Een verschil met de oude situatie is ook dat BTW-lasten en een deel van de kosten voor het straatvegen (waardoor minder vuil in de riolering komt) rechtstreeks doorberekend worden in de rioleringslasten, die burgers en bedrijven moeten betalen. Als dat niet zou gebeuren zou het nieuwe bedrag € 145,= zijn. Maar vanuit het principe om alle kosten die met de riolering te maken hebben door te berekenen (“de vervuiler betaalt”) ontstond de nieuw voorgestelde situatie.

Het voorstel van het college betekende dat lasten van in totaal circa € 950.000,= (doorberekende BTW en veegkosten) vanuit de “algemene lasten” van de gemeente nu direct door alle burgers en bedrijven zouden worden betaald. Ik heb daarom voorgesteld (en vrijwel alle andere fracties waren die mening toegedaan) deze directe lastenverzwaring voor burgers en bedrijven te compenseren door een lastenverlichting bijvoorbeeld via de Onroerende Zaakbelasting. Het college deed bij monde van de wethouder van Financiën (Nicole Dierdorp) de toezegging om bij de begroting met voorstellen daartoe te komen. Op dat moment zou dus de Raad hierover een besluit kunnen nemen. Voor onze fractie was dat voldoende om met het voorstel over het rioleringsplan nu in te kunnen stemmen, en op een later moment de discussie over lastenverlichting te voeren.

Enkele andere oppositiefracties maar zeker ook coalitiepartner VVD hadden echter geen vertrouwen in de toezegging van het college en stemden tegen het voorstel. Ook Niek van Dam van coalitiepartij Gemeentebelangen en partijgenoot van de verantwoordelijke wethouder stemde tegen zodat het voorstel met de kleinst mogelijke meerderheid werd verworpen…..

Wat mij betreft zijn er alleen maar verliezers: het college dat mede door toedoen van collegepartijen een voorstel ziet sneuvelen, de burgers en bedrijven die straks € 211,= in plaats van € 198,= moeten gaan betalen en ook niet op een andere manier gecompenseerd worden voor de rechtstreeks doorrekening van lasten, en wat te denken van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking binnen de coalitie?

Ik verwacht echter dat het college met een nieuw voorstel zal komen waar dan meer duidelijkheid wordt gegeven over de compensatie van de lastenverschuiving. Misschien dat er dan wél een meerderheid vóór is!

Jos Bolte