18 september 2017

PvdA stelt vragen over afwijzing verzoek om extra prullenbakken

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september 2017 zal ons raadslid Jos Bolte mondeling vragen stellen inzake berichten dat een aanvraag om extra prullenbakken in de wijk zijn afgewezen door de gemeente. Vanuit een bewonersorganisatie werd ons gemeld dat een aanvraag om extra prullenbakken in de wijk werden afgewezen. Dit omdat er in Rijswijk zo’n 1500 prullenbakken aanwezig zijn en de afspraken met Avalex een uitbreiding niet mogelijk zou maken. Aldus werd mondeling aan de desbetreffende organisatie terug gemeld.
Voor zover wij weten gebeurt het legen van de openbare prullenbakken in Rijswijk door gemeentelijk personeel. Een algemeen gehoorde klacht is dat er te weinig prullenbakken zijn in de openbare ruimte, wat van invloed is op het vóórkomen en voorkómen van zwerfvuil. Een “zwerfvuil-opening” in (gesloten) containers kan hieraan tevens een bijdrage leveren.

  1. Is er enige relatie tussen het maximum aantal prullenbakken in de openbare ruimte in onze gemeente en het legen daarvan met (afspraken met) Avalex?
  2. Zo ja, welke gevolgen heeft dit (gehad) voor onze veegdienst en de formatie daarvan?
  3. Zo neen, wat is het beleid van de gemeente bij vragen van bewoners(organisaties) om bijplaatsing van prullenbakken?
  4. Kan het college er voor zorgen dat er een zodanige dekking is van prullenbakken in de openbare ruimte dat mensen ook worden aangemoedigd hun vuil (inclusief hondenpoepzakjes) daar in weg te gooien om zwerfvuil te voorkomen?
  5. Wil het college in afgesloten vuilcontainers de mogelijkheid (laten) aanbrengen van een “zwerfvuilopening” of daarmee rekening houden bij investeringen in nieuwe containers?

Jos Bolte

Vragen 20170921 Aanvraag extra prullenbakken door bewonersorganisatie