Door op 21 februari 2014

PvdA stelt art. 43 vragen met betrekking tot openingstijden burgerbalies. “Meer service: ook in het weekeinde”.

Aan het college van B&W van Rijswijk,

De service aan onze burgers staat hoog in het vaandel van onze gemeente, en zeker ook van de Rijswijkse PvdA! Het daarom van groot belang en een teken van servicegerichtheid dat onze Rijswijkse inwoners heel veel zaken vanachter de computer kunnen regelen.

Echter, als het aankomt op persoonlijk, soms verplicht, contact met medewerkers van het stadhuis, dan zijn de openingstijden van het stadhuis naar ons oordeel niet meer passend bij de eisen van deze tijd. Met name wordt de mogelijkheid gemist voor burgers om ook in het weekeinde in staat te zijn om identiteitsbewijzen op te halen, aangifte te doen enz.

Daarom stellen wij u graag op basis van artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Rijswijk onderstaande vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat een onderdeel van de service aan onze burgers ook is een zo gunstig mogelijke openstelling van het stadhuis, waaronder tenminste één dagdeel in het weekeinde
  2. Is het college bereid een zodanige verruiming van de openingstijden mogelijk te maken, die met compenserende maatregelen (nagenoeg) budgettair neutraal zou moeten zijn?

Hoogachtend,

Yvonne Hagenaars            Erik van der Veer