Door op 5 maart 2015

PvdA stelt art. 42 vragen ‘Energiebesparingen Bedrijven’

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk betreffende ‘Energiebesparingen bedrijven’

Inleiding/toelichting:

Een derde tot de helft van de CO2-uitstoot wordt door bedrijven veroorzaakt. Een belangrijke maatregel om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen is daarom te investeren in energiebesparing door bedrijven. Zij zijn hiertoe verplicht op grond van de Wet Milieubeheer indien de energiebesparende maatregel zich binnen vijf jaar terugbetaalt. Ook zonder deze verplichting is dit voorschrift dus een uiterst lucratieve investering voor bedrijven. Bovendien leveren investeringen in energiebesparing werkgelegenheid op in een broodnodige en innovatieve sector.
Bij het verlenen van een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer kan het bevoegd gezag op basis van artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer een energiebesparingsplan afdwingen. Bij bedrijven zijn nog veel rendabele maatregelen mogelijk waarmee 15 tot 20 procent energie kan worden bespaard. Via vergunningverlening en handhaving van de Wet Milieubeheer kan de gemeente eisen dat energiebesparingsmaatregelen worden getroffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat de komende tijd nadere afspraken maken met lokale overheden over hun aanpak en de intensiteit van het toezicht op de naleving van artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer.

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid heeft hierover de volgende vragen:

  1. Welke mogelijkheden ziet het college voor bedrijven in onze gemeente om rendabele energiebesparende maatregelen te nemen?
  2. In hoeverre spreekt het college bedrijven aan hier vrijwillig toe over te gaan?
  3. Hoe vaak heeft u de afgelopen vier jaar van bedrijven geëist dat zij rendabele milieubesparingsmaatregelen treffen?
  4. Welke plannen heeft u om bedrijven de komende jaren verder te stimuleren en te verplichten energie te besparen (mede in relatie tot artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer)?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Jos Bolte        Wil van Nunen        Yvonne Hagenaars

 

bijlage: PvdA art 42 vragen Energiebesparing bedrijven