Door op 22 juni 2015

PvdA-fractie: geen verandering in de regeling voor kwijtschelding van waterschapsbelasting!

De PvdA-fractie heeft tijdens de Raadsvergadering op dinsdag 16 juni via mondelinge vragen aan het College aandacht gevraagd voor het plan van het Hoogheemraadschap van Delfland om met ingang van 2016 de bestaande kwijtscheldingsregeling voor de afvalwaterzuivering te veranderen.
De kwijtschelding zou in 2016 gehalveerd worden en als de regeling doorgaat verdwijnt de kwijtschelding in 2017 helemaal. Als het voorstel wordt aangenomen zijn vooral mensen in de bijstand en AOW-ers de dupe; zij kunnen er tot € 240,00 op achteruit gaan.

Wil van Nunen: ‘Wij weten dat het Hoogheemraadschap de gemeenten niet om toestemming hoeft te vragen om deze regeling door te voeren. Toch vragen wij het College met andere gemeenten een stevige lobby op te zetten, om bezwaar aan te tekenen tegen deze ophanden zijnde verandering. Zeker ook omdat we in de afgelopen jaren al te maken hebben gehad met een forse verhoging van de waterschapslasten.’

Het kan bovendien zo zijn, dat inwoners door de verhoging van de lasten in de bijzondere bijstand terecht komen en het daardoor de gemeente ook extra geld kost.
Verantwoordelijk wethouder Lugthart antwoordde dat hij het met de PvdA eens is en ook helemaal niet blij is met de aangekondigde veranderingen in de regeling. Hij zegde toe om te proberen samen met regio-gemeenten op te trekken om bezwaar aan te tekenen bij het Hoogheemraadschap van Delfland.