Door op 24 november 2016

PvdA bepleit Compensatie ziektekosten voor chronisch zieken in Rijswijk

De compensatie ziektekosten voor chronisch zieken is in 2014 door het Rijk opgeheven, aangezien de compensatie vanaf 2015 door gemeenten binnen de WMO moest worden geregeld. Op de website van de rijksoverheid wordt gemeld, dat chronisch zieken bij de eigen gemeente moeten nagaan welke regeling er voor in de plaats is gekomen.
Een paar weken geleden heeft de gemeente Rijswijk in een persbericht aangekondigd, dat de chronisch zieken met een bijstandsuitkering een eenmalige vergoeding bij de gemeente kunnen aanvragen.

Op basis van dit persbericht en vragen van inwoners wil de PvdA-fractie de volgende art. 42-vragen stellen aan het College:

  1. Is het budget Compensatie ziektekosten chronisch zieken, dat van Rijk naar gemeenten is overgeheveld, een gelabeld budget binnen de WMO?
  2. In Rijswijk is gekozen voor een koppeling Compensatie ziektekosten chronisch zieken – armoedebeleid, aangezien alleen de chronisch zieken met een bijstandsuitkering de eenmalige vergoeding kunnen aanvragen. Waarom is voor een beperkte groep gekozen?
  3. Bent u bereid om de regeling te verruimen zodat een grotere groep chronisch zieken gebruik kan maken van de eenmalige compensatieregeling? Graag een toelichting op uw antwoord.
  4. Zo ja, bent u bereid, indien nodig, hiervoor gelden uit het overschot van het WMO-budget 2015 in te zetten? Graag een toelichting op uw antwoord.

Namens de PvdA-fractie:
Wil van Nunen

Artikel 42 vragen : Compensatie ziektekosten voor chronisch zieken in Rijswijk