Door op 21 mei 2015

Plant college woningbouw in het Wilhelminapark zonder toestemming gemeenteraad?

De fractie van de PvdA heeft vandaag artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk over aankondigingen in diverse media over het nieuwe woningaanbod in ’t Haantje onderdeel van woningbouwlocatie RijswijkBuiten.

Op de website www.rijswijkbuiten.nl en via advertenties in de media maakt u reclame voor deze mooie nieuwbouwlocatie. In de recente “special” over RijswijkBuiten en op de website staat ook informatie over het nieuwe aanbod in ’t Haantje. Daarbij zijn op een impressie van het nieuwe gebied, buiten de vastgestelde bestemmingsplangrenzen, appartementengebouwen opgenomen ten noorden van de door de gemeenteraad geaccordeerde “harde” grens van het gebied. Zoals u bekend is, is hierover géén besluitvorming geweest die woningbouw op die locaties toestaat, en is in elk geval vanuit onze fractie tot nu toe ernstig bezwaar gemaakt indien daar ten koste van het huidige groen van het Wilhelminapark woningbouw zou worden gepland. U trekt zich blijkbaar van deze situatie niets aan en presenteert nu een plan dat bestuurlijk niet is geaccordeerd. Daarmee zet u de raad voor het blok c.q. neemt u de raad niet serieus, en houdt u het publiek een plaatje voor dat allerminst zeker is. Onze fractie is hierover zeer ontstemd. Wij hebben de volgende vragen:

  1. Deelt u de conclusie van de fractie van de PvdA dat er géén bestuurlijke besluitvorming en akkoord is over bebouwing (woningbouw) in en ten koste van het groengebied van het Wilhelminapark ten noorden van de in het bestemmingsplan opgenomen noordgrens van het desbetreffende gebied?
  2. Waarom meent uw college, indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, desondanks een publicatie te kunnen laten uitgaan die in strijd is met het geldende bestemmingsplan en waarover, ook bij u bekend, nadrukkelijk geen bestuurlijke overeenstemming is en waarover geen besluitvorming heeft plaats gevonden?
  3. Neemt u de raad wel serieus indien u willens en wetens stukken publiceert waarvan u bekend is dat deze in strijd zijn met geldende voorschriften en waarvan u weet dat hierover bestuurlijk nadrukkelijk geen akkoord is gegeven door de gemeenteraad, en waartegen in elk geval vanuit onze fractie nadrukkelijk bezwaar is gemaakt?
  4. Bent u met ons eens dat u (aspirant)kopers op het verkeerde been zet door verkeerde informatie te publiceren, waarover geen besluitvorming heeft plaats gevonden?
  5. Wilt u onmiddellijk de desbetreffende publicatie van de website van www.rijswijkbuiten.nl verwijderen dan wel zodanig aanpassen dat deze niet in strijd is met de geldende (bestemmingsplan) voorschriften waarover wèl bestuurlijke besluitvorming heeft plaats gevonden, en ook verder geen onjuiste informatie op dit onderdeel publiceren?
  6. Is deze verkeerde informatie met medeweten en instemming van het voltallige college genomen?
  7. Is er binnen uw college op grond van uw “uitwerkingsbevoegdheid” mogelijkerwijs besluitvorming geweest in relatie tot dit onderdeel?
  8. Past deze handelwijze in de uitgangspunten van het bestuursakkoord (‘open vizier’) c.q. de door het college voorgestane open en betrouwbare stijl van besturen, met respect voor elkaar?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Plant college woningbouw in het Wilhelminapark zonder toestemming gemeenteraad