Door op 31 maart 2016

Parkeren: voor een dubbeltje op de eerste rang?

In het Algemeen Dagblad stond deze week een artikel over een proef die de gemeente Den Haag begint met goedkoop (kort) parkeren nabij winkelcentra om die een steuntje in de rug te geven. Bij de desbetreffende winkelcentra kan dan voor tien eurocent een uur worden geparkeerd.  Ook denkt de gemeente Den Haag aan een proef  “smart parking” waarbij automobilisten in een winkelstraat voor een beperkte periode gratis kunnen parkeren voor de snelle boodschap.

Zoals bekend is parkeren nabij winkelcentrum Leidschenhage geheel gratis en in het centrum van Zoetermeer is parkeren gedurende de eerste drie uren gratis. Regionale afspraken over betaald parkeren, teneinde ongelijkheid in de kosten ervan nabij winkelgebieden tegen te gaan, zijn nimmer goed van de grond gekomen. Die ongelijkheid zal wellicht als gevolg van de (op zich begrijpelijke) maatregelen in buurgemeente Den Haag ten koste gaan van de Rijswijkse winkelgebieden, met name In de Bogaard en Oud Rijswijk. Aanpassing van het Rijswijkse betaald parkeerbeleid is naar de mening van de fractie van de Partij van de Arbeid hiermee zeer gewenst.

Uw college heeft geen invloed op de tarieven van het parkeren van Q-park nabij In de Bogaard. Naar ons weten is het mogelijk de huidige overeenkomst met Q-park in 2019 te ontbinden. Zonder actie vanuit de gemeente loopt het contract stilzwijgend door voor de volgende 20 jaren. Teneinde als gemeente (weer) invloed te krijgen op het parkeren inclusief tarifering rond In de Bogaard is derhalve tijdige actie van uw college nodig.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de bovenvermelde ontwikkeling bij uw college bekend en bent u hierover door Den Haag of in regionaal verband geïnformeerd?
  2. Bent u het met de PvdA eens dat deze ontwikkeling in Den Haag, naast het bestaande beleid inzake betaald parkeren in onder andere Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, in het belang van de Rijswijkse winkelgebieden en winkeliers noodzaakt tot het aanpassen van het Rijswijkse betaald parkeerbeleid?
  3. Is uw college bereid ook in Rijswijk het tarief voor betaald parkeren al dan niet als proef gedurende tenminste het eerste uur zeer goedkoop (“een dubbeltje”) te maken of geheel gratis (“smart parking”) teneinde verdergaande oneerlijke concurrentie in de regio tegen te gaan?
  4. Wil uw college tijdig actie ondernemen teneinde te voorkomen dat het huidige contract met Q-park (of diens rechtsopvolger) stilzwijgend wordt verlengd na de huidige periode, zodat de gemeente weer de volledige zeggenschap krijgt over het parkeerregime rond In de Bogaard of tenminste verbeterde en hernieuwde afspraken kan maken?
  5. Wilt u de raad over de voortgang van deze en daaruit voortvloeiende ontwikkelingen actief informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

art. 42 vragen: ‘Parkeren: voor een dubbeltje op de eerste rang?’