Door op 22 juni 2015

Mogelijke woningbouw in het Wilhelminapark zal eerst besproken worden met de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders zal een mogelijke uitwerking van een plan om enige woningbouw aan de rand van het Wilhelminapark te laten plaats vinden dan ook, zoals gebruikelijk, eerst besproken worden met de raad. Het college zal alsdan, de raad gehoord hebbend, een besluit nemen. Dat blijkt uit de beantwoording van de artikel 42 vragen over Plannen voor mogelijke woningbouw in het Wilhelminapark zonder toestemming van de gemeenteraad aan onze fractie.

Hieronder treft u zowel de gestelde vragen als de beantwoording van het college aan.

Op de website www.rijswijkbuiten.nl en via advertenties in de media maakt u reclame voor deze mooie nieuwbouwlocatie. In de recente “special” over RijswijkBuiten en op de website staat ook informatie over het nieuwe aanbod in ’t Haantje. Daarbij zijn op een impressie van het nieuwe gebied, buiten de vastgestelde bestemmingsplangrenzen, appartementengebouwen opgenomen ten noorden van de door de gemeenteraad geaccordeerde “harde” grens van het gebied. Zoals u bekend is, is hierover géén besluitvorming geweest die woningbouw op die locaties toestaat, en is in elk geval vanuit onze fractie tot nu toe ernstig bezwaar gemaakt indien daar ten koste van het huidige groen van het Wilhelminapark woningbouw zou worden gepland. U trekt zich blijkbaar van deze situatie niets aan en presenteert nu een plan dat bestuurlijk niet is geaccordeerd. Daarmee zet u de raad voor het blok c.q. neemt u de raad niet serieus, en houdt u het publiek een plaatje voor dat allerminst zeker is. Onze fractie is hierover zeer ontstemd. Wij hebben de volgende vragen:

  1. Deelt u de conclusie van de fractie van de PvdA dat er géén bestuurlijke besluitvorming en akkoord is over bebouwing (woningbouw) in en ten koste van het groengebied van het Wilhelminapark ten noorden van de in het bestemmingsplan opgenomen noordgrens van het desbetreffende gebied?
  2. Waarom meent uw college, indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, desondanks een publicatie te kunnen laten uitgaan die in strijd is met het geldende bestemmingsplan en waarover, ook bij u bekend, nadrukkelijk geen bestuurlijke overeenstemming is en waarover geen besluitvorming heeft plaats gevonden?
  3. Neemt u de raad wel serieus indien u willens en wetens stukken publiceert waarvan u bekend is dat deze in strijd zijn met geldende voorschriften en waarvan u weet dat hierover bestuurlijk nadrukkelijk geen akkoord is gegeven door de gemeenteraad, en waartegen in elk geval vanuit onze fractie nadrukkelijk bezwaar is gemaakt?
  4. Bent u met ons eens dat u (aspirant)kopers op het verkeerde been zet door verkeerde informatie te publiceren, waarover geen besluitvorming heeft plaats gevonden?
  5. Wilt u onmiddellijk de desbetreffende publicatie van de website van www.rijswijkbuiten.nl verwijderen dan wel zodanig aanpassen dat deze niet in strijd is met de geldende (bestemmingsplan) voorschriften waarover wèl bestuurlijke besluitvorming heeft plaats gevonden, en ook verder geen onjuiste informatie op dit onderdeel publiceren?
  6. Is deze verkeerde informatie met medeweten en instemming van het voltallige college genomen?
  7. Is er binnen uw college op grond van uw “uitwerkingsbevoegdheid” mogelijkerwijs besluitvorming geweest in relatie tot dit onderdeel?
  8. Past deze handelwijze in de uitgangspunten van het bestuursakkoord (‘open vizier’) c.q. de door het college voorgestane open en betrouwbare stijl van besturen, met respect voor elkaar?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Antwoord vraag 1
Nee, in het bestemmingsplan Sion ’t Haantje, vastgesteld door de raad dd. 27-9-2011, dat ook de instemming heeft van uw fractie, is de mogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden en in een zeer beperkt gebied als genoemd in het bestemmingsplan bij wijziging een kleine hoeveelheid woningbouw toe te staan.

Antwoord vraag 2
Er is geen sprake van een publicatie die in strijd is met het bestemmingsplan. Al sinds 2011 wordt in zowel officiële publicaties als verbeeldingen (zoals onder andere de maquette in het
informatiecentrum) gecommuniceerd met belangstellenden wat bestemmingsplan technisch mogelijkis. In publicaties/verbeeldingen staat ook een impressie van woonbebouwing nabij c.q. aan de uiterste randen van het Wilhelminapark. Het moge duidelijk zijn dat het om een impressie gaat en niet om een uitgewerkt plan.
De uitwerking van RijswijkBuiten wordt fasegewijs uitgevoerd. Per fase en per uitwerking van het gebied vindt bestuurlijke besluitvorming plaats, telkens vindt overleg met de raad plaats waar het de essentie van de uitwerkingen betreft.
Een mogelijke uitwerking van een plan om enige woningbouw aan de rand van het park te laten plaats vinden zal dan ook, zoals gebruikelijk, eerst besproken worden met de raad. Het college zal alsdan, de raad gehoord hebbend, een besluit nemen.

Antwoord vraag 3
Zie antwoord vraag 2.

Antwoord vraag 4
Nee

Antwoord vraag 5
Nee

Antwoord vraag 6
Er is geen sprake van verkeerde informatie

Antwoord vraag 7
Nee, zie antwoord vraag 2

Antwoord vraag 8
Ja, zie antwoord vraag 2

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen