Door Wil van Nunen op 14 november 2016

Meters maken op weg naar een sterk sociaal en verbonden Rijswijk

De PvdA-fractie heeft tijdens het begrotingsdebat op 8 en 10 november vooral ingezet op thema’s in het Sociaal Domein. Zo heeft de fractie aandacht gevraagd voor het omzetten van verschillende proefprojecten in structureel beleid. Dat geldt dan voor het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een uitkering als voor eenzaamheids- bestrijding en ondersteuning van mantelzorgers.

Zo hebben een beperkt aantal mensen heeft in een pilot weer een betaalde baan gevonden. Dat is mooi, maar die kans zouden veel meer inwoners zonder betaald werk moeten krijgen, vindt de PvdA.

AZC in Rijswijk
Meerdere partijen gingen in hun bijdrage in op het AZC, waar sinds september jl. inmiddels 400 vluchtelingen zijn gehuisvest. De PvdA is er, in tegenstelling tot enkele andere fracties, trots op dat het College zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om als gemeente een actieve rol te spelen in de opvang. Onze fractie heeft dit voornemen vanaf het begin van harte ondersteund. We hebben inmiddels gezien dat veel vrijwilligers hun hulp hebben aangeboden. Er is zelfs een groter aanbod van taalcoaches dan de vraag ernaar. De fractie heeft in het begrotingsdebat met name aandacht gevraagd voor de taalontwikkeling van 0-4 jarige vluchtelingkinderen. Er mag geen generatie verloren gaan doordat kinderen van 4 jaar al met een taalachterstand op school komen. Wethouder Dierdorp gaf aan in overleg te zijn met partners om voorschoolse programma’s uit te voeren op het AZC. De fractie houdt het vervolg natuurlijk goed in de gaten.

Innovatieprojecten in het Sociaal Domein
Er zijn in eind 2015 bescheiden projecten gestart om eenzaamheid (onder ouderen) te bestrijden en om mantelzorgers te ondersteunen. In Rijswijk blijken, volgens belangenorganisatie Mezzo, ruim 1300 mantelzorgers zich zwaar overbelast te voelen. De fractie vindt het tijd worden om door te pakken en deze projecten uit te breiden. Op dit moment is maar 10% van de mantelzorgers in beeld bij de gemeente. Dat percentage moet flink omhoog en daar verwacht de PvdA actie op van het College. De wethouder gaf aan dat mede door inspanningen van consulenten het aantal geregistreerde mantelzorgers van 800 naar 1600 gestegen is. Dat is mooi, maar dat betekent dat volgens de opgave van Mezzo nog veel mantelzorgers onbekend zijn bij de gemeente.

Armoedebeleid
De diverse regelingen van de gemeente voor kinderen en gezinnen in armoede sluiten aan op een mooie traditie, die we al jaren hebben in Rijswijk. Ook hier moeten de diverse potjes tot een meer samenhangende aanpak leiden. De fractie wil graag van het College op korte termijn weten op hoeveel extra rijksgeld bedoeld voor ‘Kinderen uit Armoede’ onze gemeente kan rekenen vanaf januari 2017. Bovendien hebben we ook goede ideeën waar het geld aan besteed kan worden. Daarnaast wil de fractie ook weten of de regelingen ter bestrijding van armoede ook echt het effect hebben dat er minder armoede is in Rijswijk. Daarom heeft de PvdA om een update van de Armoedemonitor in 2017 gevraagd.

Motie: structurele steun aan Hospice ‘Het Vliethuys’
De fractie heeft een motie ingediend om het College te verzoeken een vaste jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan het Hospice ‘Het Vliethuys ‘ in Leidschendam-Voorburg (LV). Dit hospice is een aantal jaren geleden op initiatief van inwoners in Rijswijk en LV gesticht en is nadrukkelijk bedoeld voor inwoners van beide gemeenten. Met een structurele bijdrage van 5000 Euro per jaar zou de gemeente haar waardering voor en betrokkenheid bij het Hospice tot uitdrukking kunnen brengen. In de vergadering van 10 november bleek het College hier niet voor te voelen en een meerderheid van de Raad evenmin. Met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen werd de motie verworpen.

Motie: Perspectief op een schuldvrije toekomst
De bespreking van onze 2e motie om inwoners zonder betaald werk in de schuldhulpverlening direct via trajecten naar de arbeidsmarkt te begeleiden mondde al gauw uit in een discussie over doelgroepenbeleid. De wethouder vond het niet rechtvaardig naar andere groepen zonder betaald werk om extra aandacht te geven aan mensen in de schuldhulpverlening. Met deze motie konden we wel op steun van enkele partijen rekenen maar de motie zou geen meerderheid halen bij stemming erover. De fractie overweegt daarom de motie aan te scherpen en mogelijk met meerdere partijen op een later tijdstip alsnog in te brengen.

De Begroting 2017-2020 is uiteindelijk met 23 stemmen voor en 5 tegen (Beter voor Rijswijk) aangenomen. De PvdA-fractie heeft via een stemverklaring het College opgeroepen om meer vaart te maken met een sterk en sociaal beleid, vooral gericht op die groep inwoners, die de steun van de gemeente hard nodig hebben.
De fractie vindt dat het College nu echt meters moet maken en moet laten zien dat haar beleid meer kansen biedt voor een grote groep inwoners in Rijswijk. Zowel voor kwetsbare jongeren als 40-plussers op zoek naar betaald werk als voor onze ouderen met behoefte aan ondersteuning.

Namens de fractie: Wil van Nunen

Motie: Structuele steun aan Hospice ‘Het Vliethuys’

Motie: Perspectief op een schuldvrije toekomst

 

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen