Door op 30 november 2015

Meer laagdrempelig werk in Rijswijk: werk aan de winkel!

Behandeling van de Kadernota Samenwerken aan werk in de raadsvergadering van 24 november 2015.
Wil van Nunen heeft namens de PvdA-fractie de volgende tekst uitgesproken tijdens de behandeling van de Kadernota Samenwerken aan werk.

De fractie vindt dat de Nota te weinig accent legt op het stimuleren van bedrijven met laagdrempelige arbeid om zich in Rijswijk te vestigen. We hebben daarom een motie ingediend, die daartoe oproept, mede ook in het kader van ons 1000-banenplan. Ook drong de fractie, evenals de Adviesraad Sociale Zaken, aan op meer acties om oudere werkzoekenden kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De motie werd niet gesteund door de andere fracties. D66 en GL hebben wel, ook in de Begrotingsraad van 10 november, er bij het College (wethouder Economische Zaken!) op aangedrongen om Rijswijk meer op de kaart te zetten bij nieuwe werkgevers. Voor de PvdA gaat het daarbij ook specifiek om banen voor lager geschoolden.
De fractie heeft ingestemd met de uitgangspunten in deze Kadernota. We zullen in de uitvoering van acties er goed op letten dat vooral de meest kwetsbare groepen die geen of te weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt, voldoende geholpen worden.

Voorzitter, in het Forum van 17 november hebben we deze Kadernota uitgebreid besproken. Ik zal de specifieke vragen, die toen aan bod kwamen, niet herhalen.

De Kadernota is een uitvloeisel van de Participatiewet, waarin zoveel mogelijk mensen op basis van hun mogelijkheden bij een gewoon bedrijf een plek verdienen. Dat vergt een forse inspanning van zowel bedrijven als ook van gemeenten.
We delen de uitgangspunten van de Kadernota. Het is belangrijk om fors in te zetten op meer mensen aan het werk. Het College heeft hiertoe 4 pijlers onderscheiden, waarop het beleid zich gaat concentreren. Voor mijn fractie is het belangrijk dat deze pijlers concreter, meer tijdgebonden en meetbaar worden ingevuld. Welke doelgroepen vindt u nu het meest kwetsbaar, waar legt u het accent en op welke te behalen resultaten kunnen wij uw inspanningen beoordelen?

De PvdA-fractie ziet daarom graag op korte termijn een actieplan dat met de Raad wordt besproken. Laten we helder zijn, we hoeven zeker niet de details in de uitvoering te bespreken maar de uitgangspunten zijn nu zo breed geformuleerd dat ze daardoor te weinig onderscheidend zijn. Kunt u op korte termijn een actieplan toezeggen?

De Adviesraad Sociale Zaken heeft na lezing van deze Kadernota geconcludeerd dat er te weinig aandacht in de nota is voor de positie van oudere werkzoekenden, die het extra moeilijk hebben in de concurrentieslag met jongere werknemers. Hoe gaat u met dit advies om? We horen graag een concreet antwoord van de wethouder.

Voorzitter, de PvdA pleit er al jaren voor om meer laagdrempelige arbeid naar Rijswijk te halen. Arbeid voor de mensen voor wie de Participatiewet met name bedoeld is: mensen die soms al langdurig in de bijstand zitten, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren die het speciaal voortgezet onderwijs voortijdig verlaten en een leerwerkplek zoeken. Dit pleidooi van de PvdA past dus uitstekend bij de uitgangspunten van deze Kadernota.

We doen een oproep aan het College om een extra impuls te geven aan het aantrekken van bedrijven naar Rijswijk in het kader van deze Participatiewet, zoals bv. bedrijven in de schoonmaaksector en in de eenvoudige dienstverlening. Nu staat er alleen in de Kadernota ‘aantrekken van werk naar behoefte’. Van de SP-wethouder verwachten we meer steun voor het aantrekken van laagdrempelige arbeid.

Dit hoeft zeker niet strijdig te zijn met de economische visie van dit College om zich vooral te richten op de MKB-bedrijven; het is er eerder een aanvulling op.

En och, hoe mooi zou het zijn als dat op termijn mogelijk zou leiden tot 1000 extra banen in Rijswijk.

Voorzitter, wij zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder op onze motie.

 

Motie: Meer laagdrempelig werk in Rijswijk