Door op 25 februari 2016

Kleinschalige opvang vluchtelingen: een win-winsituatie

De afgelopen dagen is er in de media ruim aandacht besteed aan de mogelijkheid van kleinschalige opvang van vluchtelingen.  De fractie van de PvdA heeft mede naar aanleiding van deze berichtgeving artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk met als titel: ‘Kleinschalige opvang vluchtelingen: een win-winsituatie’

 

Kleinschalige opvang vluchtelingen: een win-winsituatie.

In (onder andere) de Volkskrant van 23 en 24 februari 2016 is ruim aandacht besteed aan de mogelijkheid van kleinschalige opvang van vluchtelingen. Recente ontwikkelingen op Rijksniveau (zowel in de Tweede Kamer als bij de Staatssecretaris en het COA) lijken meer ruimte te bieden aan gemeenten om de opvang van vluchtelingen op kleinschaliger niveau aan te pakken. Argumenten die daarvoor worden genoemd zijn onder andere dat er meer draagvlak en contact met de samenleving is en daardoor de kosten per vluchteling lager. Wij nemen aan dat u de discussie op dit vlak ook op de voet volgt.

De gemeenteraad heeft, en wat de PvdA betreft terecht, het besluit genomen om minstens 500 vluchtelingen op te vangen. De mogelijkheid om die vluchtelingen kleinschalig op te vangen is gezien het moment dat deze discussie in Rijswijk werd gevoerd nog niet onderzocht. Gezien de actuele ontwikkelingen op Rijksniveau is die optie naar onze mening zeker interessant.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de recente beleidsontwikkelingen op Rijksniveau inzake kleinschalige opvang?
  2. Overweegt uw college gezien deze ontwikkelingen om de mogelijkheden van kleinschalige opvang van de vluchtelingen in Rijswijk verspreid in onze gemeente te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, bent u dan bereid op korte termijn met het COA in onderhandeling te gaan over kleinschalige opvang in Rijswijk? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met ons eens dat kleinschaliger opvang een win-winsituatie kan opleveren voor zowel (het draagvlak in) Rijswijk als voor de vluchtelingen en hun gezinnen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Wil van Nunen            Yvonne Hagenaars

 

Het college beantwoordt de vragen op 22 maart 2016 als volgt:

  1. Ja
  2. Nee, omdat de gemeenteraad op 6 oktober 2015 besloot om maximaal 500 asielzoekers op te vangen voor een periode van 3 tot 5 jaar Het college meent dat de gemeente hiermee haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk heeft genomen.
  3. Zie antwoord 2
  4. Het vluchtelingenvraagstuk is complex. De algemene afspraken over schaalgrootte worden op het niveau van de rijksoverheid gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,             de burgemeester,

drs. A. de Baat     drs. M.J. Bezuijen

bijlage:

artikel 42 vragen  Kleinschalige opvang vluchtelingen een win-winsituatie

Beantwoording  PvdA – Kleinschalige opvang vluchtelingen een win-winsituatie