Door Yvonne Hagenaars op 30 april 2015

Jeugdzorg is ook mensenwerk.

Eenvoud waar het kan, complex als het moet.  In de raad van afgelopen dinsdag 28 april jl. werd het stuk een voor de PvdA belangrijk onderwerp aan de orde gesteld. De ruimte die de tien colleges hebben om zorg in te kopen voor de jeugd. 

Dat heet dan een kadernota en omdat deze kadernota moet worden vastgesteld in Dit nieuwe college had geen tijd gevonden om het zo belangrijke raadsvoorstel waarin wordt duidelijk gemaakt voor tien gemeenten hoe en wat en onder welke voorwaarden Zo helder als het geformuleerd is in de kop van paragraaf 1.3  Sturen in en complexe omgeving zo vol met raadselachtige schema’s die iets moeten verduidelijken maar daarmee alleen maar verhullen, onbegrijpelijke zinnen of vaag taalgebruik vinden we in de rest van het stuk. Belangrijk schijnt bijvoorbeeld te zijn dat professionals ‘symmetrisch gaan samenwerken’ . Ja, ik denk ook dat onze Rijswijkers die hulp zoeken voor hun kind, in een keer snappen hoe goed het wordt.

U staat voorzitter, dan ook voor een zware taak. Een kadernotitie geeft grote lijnen aan en zou in de raad bijna een hamerstuk moeten zijn. Echter, jeugdzorg blijft mensenwerk en wat we nu niet meegeven wordt in ons is straks voor onze burger, wellicht verloren. Dus het verhaal van de PvdA in het kader van deze notitie zal zijn ‘houden wij iedere jongere binnen boord, ook als het financieel minder wordt!”

Onze politieke besluitvorming wordt dan ook steeds vanuit dit perspectief bepaald.
Voor de PvdA is de hamvraag waarbinnen we het kader zouden moeten beoordelen:
Wat zijn SMART geformuleerd, de maatschappelijk effecten die de wethouder zou willen bereiken?

PROCES
Ook in de werkgroep hebben we geworsteld met deze kadernota. In de mailwisselingen kwamen de leden van de werkgroep er al snel achter dat het meer vragen leken te worden opgeroepen dan er antwoorden kwamen. Het stuk vroeg en vraagt om een inhoudelijke en politieke bespreking. Het valt te betreuren dat onder druk van data en het proces, dat niet gelukt is. Het hele proces tussen werkgroep, college en griffie zullen we vast nog een keer evalueren. Het verdient geen schoonheidsprijs. In deze raad, weet ik dat collega’s meer hechten aan mensen dan aan parkeerplaatsen: dat die eerste wel een bespreking konden hebben en de tweede niet…
Dat de collega’s in Delft uitgebreide amendementen hebben geformuleerd die vervolgens door de hele coalitie zijn overgenomen, verdient waardering. Echter, ook daarin komt het woord jongeren, of ouders/verzorgers of tevredenheid niet voor..

MONITORING LOKALE INKOOP
In de raad van 7 juli as moeten we het lokale inkoopkader vaststellen. Volgens onderliggende notitie moet dan ook de dataset oftewel de regionaal opgezette informatievoorziening, en het format daarvoor af zijn. Dan de wethouder die zo tijdig toezenden dat we dat kader dan ook hebben?

Hoe worden de contactmomenten die er moeten zijn met jongeren, cliëntvertegenwoordigers, aanbieders eventuele nieuwe aanbieders en gemeenteraden met onze raad gedeeld? Is er uberhaupt ruimte voor nieuwe aanbieders – deze nota lijkt dat wat uit te sluiten maar de PvdA kent nu al gevallen van ouders die zaken doen met aanbieders buiten het pakket en die van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De Stichting Welzijn Rijswijk is aangewezen als partner in het kader van jeugdbeleid en zeker in het kader van de innovativiteit. Kan de wethouder aangeven of er nog meer praktisch plannen zijn voor het uitvoeren van die belangrijke poot van het Raadsvoorstel?

RAADSVOORSTEL
U vraagt ons akkoord te gaan met drie uitgangspunten:

  • Zakelijk en innovatief
  • financiële uitgangspunten
  • uitgangspunten voor sturing in een complexe omgeving

Dat is ook met het amendement van de prestatie-indicatoren nog steeds wel erg onduidelijk waarmee wij dan instemmen.

INNOVATIVITEIT
Over de innovativiteit en de door u gewenste maatschappelijke effecten sprak ik reeds.

FINANCIËN
‘Continuïteit en innovatie’ lijken hier in een nog niet opgeloste strijd. En om voor Rijswijk een keuze te maken, zullen we toch op z’n minste moeten weten over hoeveel kinderen we in wlek segment eigenlijk praten en beter nog, over hoeveel kinderen die in afnemende mate, ondersteuning van de gemeente nodig hebben.
De Percelen zoals die in paragraaf 5.2 worden genoemd, moeten gedekt worden maar ook… en daar schrok ik van voorzitter, de eigen apparaatskosten:
kan de wethouder al aangeven in harde cijfers percentages

  • Lokaal beleid
  • Regionale publieke taken
  • Preventieve ondersteuning
  • Ambulante jeugdhulp

Er worden geen budgetgarantie maar “de toerekening van budget is op termijn vervolgens de uitkomst van de prioritering op basis van verkregen inzicht nav de monitoring en keuze tav lokale prioriteiten.” Kan de wethouder zeggen wat hier staat?
Kan de wethouder garanderen dat er binnen het jeugdbeleid op de drie zaken: kwaliteit, innovativiteit en budget gestuurd blijft worden en straks niet alleen op budget? HOE gaat u dat doen?
In andere gemeenten wordt geweigerd om de ouderbijdrage te innen voor de JGZ: heeft de wethouder daar gedachten over?

COMPLEX
‘dus eenvoud waar het kan, complexe als het moet’?
. te behalen doelen:….

Zoals dat gaat zijn Regionaal inkoopkader Jeugdzorg
Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
Informatie Voorziening Jeugdhulp Haaglanden (IJH)
Regionaal Transitie Arrangement (RTA)
Jeugdwet = publieke taken Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) het advies – en meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (Veilig thuis en AMHK)
JB/JR alleen via gecertificeerde instellingen (GI)
Inkoopbureau H10 werking: 3 jaar

 

 

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars